Εγκύκλιον Σημείωμα – Πλημμυροπαθείς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τίς τελευταῖες ἡμέρες, ζοῦμε ὅλοι μας ἔντονα τό δράμα τῶν κατοίκων τῆς Μάνδρας Ἀττικῆς, οἱ ὁποῖοι τόσο ἀναπάντεχα κτυπήθηκαν ἀπό τήν καταστροφική μανία σφοδρῶν πλημμυρῶν, ἡ ὁποῖα ἄφησε πίσω της 21 θύματα, ἑκατοντάδες ἀστέγους πού ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη πνευματικῆς, ἀνθρωπιστικῆς καί ἐπισιτιστικῆς βοηθείας, περιθάλψεως καί στεγάσεως καί πολλές ὑλικές ζημιές.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία κινουμένη πάντοτε στό πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης πρός κάθε ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας, συμμετέχει ἐμπράκτως στήν ὡραία πρωτοβουλία ἀνθρωπιᾶς καί ἀλληλεγγύης, πού ἀνέλαβε ἡ ΕΡΤ Σερρῶν σέ συνεργασία καί μέ τούς Δήμους τῆς περιοχῆς μας, γιά τήν συγκέντρωση καί ἀποστολή εἰδῶν διατροφῆς, οἰκιακοῦ καθαρισμοῦ καί κλινοσκεπασμάτων στούς πλημμυροπαθεῖς ἀδελφούς μας τῆς Μάνδρας Ἀττικῆς.

Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους μας σέ μία συστράτευση ἀγάπης γιά τήν ἐνίσχυση τῶν ἀδελφῶν μας πού δοκιμάζονται. Διά τοῦτο ὡς Ἐπίσκοπός σας κάνω ἔκκλησιν στά φιλάνθρωπα αἰσθήματά σας καί σᾶς παρακαλῶ νά βοηθήσετε στήν ἀνθρωπιστικοῦ χαρακτῆρος πρωτοβουλία τῆς ΕΡΤ Σερρῶν, πού ξεκινᾶ ἀπό σήμερα καί μέχρι τήν Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου ἐ. ἔ. . Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν καί στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης θά γίνονται δεκτά τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, εἴδη πρώτης ἐπισιτιστικῆς ἀνάγκης καί κλινοσκεπάσματα, μέ στόχο, ἐν ὄψει μάλιστα καί τῶν ἑορτῶν τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων, τήν ἔγκαιρη ἀποστολή τους γιά τήν ἐνίσχυση τῶν κατοίκων τῆς πληγείσης περιοχῆς τοῦ Ἀττικοῦ λεκανοπεδίου. Γνωρίζοντας τήν προθυμία σας γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας ἀλλά καί τήν ποιότητα τῆς ψυχῆς σας, πού κλείνει μέσα της ἀγάπη καί συμπόνια γιά κάθε ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας, σᾶς παρακαλῶ, στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, νά συνδράμετε σ’ αὐτήν τήν ὡραία πρωτοβουλία. Κυρίως ὅμως, παρακαλῶ ὅλους σας, ὡς κοινότητα προσευχῆς καί πίστεως νά ἑνώσουμε τίς δεήσεις μας πρός τόν ἅγιο Θεό ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς πρωτοφανοῦς αὐτῆς καταστροφῆς καί πνευματικῆς ἐνισχύσεως τῶν πληγέντων ἀδελφῶν μας.

Εὔχομαι πατρικῶς ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου μας νά σκεπάζουν τή ζωή καί τά ἔργα σας.

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐγκαρδίων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Αντιαιρετική Εκδήλωση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου ἐλθών ἄρα εὑρήσει τήν πίστιν ἐπί τῆς γῆς; (Λουκ. ιη΄ 8)

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Εἶναι γεγονός, σύμφωνα μέ τό ἀψευδές στόμα τοῦ Κυρίου μας, πῶς ὅσο πλησιάζει καιρός τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του τόσο «τό μυστήριον τῆς ἀνομίας» θά ἐνεργεῖται μέ θρασύτητα καί ἡ ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν ἀγάπη Του θά ἐκφράζεται μέ τίς πιό ἀκραῖες μορφές. Ἡ πολλαπλασίως αὐξανομένη κακία καί πονηρία ἐπιβεβαιώνει τήν Εὐαγγελική ἀλήθεια ὅτι «καί νῦν ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστί». (Α’ Ἰωάνν. β’ 18).

