ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

24/10/2022

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἱερή συγκίνηση καί αἰσθήματα δοξολογικῆς εὐγνωμοσύνης πρός τό ὑπερύμνητον Ὄνομα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ συνέ­χουν τίς ψυχές μας καθώς ἑτοιμαζόμε­θα νά ἑορτάσουμε τοῦτο μέν τήν Θεομητορικήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Σκέπης, τοῦτο δε μία μεγάλη ἐθνική ἐπέτειο, ἕνα φωτεινό ὁρόσημο τῆς ἱστο­ρίας μας, τό μεγάλο καί δοξασμένο ΟΧΙ, πού δείχνει τήν πίστη, τό θάρρος, τήν δύ­ναμη καί τήν φιλοπατρία τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ἀκοίμητη φλόγα τῆς ἐλευθερίας, πού καί­ει μέ­σα σέ κάθε ἑλλη­νική ψυχή, ἔδωσε τήν τόλμη στούς λιγοστούς Ἕλληνες στρατιῶτες νά ὀρθώσουν ἀνάστημα καί νά ἀντιστα­θοῦν στίς πάνοπλες στρατιές τῶν ἐπιδρομέων. Στά βουνά τῆς Ἀλ­βανίας οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν στήν ἀνθρωπό­τητα ὅτι ἡ ὑπεροχή δέν ἀνήκει στό πλῆ­θος, ἀλλά ἀνήκει σέ ἐκείνους πού πιστεύουν στήν δικαιοσύνη, σ’ ἐκείνους πού φλογίζονται ἀπό ἀγάπη γιά τήν πατρίδα, ἀψηφώντας τούς κιν­δύνους καί τό θάνατο. Τά μηνύματα τῆς ἀθάνατης ἐποποιίας τοῦ 1940 εἶναι ἰδιαιτέ­ρως χρήσιμα γιά τίς παροῦσες κρίσιμες ἱστορικές συγκυρίες πού διέρ­χεται ἡ πατρί­δα μας, λόγῳ καί τῆς ἀ­πρόκλητης ἐπιθετικότητας τῆς ἡγεσίας τῆς ἐξ’ Ἀνατολῶν γείτονος χώρας.

Δέν ὑπάρχει δοκιμασία τοῦ Ἔθνους μας στήν μακραίωνη ἱστορία του, πού νά μήν ἔσπευσε ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός Θεοτόκος φιλοστόργως νά ἐνισχύσῃ τόν μεγαλειώδη ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων, ἐμπνέοντας καί τονώνοντας τό γενναῖο τους φρόνημα γιά τήν ἐλευθερία. Ἡ Κυρία Θεοτόκος στάθηκε ὁλοφάνερα στό πλευρό τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν καί στό ἔπος τῆς Ἀλβανίας, στηρίζοντας τόν δίκαιο κατά τῶν εἰσβολέων ἀγῶνα τους. Ὁ εὐσεβής Ἑλληνικός λαός προσέτρεξε στήν κραταιά σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά νά ἀντιμετωπίσῃ μέ πίστη καί δύναμη ψυχῆς τήν πρόκληση τοῦ ἐχθροῦ τῆς Πατρίδας. Ἡ ἔνδοξη δε πόλις μας κατ’ ἐκεῖνες τίς μεγάλες στιγμές τοῦ ἄφθαστου μεγαλείου καί τῆς ὀδύνης κατέφυγε στό πανθαύμαστο παλλάδιό της, τό ἱερό εἰκόνισμα τῆς Θεοτόκου τῆς Πονολυτρίας, ἀποζητοῦσα τήν προστασία της γιά τά ἡρωϊκά «παιδιά τῆς Ἑλλάδος», πού πολεμοῦσαν πάνω στήν χιονισμένη Πίνδο γιά τήν μητέρα Πατρίδα.

Κάθε χρόνο ἐτούτη τήν μεγάλη ἡμέρα, τήν 28η Ὀκτωβρίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας μας, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ὅρισε νά τι­μᾶται μέ τήν ἁρμόζουσα πρός τό πανίερο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτό­κου λαμπρότητα καί πνευματική ἀνάταση ἡ ἱερά μνήμη τῆς Παναγίας τῆς Πο­νολύτριας, τῆς φιλοστόργου προστάτιδος τῆς πόλεώς μας, μέ ἐπί­κεν­τρο τόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώ­ρων Σερρῶν, ὅπου ἔχει ἐνθρονι­σθεῖ τό σεπτό καί χαριτόβρυτο ἀνάγλυφο ἀρ­χαῖο εἰ­κόνισμά της, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τό ὁρατόν ση­μεῖον συναντήσεως τῆς θείας ἀγάπης μέ τόν πολυώνυμο ἀνθρώπινο πόνο καί τήν λαχτάτα γιά σω­τηρία καί λύτρωση. Ὁ μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς μεγά­λης Θεομητορικῆς ἑορτῆς θά τελεσθεῖ τήν Πέμπτη 27 Ὀκτωβρίου στίς 6:00 τό ἀπό­γευμα στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ἐνῶ τήν ἑπομένη, Παρασκευή 28 Ὀκτωβρίου, θά τελεσθεῖ ἡ πα­νηγυ­ρική Ἀρχιερα­τική Θεία Λειτουργία.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος στήν ἀγάπη σας, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πονολυτρίας καί διατελῶ,

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος