200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

1821 - 2021

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

1821: Η παρουσία της πίστης στη ζωγραφική της εθνεγερσίας

Εμμανουήλ Παπάς
Ταξίδι με έναν ήρωα
της Μακεδονίας

Παρουσίαση βιβλίου:
Ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν ένας από τους μεγάλους ήρωες του ᾽21 που θυσίασε τη ζωή και την περιουσία του για τον μεγάλο ξεσηκωμό του Έθνους. Ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Φιλικής Εταιρείας και πρωτοστάτησε στον ξεσηκωμό του Αγίου Όρους κατά των Tούρκων. Ταξίδι με έναν ήρωα της Μακεδονίας!

Συγγραφέας: π. Αθανάσιος Βουρουτζής
Έτος: 2020
Εκδόσεις Νάμα

Διδαχές Ἁγ. Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ

Ἀδελφοί μου, πρέπει νά σπουδάζετε τά παιδιά σας γιά να μαθαίνουν καλά τά ἑλληνικά γράμματα. Ἐξ ἄλλου, ἀδελφοί μου, τό γένος μας εἶναι ἑλληνικό… Καλλίτερον, ἀδερφέ μου, νά ἔχης Ἑλληνικόν Σχολεῖον εἰς τήν χώραν σου, παρά νά ἔχης βρύσες καί ποτάμια… Τό σχολεῖο ἀνοίγει τάς Ἐκκλησίας, τό σχολεῖον ἀνοίγει τά μοναστήρια…

Παῦλος Μελᾶς

Πάντοτε κατά τούς ἀγῶνας τοῦ Ἔθνους προῒστατο ἡ Ἐκκλησία. Ἔτσι, τώρα πρόπάντων, στήν Μακεδονία, ὅτε κατ’ Αὐτῆς κυρίως στρέφονται αἱ ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν, ἡ Ἐκκλησία καί πάλιν θά προστατεύσῃ τόν Ἀγῶνα.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δέν ὁμοιάζει μέ καμμίαν ἀπ’ ὅσες γίνονται τήν σήμερον εἰς τήν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μέ ἄλλον ἔθνος, ἦτο μέ ἕνα λαόν ὁπού ποτέ δέν ἠθέλησε νά ἀναγνωρισθῆ ὡς τοιοῦτος, οὔτε νά ὁρκισθῆ, παρά μόνον ὅ,τι ἔκαμνε ἡ βία.

Οὔτε ὁ σουλτάνος ἠθέλησε ποτέ νά θεωρήση τόν ἑλληνικόν λαόν ὡς λαόν, ἀλλ’ ὡς σκλάβους…ποτέ συμβιβασμόν δέν ἐκάμαμεν μέ τόν Τοῦρκο· ἄλλους ἔκοψε, ἄλλους σκλάβωσε μέ τό σπαθί καί ἄλλοι, καθώς ἐμεῖς, ἐζούσαμεν ἐλεύθεροι ἀπό γενεᾶς εἰς γενεά. Ὁ βασιλεύς μας ἐσκοτώθη, καμμία συνθήκη δέν ἔκαμε…