Ὁ Κύριός μας, καλεῖ κοντά Του ὅλους, ὅσοι εἴμεθα κουρασμένοι ἀπό τά ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς καί φορτωμένοι μέ τά δυσβάσταχτα βάρη τῆς καθημερινότητος, τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀδικίας καί τῆς ἀπογοητεύσεως. Ὡς ὁ «ἐμπειρότατος πάντων τῶν ἰατρῶν» θεραπεύει ἀποτελεσματικά τίς ἀσθένειες, τόσο τῆς ψυχῆς ὅσο καί τοῦ σώματος, στίς βαθύτερες αἰτίες τους καί ὄχι μόνο στά συμπτώματά τους. Ὡς εὔσπλαχνος καί συμπαθής θέλει νά προσφέρει τήν φροντίδα καί τήν στοργή Του σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους, δίχως νά ἀποκλείει κανένα ἀπό τήν σωτηρία, ἀκόμα καί αὐτούς πού Τόν ἀρνοῦνται καί Τόν προσβάλλουν μέ τούς λόγους, τίς σκέψεις καί τίς πράξεις τους.

Δυστυχῶς, ὅμως, κατά τόν Θεολόγον Εὐαγγελιστήν Ἰωάννην, «ἡγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς, ἧν γάρ πονηρά αὐτῶν τά ἔργα» (Ἰωάν. γ’ 19). Διά τοῦτο καί ἀκολουθοῦν δρόμο ἐντελῶς ἀντίθετον ἀπό τήν ὁδό τῆς σωτηρίας, πού εἶναι ἡ ὁδός τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀναζητοῦν οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι τόν χριστιανισμό ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, τήν πίστη χωρίς τό δόγμα, τήν ζωή χωρίς ἦθος. Καί τά τρία αὐτά δομικά στοιχεῖα τῆς ὑπάρξεώς μας ὅμως, Ἐκκλησία, δόγμα καί χριστιανικό ἦθος, συνιστοῦν ἀλληλοπεριχωρούμενες πραγματικότητες σέ μία ἑνιαῖα ζωή. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τό ἀντίθεο καί αὐτοκαταστροφικό πραγματικά φρόνημα, ἡ αὐτονομημένη ἀπό τόν Θεό τῶν πατέρων νοοτροπία τῆς λεγόμενης «Νέας Ἐποχῆς», οἱ ποικίλες αἱρετικές διδασκαλίες προπαγανδίζονται καί προβάλλονται ἰδιαίτερα στίς μέρες μας μέ κάθε δυνατό μέσο καί τρόπο ἀπό διάφορες ὀργανώσεις καί ὁμάδες.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἀφουγκραζομένη τίς ἀνάγκες τῶν καιρῶν καί ἐνδιαφερομένη γιά τήν πνευματική θωράκιση τοῦ πεπιστευμένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διοργανώνει ἐνημερωτική καί ποιμαντική ἐκδήλωση, ὑπό τόν τίτλο «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ αἵρεση τῶν λεγομένων Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», τήν Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, στήν αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ Ὀρφέα Σερρῶν, στήν ὁποία προσκεκλημένοι ὁμιλητές εἶναι ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Γεωργόπουλος, Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. καί συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἡ δομή τῆς αἵρεσης τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ καί οἱ προσηλυτιστικές της πρακτικές» καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Αὐγουστῖνος Μύρου, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Οἱ ψευδοπροφητείες τῆς Ἑταιρείας Σκοπιά τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας Ἐκκλησία προσκαλεῖ καί παρακαλεῖ ὅλους σας νά παρακολουθήσετε τήν ἀνωτέρω ἡμερίδα, ἀπό τήν ὁποία ἀσφαλῶς μέσα ἀπό τόν ἀντικειμενικό, ὑπεύθυνο καί τεκμηριωμένο λόγο μεγάλη θά εἶναι ἡ ὡφέλεια. Χωρίς νά ἁγνοοῦμε τήν ὕπαρξη καί τίς μεθοδεῖες τοῦ Διαβόλου, ὁ πιστός χριστιανός ζῇ, ὑπάρχει, ἀγωνίζεται καί ἐλπίζει εἰς Θεόν ζῶντα, πού δύναται νά φυλάξει τόν λαόν Του ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου καί πού ὡς ὁ καλός καί αἰώνιος Ποιμένας τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλειαν τόν λαόν Του εἰς τήν Βασιλείαν Του, Βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης καί ἀγάπης. «Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης ἔσται μεθ’ ἡμῶν» (Β’ Κορ. 13, 11). Ἀμήν.

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος