ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ φιλάνθρωπος Θεός καί Πατέρας μας, ὁ πάνσοφος δημιουργός τοῦ χρόνου καί τοῦ κόσμου, «ὁ καιροὺς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδία ἐξουσία θέμενος» (Πράξ. 1, 7), μᾶς ἀξιώνει νά εἰσέλθουμε σήμερα στό Νέο Ἔτος 2018. Ὁλοκάρδιος εἶναι ἡ εὐχή ὅλων μας στό νέο χρόνο, πού λειτουργεῖ στήν ζωή μας σημειολογικῶς ὡς ἕνα καινούργιο ξεκίνημα, νά ἀξιοποιήσουμε ἐπωφελῶς ὅλες ἐκεῖνες τίς θεῖες εὐλογίες, πού ἁγιάζουν, ὀμορφαίνουν καί νοηματοδοτοῦν τήν παροῦσα ζωή καί μᾶς ὡριμάζουν πνευματικῶς στόν ἀγώνα μας γιά τήν βίωση τοῦ θελήματος τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Ὑποδεχόμεθα σήμερα τήν πρώτη τοῦ νέου ἔτους, ἐφοδιασμένοι μέ τίς ὄμορφες καί τίς δύσκολες ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος, μέ χρηστές ἐλπίδες καί εὐγενῆ ὄνειρα γιά ἕναν καλλίτερο καί ἀνθρωπινότερο κόσμο, ἀλλά κυρίως μέ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος καί στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς χαρίζει τήν παροῦσα ζωή, ὡς στάδιο ἀγῶνος καί προετοιμασίας γιά τήν αἰωνιότητα.

Δυστυχῶς ὅμως σήμερα παγκοσμίως παρατηρεῖται μία βαθιά κρίση. Ἡ ἴδια ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἀπαξιώνεται καί εὐτελίζεται ὡς αὐτοθαυμαζόμενη ἀτομικότητα, λογιστική μονάδα καί ἀντικείμενο ἐκμεταλλεύσεως, ἡ πίστη στό Θεό χλευάζεται ἤ ὑπονομεύεται, ἡ ἠθική ὡς ποιότητα ζωῆς περιθωριοποιεῖται, ἀρχές καί ἀξίες ἀσύστολα κατεδαφίζονται, ἡ κάθε λογῆς τρομοκρατία αὐξάνεται, πόλεμοι καί φυσικές καταστροφές καλπάζουν, ἡ φύση θυσιάζεται στό βωμό τοῦ στυγνοῦ συμφέροντος, ἕνα πέπλο ἀνασφάλειας καί φόβου ἔχει καλύψει τήν ἀνθρωπότητα ὅπου γῆς. Μέσα σέ αὐτόν τόν ἠθικό καί ὑπαρξιακό ὀρυμαγδό ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας ἀγωνίζεται νά προσφέρει πνοή Θεοῦ, ἐλπίδα ζωῆς, ἔργο σωτηρίας, περιβάλλουσα μέ στοργή τόν ὅλο ἄνθρωπο, τόν κάθε ἄνθρωπο, ὄχι μόνο γιά νά τόν βοηθήσει ὑλικά ἤ ἠθικά, ἀλλά πολύ περισσότερο, γιά νά τοῦ προσφέρει ὀδόν ἀναστάσεως, μία ἄλλη θέαση τῆς ζωῆς ἀπό τήν σκοπιά τῆς πίστεως πρός τόν Θεόν, τήν μόνη ἱκανή νά τοῦ δημιουργήσει ἀντοχές, ἐσωτερική πληρότητα, προσωπική ὁλοκλήρωση, προοπτικές ἐλπίδος καί πληρότητα ζωῆς.

Ὁ Κύριός μας παραμένει σταθερά καί ἀμετακίνητα κοντά μας μέ τήν ἀγάπη Του, τήν πρόνοιά Του καί τήν φιλανθρωπία Του. Εἶναι ἀνάμεσά μας ὁ θεῖος Ἐμμανουήλ καί μοιράζεται τήν ζωή μας, συμπαραστέκεται στόν ἀγώνα μας, ἁγιάζει, ἱεροποιεῖ καί φωτίζει τήν ὕπαρξή μας. Ὁ προσανατολισμός τῆς κοινωνίας μας πρός ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον μπορεῖ νά θεμελιωθεῖ μέ ἀσφάλεια μόνο στό ἔδαφος τῆς πάντοτε ἐπίκαιρης ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, πού θεραπεύει, καινοποιεῖ, μεταμορφώνει οὐσιωδῶς ἐκ τῶν ἔσω τόν ἄνθρωπο καί ἀκολούθως ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἄς εἴμαστε λοιπόν βέβαιοι ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ. Γιά ἐμᾶς ἄλλωστε γεννήθηκε ὡς ἀληθής ἄνθρωπος, ἀδελφός μας κατά πάντα, σταυρώθηκε, τάφηκε καί ἀναστήθηκε. Γιά ἐμᾶς θά ξαναέρθει στό τέλος τοῦ χρόνου, κατά τήν Δευτέρα Παρουσία Του. Δέν μᾶς ἐγκαταλείπει ποτέ. Ἄς μήν φοβηθοῦμε τίς δυσκολίες. Ἄς ἀφήσουμε πίσω μέ τόν παλιό χρόνο τό ψέμα, τήν ἁμαρτία, τήν ἀστοργία, τήν παρακμή, τούς τρόπους ζωῆς πού μᾶς εὐτέλισαν, τίς ἰδέες πού μᾶς ἀπογοήτευσαν. Ἄς ἐργασθοῦμε θεοφιλῶς γιά νά κτίσουμε μία ζωή πού θά φωτίζεται ἀπό τήν δυνατή πίστη στό Θεό καί τήν ἀγάπη στόν συνάνθρωπο. Ἄς πολεμοῦν οἱ ἀντίθεες δυνάμεις. Μέ ἐμπιστοσύνη στόν Δωρεοδότη Κύριο θά ἀντέξουμε καί θά νικήσουμε!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Εὔχομαι ὁλοψύχως ὁ φιλάνθρωπος Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, νά εὐλογήσει δαψιλῶς τό νέο ἔτος 2018 ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χάριτός Του, ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους μας, τόν ἱερό κλῆρο, τίς μοναστικές ἀδελφότητες, τόν φιλόχριστο λαό τῆς θεοφυλάκτου καί ἐνδόξου ἐπαρχίας μας, ἀλλά καί τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἔτος εὐλογίας, μετανοίας, ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, ἀγάπης, εἰρήνης, ὑγείας καί προκοπῆς.

Χρόνια Πολλά καί ἁγιασμένα!
Εὐλογημένο καί σωτήριο τό Νέο Ἔτος 2018
Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης πολλῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος