Εγκύκλιον Σημείωμα – Εσπερινοί με Αρχ. Χοροστασία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ τήν χάρη καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἰσήλθαμε στό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου. Ἀδιαλείπτως ἡ φιλόστοργη Μητέρα μας Ἐκκλησία, ὡς τό μυστήριο τῆς συνεχοῦς ἁγιαστικῆς καί σωστικῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, μεριμνᾶ γιά τήν πνευματική οἰκοδομή τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ μεταλαμπαδεύουσα σ’ αὐτόν τίς ζωηφόρες ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, πού ἔχουν τήν δύναμη νά μεταμορφώνουν τόν ἄνθρωπο καί νά τόν στηρίζουν στήν δύσβατη ἀλλά εὐλογημένη ὁδό τῆς κατά Χριστόν προόδου καί σωτηρίας.

Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια, ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ τά τελευταῖα 15 χρόνια, θά τελεῖται κάθε Σάββατο στίς ἕξι τό ἀπόγευμα, ἀπό ἐφέτος μάλιστα στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν, Ἑσπερινός μέ Ἀρχιερατική χοροστασία καί ὁμιλητή, πού θά ἀναπτύσσει θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος, μέ σκοπό τήν πνευματική οἰκοδομή καί τήν καλύτερη προετοιμασία γιά τήν συμμετοχή μας στήν ψυχοτρόφο εὐχαριστιακή Σύναξη τῆς ἁγίας ἡμέρας τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποῖα κατά τόν Μέγα Βασίλειο εἰκονίζει «τήν ἡμέρα πού δέν τελειώνει, πού δέν δύει, τήν ἀδιάδοχη, τόν χρόνο πού δέν λήγει καί δέν γηράσκει». Ὁ μεγάλος καί ἅγιος διδάχος τοῦ Γένους μας, ὁ Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, συμβούλευε τούς σκλαβωμένους Ἕλληνες μέ τά ἑξῆς λόγια: «Ἀδελφοί μου, πρέπει καί ἡμεῖς νά ἐργαζώμεθα τές ἕξι ἡμέρες διά ἐτοῦτα τά μάταια, τά γήϊνα, τά παροδικά καί τήν Κυριακήν νά σχολάζωμεν, νά πηγαίνωμεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί νά στοχαζόμεθα τήν ψυχήν μας, ὅπου εἶναι τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τόν κόσμον… Ἐγώ σᾶς συμβουλεύω νά φυλάγετε τήν Κυριακήν σας ὡσάν ὁποῦ εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τόν Θεόν» (Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Διδαχές). Ὁ λειτουργικός ἑορτασμός τῆς ἀναστασίμου ἡμέρας τῆς Κυριακῆς ἀρχίζει ἀπό τόν Ἀναστάσιμο Ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου, πού μᾶς εἰσάγει στό κλίμα καί στό πνεῦμα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου μας, κατά τήν ὁποίαν ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί γινόμεθα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου, μέσα ἀπό τήν, μέ φόβο Θεοῦ, πίστη καί ἀγάπη, συμμετοχή μας στήν ψυχοτρόφο Δεσποτική Τράπεζα τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας παρέχει σ’ ὅλους μας συνεχῶς εὐκαιρίες γιά νά γνωρίσουμε βιωματικῶς τόν Χριστόν καί νά ζήσουμε τό μυστήριο τῆς πίστεώς μας. Οἱ λατρευτικές συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας μας ἐξυπηρετοῦν πρωτίστως τόν ἱερό αὐτό σκοπό πού στοχεύει στόν ἁγιασμό μας, πού εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ συνειδητή συμμετοχή μας σ’ αὐτές τίς ἱερές συνάξεις, στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία, ἐμπλουτίζει τήν ζωή μας μέ τήν ἄκτιστη θεία Χάρη πού θεραπεύει, φωτίζει, ἁγιάζει καί σώζει τόν ἄνθρωπο.

Διά τοῦτο ὡς Ἐπίσκοπός σας, σᾶς προτρέπω νά συμμετέχητε στήν ἑσπερινή προσευχή τοῦ Σαββάτου, πού θά τελεῖται μέ Ἀρχιερατική χοροστασία στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ τῶν Σερρῶν καί κυρίως στήν ἁγιωτάτη εὐχαριστιακή Σύναξη τῆς Κυριακῆς.

Ἐπίσης μέ χαρά ἀνακοινώνεται ὅτι μέ ἀφορμή τήν εὐλογητή, ἀπό τά ἅγια Ἱεροσόλυμα καί τό Παλαίφατο Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχείο, ἔλευση καί μόνιμη ἁγιαστική παραμονή τμήματος ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, στήν ἀνδρώα ἱερά Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν, θά τελεῖται πρός τιμήν τοῦ μεγίστου τῶν προφητῶν Ἰωάννου κάθε Δευτέρα βράδυ (ἀπό 25ης Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ.) ἱερά ἀγρυπνία στήν ὡς εἴρηται ἀνδρώα ἱερά Μονή τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παροικίας.

