ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων ὁλοκληρώνεται ἕνας πλούσιος λατρευτικός κύκλος πού ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας ὀνομάζει «Ἅγιο Δωδεκαήμερο». Ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀναφέρεται στή φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος κατά τήν βάπτιση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη ποταμό. Ἡ μεγάλη αὐτή Δεσποτική πανήγυρις σηματοδοτεῖ τήν ἀπαρχή τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος διά τοῦ ὁποίου ὁ ἄνθρωπος γίνεται τίμιον μέλος τοῦ Παναγίου Σώματος τοῦ Χριστοῦ τῆς Ἐκκλησίας καί μετέχει τῶν προνομίων τῆς θείας υἱοθεσίας. Στόν Ἰορδάνη ποταμό ὁ Χριστός ἁγίασε τήν φύση τῶν ὑδάτων, ὥστε νά εἶναι «ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων ἀλεξιτήριον, δαίμοσιν ὁλέθριον, ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσιν ἀπρόσιτον».

Τό βαθύτερο νόημα τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων φανερώνεται σέ ἐκείνους πού θά καθαρίσουν μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τόν προσωπικό τους ἀγώνα τίς αἰσθήσεις τους, ὥστε νά γίνουν δεκτικοί τοῦ θείου φωτισμοῦ καί ἁγιασμοῦ. Σέ ἐκείνους πού θά προσεγγίσουν τό μεγάλο μυστήριο τῆς σωτηρίας ὄχι νοησιαρχικά, ἀλλά βιωματικά μέ ὁδηγό τήν πίστη. Τότε θά δοῦν μέ ἔκπληξη καί δέος ὅτι τά θεῖα γεγονότα πού σήμερα τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι τόσο κοντά μας καί ἔχουν νά δώσουν ἕνα μήνυμα σύγχρονο καί ἐπίκαιρο.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, πάντοτε ἐργαζομένη πρός τήν κατεύθυνση τῆς πνευματικῆς οἰκοδομῆς, τῆς τονώσεως καί ἀναζωογονήσεως τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, σᾶς καλεῖ ὅλους κατά τό ἱερόν ἔθος τῆς σημερινῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων νά συμμετάσχητε μέ αἰσθήματα εὐλαβείας εἰς τήν ἱεράν τελετήν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, πού θά λάβει χώρα, σύν Θεῷ ἁγίῳ, στίς 11:15 τό πρωί, στήν τεχνητή λίμνη τῆς κοιλάδος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Σερρῶν (ἤ στό κλειστό κολυμβητήριο Σερρῶν, ἀναλόγως τῶν καιρικῶν συνθηκῶν).

Σ’ αὐτήν τήν εὐλογημένη ἡμέρα πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς χαρίζει ὅλοι, ὅσοι μποροῦμε, ἄς εἴμεθα παρόντες, ὥστε νά ζήσουμε τό μεγαλεῖο τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί τήν ὀμορφιά τῆς παραδόσεώς μας, πού πορεύεται διαχρονικά στενά συνδεδεμένη μέ τήν ἁγία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας. Τό δέ ἔλεος, ἡ χάρις καί ὁ φωτισμός τοῦ διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν βαπτισθέντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴθε νά εἶναι μαζί μέ ὅλους μας.

Χρόνια Πολλά καί εὐλογημένα!
Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος