Νεανικές Κατασκηνώσεις «ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΗΓΗ» 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙON ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐν Σέρραις τῇ 22ᾳ Μαΐου 2024

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με, τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»
Ὁ Κύριος. (Ματθ. 19, 14).

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὡς Μητέρα στοργική τῶν παιδιῶν Της, μεριμνᾶ πάντοτε, γιά τήν ἐγχρίστωση, τόν φωτισμό καί τήν διδασκαλία, τήν ἐνίσχυση, τήν πνευματική καί ἠθική θωράκισή τους.

Εἶναι εὐθύνη ὅλων μας, οἰκογενείας, σχολείου, Ἐκκλησίας, κοινωνίας, νά προσφέρουμε μέ ἀγάπη καί στοργή τά ἀποτελεσματικά ἐκείνα πνευματικά ἀντισώματα πρός ἀντιμετώπισιν τῆς σοβούσης σοβαρᾶς πνευματικῆς κρίσεως τῶν ἡμερῶν μας.

Ἔκφρασις τῆς φιλοστόργου αὐτῆς μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν εὐπαθῆ καί γι’ αὐτό λίαν συμπαθῆ νεολαία μας, εἶναι καί ἡ χριστιανική κατασκήνωση, πού νοεῖται ὡς συνέχεια τοῦ κατηχητικοῦ καί ἁγιαστικοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖται στίς ἐνορίες. Ἡ κατασκήνωση εἶναι ἕνας ἐναλλακτικός τρόπος ζωῆς, ὅπου καλλιεργοῦνται μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης καί μεθοδικότητα, στίς νεανικές ψυχές, ἡ ὀρθόδοξη πίστη, τό ἐκκλησιαστικό ἦθος, οἱ ἀρχές τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως καί ζωῆς, τό κοινοτικό πνεῦμα, ἡ ἀνάπτυξη τῶν δεξιοτήτων, ὁ σεβασμός στήν φύση, ἡ οἰκολογική συνείδηση, ὁ ἀλληλοεκτίμηση, ἡ συνεργατικότητα, ἡ φιλία.

Στό πλαίσιο αὐτό ἐργαζομένη ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ πραγματικό ἐνδιαφέρον, ἀνοίγει καί πάλι ἐφέτος τίς πύλες τῆς Κατασκηνώσεώς της, «ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΗΓΗ», πού εὑρίσκεται στήν καταπράσινη τοποθεσία τῆς Χρυσοπηγῆς Σερρῶν, (10οχιλ. Σερρῶν-Ὀρεινῆς), προκειμένου νά φιλοξενήσει μαθητές καί μαθήτριες Δημοτικοῦ – Γυμνασίου καί Λυκείου τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, πού ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τήν χαρά τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τόν λατρευτικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τό παιχνίδι, τό τραγούδι, τίς δημιουργικές δραστηριότητες, τίς γεμάτες ἐνδιαφέρον συζητήσεις, τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, τήν δημιουργία σέ ὑγιεῖς βάσεις τῆς ἀρετῆς τῆς φιλίας.

Οἱ κατασκηνωτικές περίοδοι πού, σύν Θεῷ, θά λειτουργήσουν ἐφέτος εἶναι οἱ ἑξῆς: α) ἀπό 1 ἕως 10 Ἰουλίου γιά ἀγόρια Γυμνασίου-Λυκείου, β) ἀπό 11 ἕως 18 Ἰουλίου γιά ἀγόρια τρίτης ἕως ἔκτης τάξεως

Δημοτικοῦ, γ) ἀπό 19 ἕως 26 Ἰουλίου γιά κορίτσια τρίτης ἕως ἔκτης τάξεως Δημοτικοῦ καί δ) ἀπό 27 Ἰουλίου ἕως 5 Αὐγούστου γιά κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου.

Οἱ γονεῖς μποροῦν νά λαμβάνουν τίς δηλώσεις συμμετοχῆς γιά τίς ἐφετεινές κατασκηνωτικές περιόδους, ἀπό τούς Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν τους ἤ ἀπό τήν ἱστοσελίδα: www.imsn.gr καί ἀκολούθως νά τίς καταθέτουν συμπληρωμένες στούς ἰδίους (τούς Ἐφημερίους) καί αὐτοί μέ τήν σειρά τους στό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Κύπρου 10, Σέρρες, τηλ. ἐπικοινωνίας: +306906673613), ἤ ἡλεκτρονικῶς στό e-mail: [email protected].

Ὑπεύθυνος λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας εἶναι ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Νικήτας Χαλέμης, ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, συνεπικουρούμενος ἀπό στελέχη τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς.

Τα ἀνωτέρω ἀνακοινούμενοι στήν ἀγάπη σας, εὐχόμεθα πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ στήν ζωή σας καί διατελοῦμεν,

Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση (Δήλωση Συμμετοχής, Ερωτηματολόγιο Υγείας, Ιατρική Βεβαίωση)

Κατεβάστε το αρχείο και στείλτε το συμπληρωμένο στο email: [email protected]