Ἐπικαλούμενος σέ ὅλους σας πλουσίαν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ, διατελῶ

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Μήνυμα – Γυμνάσια, Λύκεια 2017-18

ΜΗΝΥΜΑ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν
Γυμνασίων καί Λυκείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἐπικοινωνῶ καί πάλιν ἐφέτος μαζί σας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ποὺ ξεκινᾶ μέσα σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα κρίσεως, ἐντόνου προβληματισμοῦ καὶ ἀβεβαιότητος. Ὅλοι μας, καὶ ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς οἱ νεότεροι, παρακολουθοῦμε μέ βαθειά ἀνησυχία καί ἀγωνία τὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις ποὺ ἐπηρεάζουν ἀναπόφευκτα καὶ τὴν πατρίδα μας.

Σήμερα ὅμως εἶναι μία ἡμέρα ποὺ κάτι καινούργιο ξεκινᾶ. Μιὰ νέα σχολικὴ χρονιά. Ὅταν κάτι καινούργιο ξεκινᾶ, τό γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ ἀφορμὴ γιὰ καινούργια ὄνειρα, νέους στόχους καὶ καινούργιους ὁραματισμούς. Κάθε νέα ἀρχὴ γεννᾶ καὶ μιὰ νέα ἐλπίδα ὅτι κάτι καλύτερο μπορεῖ νὰ συμβεῖ.

Ἡ ζωὴ προχωρᾶ μαζί μας καί ἐμεῖς ἔχουμε μεγάλο ποσοστό εὐθύνης γιά τήν πορεία καί τήν ἐξέλιξή της. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι γιὰ νὰ ὑπάρξει βελτίωση σὲ ὁποιονδήποτε τομέα τῆς ζωῆς, κοινωνικό, σχολικό, προσωπικό, ἐθνικό ἀπαιτεῖται καί ἡ δική μας οὐσιαστική προσπάθεια καί συμμετοχή. Χρειάζεται κάτι πολὺ περισσότερο καὶ σημαντικότερο ἀπὸ σχεδιασμούς ἐπί χάρτου. Χρειάζεται πίστη καί ὅραμα.

Σ’ αὐτὸ τὸ νέο ἐλπιδοφόρο ξεκίνημα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς καλέσω νὰ βάλετε δυνατά στὴ ζωὴ σας τὴν μία καὶ πραγματικὴ Πίστη. Αὐτὴ ποὺ μεταφράζεται σὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν αἰώνιο Τριαδικὸ Θεὸ καὶ εἰδικὰ στὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σ’αὐτὴν δηλαδή τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη ποὺ στεκόταν ἄγρυπνα δίπλα στὸ γένος μας. Αὐτὴ ἡ πίστη τῶν πατέρων μας εἶναι ἡ μόνη πραγματικὴ ἐλπίδα μας. Στηριζόμενοι στὴν χάρη τοῦ Θεοῦ σᾶς καλῶ καὶ σᾶς παρακαλῶ σὲ αὐτὸ τὸ νέο ξεκίνημα, σὲ αὐτὴ τὴ νέα σχολικὴ χρονιὰ νὰ γράψετε, χωρίς νά φοβηθεῖτε τόν κόπο, μιὰ καινούργια φωτεινή σελίδα στὸ βιβλίο τῆς προσωπικῆς σας ἱστορίας. Μέσα στὸν ἱερὸ χῶρο τοῦ σχολείου καὶ μὲ τὴν συνεργασία ὅλων, μαθητῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν, ἡ ἐφετινή χρονιά εὔχομαι νά ἀποτελέσει τὸ ξεκίνημα γιὰ μιὰ νέα, λαμπρὴ καί ἐλπιδοφόρα πραγματικότητα. Δυστυχῶς ἡ χωρὶς Χριστὸ ζωὴ, χωρίς πίστη σέ ἀξίες καί ἰδανικά ὁδηγεῖ σέ καταστροφικά ἀποτελέσματα, μέ ἀπρόβλεπτες πρωτίστως συνέπειες γιά τούς νέους, πού πελαγοδρομοῦν μέσα στήν ἀνασφάλεια, τήν σύγχυση, σέ ἕνα κόσμο χωρίς ἐλπίδα καί οὐρανό.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας ἡ νέα σχολικὴ χρονιὰ νὰ εἶναι παραγωγική, πλούσια σὲ γνώσεις ἀλλὰ καὶ σὲ εὐλογημένες ἐμπειρίες καὶ κυρίως γεμάτη ἀπὸ τὴν Χάρη καὶ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ.Καλὸν ἀγώνα! Καλὴ δύναμη στὴ ζωὴ καὶ στὰ μαθήματα!

Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος