Εγκύκλιος 241 – Αγιασμός Μαξιμείου Πνευματικού Κέντρου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 4 1

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Τό Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὡς προσωπικό ὅραμα καί δημιούργημα τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μας, Μητροπολίτου Μαξίμου, ἀποτελεῖ μία δημιουργική πνευματική κυψέλη πολιτισμοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅπου ὑπηρετοῦνται κατά τρόπον ἄριστον οἱ ἐκκλησιαστικές τέχνες, δηλαδή ἡ πατροπαράδοτη βυζαντινή ἐκκλησιαστική μουσική, ἡ παραδοσιακή δημοτική καί ἔντεχνη κοσμική μουσική, ἡ ἁγιογραφία κ.λπ. Ἡ σχολή εἰδικώτερα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπό τό κράτος, καθώς παρέχει πτυχία καί διπλώματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἰσάξια τῶν ἄλλων Σχολῶν καί Ὠδείων τῆς χώρας. Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ μελέτη καί καλλιέργεια τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τῶν πατέρων μας καί ἡ ἑτοιμασία τῶν νέων ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι θά στελεχώσουν τά ἱερά ἀναλόγια τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί ἰδίως αὐτά τῆς ὑπαίθρου.

Ἡ ἐργώδης καί φιλότιμη αὐτή προσπάθεια συνιστᾶ μία ἔμπρακτη προσφορά ἀγάπης καί ποιμαντικῆς εὐθύνης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός τό φιλόμουσο καί φιλόκαλο πλήρωμά της καί ἰδίως πρός τήν χρυσή ἐλπίδα μας, τήν νεολαία, καί ἀξίζει ἀνάλογης ἀποδοχῆς καί στηρίξεως ἀπό ὅλους μας. Τό ὑψηλό ἦθος, ἡ ἄριστη κατάρτιση καί ἐπάρκεια τῶν διδασκάλων τῶν διαφόρων σχολῶν πάνω στό γνωστικό τους ἀντικείμενο, συνθέτουν τίς πλέον εὐοίωνες προϋποθέσεις γιά τήν συνέχιση καί τήν περαιτέρω ἀνάπτυξη καί πρόοδο τῆς εὐλογημένης αὐτῆς προσπάθειας.

Στόν ἴδιο φιλόξενο χῶρο τοῦ Μαξιμείου, ἐκτός τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας στεγάζονται καί ἄλλες πνευματικές δραστηριότητες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅπως οἱ ἑβδομαδιαῖες συνάξεις τῆς Σχολῆς Γονέων, τά μαθήματα σπουδῆς στούς ἀρχαίους κλασσικούς συγγραφεῖς, τά μαθήματα ζωγραφικῆς καί ἐλευθέρου σχεδίου, ἡ παιδική ὀρχήστρα καί χορωδία, ἡ χορωδία νέων, τό κοινωνικό ἰατρεῖο καί φαρμακεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐπίσης στούς δύο νέους ὀρόφους, πού ἀνηγέρθησαν τό 2009 μέ δαπάνες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο, στεγάζεται ἡ πλούσια σέ βιβλία πολυθεματική βιβλιοθήκη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας «Μυριόβιβλος.

Ὁ ἐφετεινός ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στίς σχολές τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος θά γίνει τήν Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. στίς 8:00 τό ἀπόγευμα στόν χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς βιβλιοθήκης «Μυριόβιβλος» (Νικ. Νικολάου 21).

Οἱ ἐγγραφές σέ ὅλα τά τμήματα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας καί Παιδικῆς Χορωδίας ἔχουν ἀρχίσει καί συνεχίζονται καθημερινῶς ἕως τέλους Σεπτεμβρίου κατά τίς ἐργάσιμες ἡμέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) καί ὥρες (9:00-13:00 καί 18:00-20:30) στά γραφεῖα τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου. Τμήματα βυζαντινῆς μουσικῆς καί ἁγιογραφίας θά λειτουργήσουν ἐπίσης καί στήν Νιγρίτα. Ἡ ἐκμάθηση τῆς πατροπαράδοτης βυζαντινῆς μουσικῆς καί τῆς ἁγιογραφίας πλουτίζει τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητά μας καί συνιστᾶ, ἰδίως γιά τούς νέους μας, ἕνα πολύτιμο ἐφόδιο ζωῆς στίς δύσκολες, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας ἐποχές μας καί μία δημιουργική ἀξιοποίηση τοῦ ἐλευθέρου χρόνου τους. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία συνεκτιμῶσα τίς οἰκονομικές δυσκολίες τῆς ἐποχῆς μας φροντίζει ὥστε, τά τελευταῖα κυρίως χρόνια, τά δίδακτρα νά παραμένουν ἐξαιρετικά χαμηλά.

Ἡ Ἐκκλησία μας καλεῖ ἐκείνους πού ἔχουν τήν ἔφεση γιά γνωριμία μέ τόν ἱερό καί συναρπαστικό κόσμο τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας νά ἀξιοποιήσουν καταλλήλως τήν παρεχομένη εὐκαιρία, ἐγγραφόμενοι στίς Σχολές τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος.

Τά ἀνωτέρω ἀνακοινούμενος στήν ἀγάπη σας εὔχομαι ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιος – Κοίμηση της Θεοτόκου – 2017

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ Τῌ ΠΑΝΕΝΔΟΞῼ ΚΟΙΜΗΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ 
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ
ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

«Ὅθεν δικαίως καί ἀληθῶς Θεοτόκον τήν Ἁγίαν Μαρίαν ὀνομάζομεν· τοῦτο γάρ τό ὄνομα ἅπαν τό μυστήριον τῆς οἰκονομίας συνίστησι». (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μεγαλειώδης πνευματικός ἑορτασμός ἐπιτελεῖται σήμερα σέ ὅλους τούς ἱερούς Ναούς τῆς θεοσκεπάστου πατρίδος μας, ὅπου χιλιάδες πιστῶν σπεύδουν γιά νά τιμήσουν ἀξιοχρέως τήν Παναγία Παρθένο, τήν θερμή προστάτιδα τῶν χριστιανῶν, ψάλλοντες καί ἐξυμνοῦντες τό ὑπερβάλλον μεγαλεῖον Της, εὐχαριστοῦντες καί μακαρίζοντες συγχρόνως μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς τους τήν εὐλογημένη καί δεδοξασμένη βασίλισσα τῶν ἀγγέλων καί στοργική μητέρα τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ πανένδοξος καί φωτοφόρος Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, «τῆς ἀληθοῦς Θεοτόκου καί Θεομήτορος» εἶναι πέρα ἀπό κάθε ἀνθρώπινη λογική ζωηφόρος καί ὡς ἐκ τούτου αἰτία πνευματικῆς εὐφροσύνης καί χαρᾶς οὐρανίου. Ὁ ὁλόφωτος ἐσωτερικός κόσμος τῆς Θεόπαιδος Μαρίας ἦταν στολισμένος μέ τήν πληρότητα τῶν θείων χαρισμάτων καί ἀρετῶν καί ἡ ζωή της ὑπῆρξε ὑποδειγματική σέ ὅλες τίς ἐκφράσεις της, καθώς ἀκτινοβολοῦσε μεγαλεῖο πίστεως, ἠθική καθαρότητα καί κάλλος ἁγιότητος. Ὁ πρύτανης τῆς Ὀρθοδόξου δογματικῆς διδασκαλίας, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἀναφερόμενος στό πανθαύμαστο πρόσωπο τῆς ἀληθῶς Κεχαριτωμένης Μαρίας λέγει: «Ὦ ἀστείρευτη πηγή τοῦ ἀληθινοῦ φωτός, ἐσύ πού εἶσαι ὁ ἀδαπάνητος θησαυρός τῆς αὐτοζωῆς, ἡ πλούσια ἀνάβλυσις τῆς εὐλογίας, ἡ αἰτία πού μᾶς προξενεῖ ὅλα τά ἀγαθά, ἄν καί γιά κάποιο διάστημα σέ καλύπτει σωματικά ὁ θάνατος, ὅμως ἀναβλύζεις σ’ ἐμᾶς ἄφθονα, ἀστείρευτα καί καθαρά τά νάματα τῆς ἀθάνατης ζωῆς καί τῆς πραγματικῆς μακαριότητος, ποταμούς χάριτος, πηγές ἰαμάτων, εὐλογία ἀδιάκοπη… Γι’ αὐτό δέν θά ὀνομάσω θάνατο τήν μετάστασή σου, ἀλλά κοίμηση καί ἀναχώρηση ἤ καλύτερα μετάβαση. Διότι, ἐνῶ ἀναχωρεῖς ἀπό τό σῶμα, μεταβαίνεις πρός τά ἀνώτερα». Ἔχουσα ἡ ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ στήν καρδιά Της «ποταμόν πεπληρωμένον τήν χάριν τοῦ Πνεύματος» ἔγινε μέ τούς συνεχεῖς πνευματικούς ἀγῶνες Της ὑπόδειγμα τοῦ κατά Θεόν ἀγωνιζομένου καί πιστεύοντος ἀνθρώπου, ἀξεπέραστο παράδειγμα πνευματικῆς καί σωματικῆς ἁγνότητος, σεμνότητος, εἰλικρινοῦς ταπεινοφροσύνης καί ἀγάπης, ἀληθῶς ἡ ὄντως Κεχαριτωμένη. Καί γι’ αὐτό ἀνεδείχθη ἡ κατ’ ἐξοχήν «εὐλογημένη ἐν γυναιξί», προκαλοῦσα τόν θαυμασμό τοῦ οὐρανίου καί τοῦ ἐπιγείου κόσμου μέ «τήν ὡραιότητα τῆς παρθενίας καί τό ὑπέρλαμπρον τῆς ἁγνείας Της», ἀκτινοβολοῦσα σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις Της τό φῶς τῆς ἀρετῆς καί εὐωδιάζουσα ὡς «θυμίαμα εὔοσμον» τήν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτούς τούς λόγους ὁ Θεός «ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» καί τήν ἐδόξασε ἐκλέγοντάς Την ὡς τήν πλέον κατάλληλη μεταξύ ὅλων τῶν γυναικῶν γιά νά ὑπηρετήσει τό προαιώνιο καί ἀνεξιχνίαστο σχέδιό Του γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ἀξιώνοντάς Την νά γίνει μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, «νά γεννήσει, δηλαδή, Θεόν σεσαρκωμένον» (Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας).

Ἡ Παναγία μας, «τό κάλλος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως», «ἐφ’ ᾧ ὁ δημιουργήσας εὐφράνθη Θεός», ἀποτελεῖ τό θειότατο βλάστημα τῆς γῆς καί τό ἱερώτατο κατοικητήριο τοῦ Παναγίου Πνεύματος καθώς συνιστᾶ κατά τήν πατερική διδασκαλία, τό τελευταῖο σύνορο μεταξύ τοῦ κτιστοῦ κόσμου καί τοῦ ἀκτίστου καί ἀνάρχου Θεοῦ (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς). Ἐκείνη ἔκανε τήν γῆ οὐρανό καθώς διά τοῦ θείου Τόκου Της, τοῦ μόνου Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Θεός ἐβημάτισε ὡς ἄνθρωπος στόν κόσμο. Ἐκείνη ἀνέδειξε καί πάλιν τόν ἄνθρωπο πολίτη τοῦ Οὐρανοῦ, τῆς πρώτης δηλαδή πατρίδος του, συνόμιλο τῶν Ἀγγέλων καί οἰκεῖο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὁλόφωτη ὕπαρξή της ἔγινε τό ἱερό ἐργαστήριο τῆς ἑνώσεώς μας μέ τόν Θεό. Ἐκείνη «τήν ἄφατον τῆς τοῦ Θεοῦ πρός ἀνθρώπους ἀγάπης ἐδημοσίευσεν ἄβυσσον» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός). Ἐκείνη «ἡ δούλη καί Μήτηρ Θεοῦ» ἔγινε ἡ νοητή κλίμακα διά τῆς ὁποίας κατέβηκε στήν γῆ καί ἔγινε ἄνθρωπος ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἐκείνη πάλι γίνεται ἡ γέφυρα πού μεταφέρει ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού μέ πίστη καί ὑπομονή ἀγωνίζονται τόν καλόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, ἐμπι­στευόμενοι τήν ὕπαρξή τους διά τοῦ Χριστοῦ στήν ἄπειρη ἀγάπη καί στό ἀστείρευτο ἔλεος τοῦ φιλεσπλάχνου Θεοῦ.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Στήν ἁγία καί μητρική σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μποροῦμε νά βροῦμε στή­ριγμα καί ἀνακού­φιση στούς ποικίλους πειρασμούς καί τίς ταλαιπω­ρίες τῆς παρούσης ζωῆς. Σέ αὐτήν μέ ἐμπιστοσύνη ἀναθέτουμε, μετά Θεόν, τήν ἐλπί­δα μας γιά τήν παροῦσα καί γιά τήν μέλλουσα ζωή. Αὐτῆς τίς φι­λό­στοργες καί δραστικώτατες προσευχές πρός τόν «μόνον δυ­νάμενον σώζειν» φιλάνθρωπο Θεό ἀπο­ζητοῦμε ὅλοι μας, γνωρίζοντας τήν ἀστείρευτη ἀγάπη της γιά ἐμᾶς, πού εἴ­μεθα ἡ ἀπό τόν Θεόν δωρη­θεῖσα κληρονομία της. Τήν τιμοῦμε μέ λόγους ἱε­ρούς, μέ ὕμνους μελωδικούς, μέ ἱεροπρεπῆ σκιρτήματα καρδιᾶς καί λυτρωτικά δάκρυα ψυχῆς, ἀ­ξιοχρέως καί ὀφειλετικῶς ὡς ἀληθῆ Θεοτόκο. Κατακλείοντας τήν ἑόρτιο αὐτήν Ποιμαντορικήν μου διδαχήν ἐπιθυμῶ, γιά τήν δική σας πνευματική ὠφέλεια καί οἰκοδομή, νά ἐπαναλάβω διά γραφίδος ὅσα σοφά καί θεοφώτιστα ἔγραφε ὁ ἀείμνηστος θεολόγος Παναγιώτης Νέλλας περί τοῦ σε­πτοῦ προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σημειώνοντας τά ἑξῆς: «Βρέθηκαν μερικοί μεγάλοι ἄθεοι, πού ὑπεστήριξαν μέσα στούς αἰῶνες ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά γίνει Θεός. Κανείς ὅμως ποτέ, ἐκτός ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Πατέρες, δέν τόλμησε νά ὑποστηρίξει ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά γεννήσει τόν Θεό. Κι ὅμως αὐτό τό μεγάλο παράδοξο εὐ­δόκησε ὁ Θεός νά ἀποτελεῖ τή μεγάλη ἀξία, ἀλλά καί τήν ὕψιστη “εὐ­γένεια” τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ο Θεός ἀξίωσε τήν ἀνθρώπινη φύση νά γίνει ”θεοτόκος”. Ἡ ἀξία τῆς Παρθένου βρίσκεται ἀκριβῶς στό ὅτι πραγματοποίησε αὐτόν τόν σκοπό. Καί τόν πραγματοποίησε λέγοντας ”ἰδού ἡ δούλη Κυρίου”. Γιατί τό ἀληθινό μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται ἀκριβῶς στό νά πραγματοποιεῖ τόν ὕψιστο προορισμό πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, καί νά ἔχει ταυτόχρονα τή συνείδηση ὅτι ”δοῦλος ἀχρεῖός ἐστι” (Λουκ. 17, 18)». Ὁ Κύριος μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

Χρόνια πολλά, ἅγια καί θεοσκέπαστα
Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος