ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Η πόλις των Σερρών υπήρξε πάντοτε
τόπος καλλιεργείας του πολιτισμού και του πνεύματος»

17-12-2023

Μί­α α­τμό­σφαι­ρα πνευ­μα­τι­κής ανατάσεως και πο­λι­τι­στι­κής θαλ­πω­ρής δη­μι­ουρ­γή­θη­κε, το διήμερο 16 και 17 Δε­κεμ­βρί­ου 2023, στον φι­λό­ξε­νο χώ­ρο της αίθουσας «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερ­ρών, ό­που, με με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α, έλα­βε χώ­ρα, η 4η συ­νάν­τη­ση χορωδιακής θρη­σκευ­τι­κής μου­σι­κής, την οποία συν­δι­ορ­γά­νω­σαν η Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης και ο Δή­μος Σερ­ρών με την συμμετοχή, εφέτος, έξι μου­σι­κών χο­ρω­δι­α­κών συ­νό­λων.

Δύ­ο η­μέ­ρες, μου­σι­κής παν­δαι­σί­ας, α­πό τον α­δα­πά­νη­το πλού­το της εκ­κλη­σι­α­στι­κής και θρη­σκευ­τι­κής μου­σι­κής και ποι­ή­σε­ως, προ­σφε­ρό­με­νες α­πό την το­πι­κή Εκ­κλη­σί­α και τον Δή­μο Σερ­ρών, στο φι­λό­μου­σο κοι­νό της ιστορικής πόλεως της Μακεδονίας.

Σκο­πός της συγ­κε­κρι­μέ­νης μουσικοθρησκευτικής συναντήσεως, η οποία καταξιώθηκε πλέον ως θεσμός στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, εί­ναι η προ­α­γω­γή και καλ­λι­έρ­γει­α της πο­λι­τι­στι­κής, πνευ­μα­τι­κής και μου­σι­κής πα­ρα­δό­σε­ως, ιδι­αι­τέ­ρως μά­λι­στα της πα­ρα­δο­σι­α­κής βυ­ζαν­τι­νής πα­ρα­δό­σε­ως σε το­πι­κό, ε­θνικό και παγ­κό­σμι­ο ε­πί­πε­δο.

Το ε­ναρ­μο­νι­σμέ­νο με την α­τμό­σφαι­ρα των Χρι­στου­γέν­νων πρό­γραμ­μα της πρώτης ημέρας, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, της εφετεινής συναντήσεως, πε­ρι­ε­λάμ­βα­νε την συμ­με­τοχή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «Ο ΟΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ» και του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, υπό την διεύθυνση του χοράρχου κ. Λ. Τζορμπατζίδη, του Βυζαντινού Χορού Ν. Καβάλας «ΣΥΝΗΧΟΥΝΤΕΣ», υπό την διεύθυνση του χοράρχου κ. Χρ. Ιωαννίδη και της Μικτής Χορωδίας Πολιτιστικής Λέσχης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης, υπό την διεύθυνση του χοράρχου κ. Ηρ. Παναγόπουλου.

Τήν Κυ­ρι­α­κή 17 Δε­κεμ­βρί­ου, δεύ­τε­ρη και τε­λευ­ταί­α η­μέ­ρα των εκ­δη­λώ­σε­ων, το πρωΐ, τε­λέ­σθηκε θ. Λει­τουρ­γί­α στον ι­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Ναό Παμμ. Τα­ξι­αρ­χών Σερ­ρών, ι­ε­ρουρ­γούν­τος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και της Νιγρίτης κ. Θε­ο­λό­γου, κατά την διάρκεια της οποίας έψαλλε ο Βυζαντινός Χορός «ΕΥΦΩΝΟΝ» του ιερού Καθεδρικού Ναού Αγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης, υπό την διεύθυνση του χοράρχου κ. Στ. Ζαχαρίου.

Ακολούθως, στις 11:30 το πρωΐ, στην αί­θου­σα «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερ­ρών εμ­φα­νίσθηκαν, η Βυζαντινή Χορωδία «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΝΕΟΣ» του «Μαξιμείου» Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, υπό την διεύθυνση του χοράρχου κ. Γ. Ζαρκαντζά, ο Βυζαντινός Χορός «ΕΥΦΩΝΟΝ» του ιερού Καθεδρικού Ναού Αγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης, υπό την διεύθυνση του χοράρχου κ. Στ. Ζαχαρίου και η Νεανική Χορωδία «ΑΓΓΕΛΩΝ ΦΩΝΕΣ» της Σερραϊκής Εκκλησίας, υπό την διεύθυνση της χοράρχου κ. Μ. Κουβακλή.

Οι έξι καλ­λι­κέ­λα­δες χο­ρω­δί­ες α­πέ­δω­σαν με μο­να­δι­κό τρό­πο, βυ­ζαν­τι­νούς εκ­κλη­σι­α­στι­κούς ύ­μνους, ό­πως ε­πί­σης και επί­και­ρα παραδοσιακά κάλαντα και ε­ορ­τα­στικά τρα­γού­δια, αποσπώντας και δικαίως το θερμό χειροκρότημα του κοινού, που υπερεπλήρωσε και τις δύο ημέρες το κινηματοθέατρο.

Την λαμ­πρή και άρ­τι­α ορ­γα­νω­μέ­νη συ­ναυ­λί­α χαι­ρέ­τη­σαν ο Σεβ. κ. Θε­ο­λό­γος και ο Δήμαρχος Σερραίων κ. Αλ. Χρυσάφης, οι ο­ποί­οι ευ­χα­ρί­στη­σαν, συ­νε­χά­ρησαν με θερ­μούς λό­γους και καλωσόρισαν στην πόλη των Σερρών τους ε­κλε­κτούς χοράρχες και τα τα­λαν­τού­χα μέ­λη των χο­ρω­δι­ών, τους κα­τα­ξι­ω­μέ­νους ερ­γά­τες της βυ­ζαν­τι­νής υμνω­δί­ας και της χο­ρω­δι­α­κής θρη­σκευ­τι­κής μου­σι­κής και ό­λους ε­κεί­νους, που κο­πί­α­σαν συμ­βάλ­λον­τας στην δι­ορ­γά­νω­ση της συναντήσεως, που γο­ή­τευ­σε και εφέτος το πο­λυ­πλη­θές α­κρο­α­τή­ρι­ο.

Σε αποστροφή του λόγου του, ο Σεβασμιώτατος, αφού συνεχάρη θερμώς όλα τα χορωδιακά σύνολα για την άρτια παρουσίαση των προγραμμάτων τους, έκανε ειδική αναφορά στην εξόχως θλιβερή και λίαν ανησυχητική παγκόσμια επικαιρότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται εξαιτίας της πολεμικής συρράξεως στην περιοχή της Γάζας, της οποίας θύματα είναι κυρίως τα αθώα παιδιά και οι άμαχοι πολίτες και από τις δύο πλευρές και εκάλεσε όλους σε πνευματικό συναγερμό ολοθύμου προσευχής προς τον Άρχοντα της ειρήνης, Ιησού Χριστό, υπέρ της αμέσου καταπαύσεως των εχθροπραξιών, παρακλήσεως και στηρίξεως των χειμαζομένων εκ της φρίκης του πολέμου και επικρατήσεως της ειρήνης, της συνέσεως, της δικαιοσύνης, της ψυχραιμίας και της αμοιβαίας κατανοήσεως στις σχέσεις των λαών.

Ενωρίτερα, στις 11:00 το πρω­ΐ, στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου Νιγρίτης, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της νέας Δημάρχου Βισαλτίας κ. Ευανθίας Πλιάκου. Ο Σεβ. κ. Θεολόγος ετέλεσε την ακολουθία του αγιασμού επί τη εγκαταστάσει της νέας Δημοτικής Αρχής και των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχου Σερρών κ. Π. Σπυρόπουλου, του τέως Δημάρχου Βισαλτίας κ. Αθ. Μασλαρινού, των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Αρχών και εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων.

Αμέσως μετά τον θρησκευτικό όρκο, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους την ευλογία του Θεού στο έργο τους, δύναμη και κάθε επιτυχία στα καθήκοντά τους. Ετόνισε δε, ότι αναμένει με χρηστές ελπίδες μία αγαστή συνεργασία του Δήμου με την τοπική Εκκλησία, προς όφελος του τόπου και των πολιτών, διαβεβαιώνοντας ότι η Ιερά Μητρόπολις θα συνεχίσει να είναι θερμή συμπαραστάτης και αρωγός σε κάθε έργο προόδου και προκοπής, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Ο Σεβασμιώτατος, περαίνων την προσλαλιά του, προσέφερε ως ευλογία στη νέα Δήμαρχο μία εικόνα της Παναγίας Ελεούσης, της «Νιγριτινής».

Στη συνέχεια, η κ. Πλιάκου ευχαρίστησε θερμώς τον Σεβασμιώτατο, τους εκπροσώπους των Αρχών και τους πολίτες για την τιμητική τους παρουσία και αναφέρθηκε στους προγραμματικούς της σχεδιασμούς για τη διοίκηση του Δήμου Βισαλτίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως