ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεστάτους χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Καθώς διαπλέουμε τό μέγα πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σαρακοστῆς καί προσβλέπουμε μέ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρός τό κενόν ζωηφόρον μνῆμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, πού σηματοδοτεῖ καί τό δικό μας πέρασμα στόν κόσμο τοῦ πνεύματος, τοῦ φωτός, τῆς ἀληθείας καί τῆς ζωῆς, ἡ ἁγία μητέρα μας Ἐκκλησία ἐντατικοποιεῖ τήν προσφορά της γιά τήν πνευματική μας θωράκιση καί ἐνδυνάμωση, ὥστε ὁ ἀγώνας αὐτός νά εἶναι νικηφόρος καί σωτήριος. Αὐτός ὁ ἱερός σκοπός ἐπιτυγχάνε­ται μέ ὅλα τά σωτήρια μέσα καί τίς ἱερές πνευματικές παραδόσεις πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία μας αἰῶνες τώρα καί πού προσφέρονται στήν καλή διάθεση καί ἐλεύθερη βούληση τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς μας, παλαιότεροι καί νεότεροι, καρποί εὐλογη­μένοι τοῦ ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ εὐσκιόφυλλου καί θεοφύτευτου δένδρου τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ φιλόθεοι ἀγωνιστές καί φιλάνθρωποι προστάτες τοῦ κόσμου, μᾶς ἐνισχύουν, μᾶς ἐμπνέουν δημιουργικῶς καί μᾶς σκεπάζουν φιλοστόργως μέ τίς θεοπειθεῖς καί ἐνδύναμες προσευχές τους πρός τό Θεό. Τά δέ ἱερά τους λείψανα, στά ὁποία ἐπαναπαύεται ἡ παντοδύναμη καί πανσθενής Χάρις τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν ἀστείρευτους ποταμούς θαυ­μάτων καί ἰαμάτων γιά ὅλους ἐκείνους πού τά ἀσπάζονται μέ αὐθεντική εὐλάβεια καί ὑγιή πίστη, ζητώντας μέ θέρμη καρδιᾶς τήν πρός τόν ἅγιο Θεό μεσιτεία τῶν ἁγίων. Ἡ δισχιλιόχρονη παράδοση τῆς ἁγίας Ὀρθοδό­ξου Ἐκκλησίας μας, διδάσκει τήν βαθειά τιμή, τήν εὐλάβεια καί τήν ἔν­θερμη ἀγάπη πρός τούς ἁγίους μας πού ὡς ζωντανές καί ἀκέραιες εἰκό­νες τοῦ Θεοῦ, κατά χάριν Χριστοί, βάδισαν μέ πιστότητα καί ἀφοσίωση ἕως θανάτου στά χνά­ρια τοῦ Κυρίου μας καί δοξάσθηκαν ἀπό Αὐτόν καί ὅσο ζοῦσαν καί μετά τήν ἔξοδό τους ἀπό αὐτή τήν ζωή, μέ πλῆθος σημείων καί θαυμάτων.

Μέσα, λοιπόν, σέ αὐτό τό πνευματικό πλαίσιο καί πρός πνευματι­κή ἐνίσχυση τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού τόσο δοκιμά­ζεται, ὅπως καί ὁλόκληρος ὁ κόσμος, ἀπό τήν πανδημία, τά συναφῆ πρός αὐτήν προβλήματα, τάς ἀκοάς πολέμων καί τήν γενικωτέραν ἀκαταστα­σίαν, θά ἔλθει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης ἀπότμημα ἐκ τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλο­μάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τρο­παιοφόρου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶ­ντος Ἁγίου Ὄρους. Ἡ ἐπίση­μη ὑποδοχή θά πραγματο­ποιηθεῖ στά προπύ­λαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης τήν Κυριακή 3 Ἀπρι­λίου ἐ. ἔ. στίς 5:30 τό ἀπό­γευμα. Τό ἱερό λείψα­νο θά εὑρίσκεται πρός τιμη­τική προ­σκύ­νηση στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης μέχρι τό Σάβ­βατο 9 Ἀπριλίου, ὅπου καθημερι­νῶς θά τελοῦ­νται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευματι­κή ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φροντίζει μέ πολύ στοργή καί ἀγάπη γιά τήν πνευματική τροφοδοσία καί ἐνίσχυση ὅλων μας, ὥστε μέ τήν χάρη τοῦ Θε­οῦ καί τήν σκέπη τῶν ἁγίων μας νά μποροῦμε νά ὡριμάσουμε πνευμα­τικῶς, «ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β’ Κορ. ζ, 1) νά ἀντιμετω­πίζουμε ἁγιοπνευματικῶς τά προβλήματα, τίς δυσκολίες, τίς δοκιμασίες καί τούς ποικίλους πειρασμούς τῆς παρούσης ζωῆς. Στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἐπαφί­εται πλέον, ἐάν καί πῶς θά ἀξιοποιήσουμε αὐτήν τήν δυνατό­τητα πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλο­μάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ θαυμα­τουργοῦ, εὔχομαι νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος