Εγκύκλιον Σημείωμα – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ 2018

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

«Μετανοίας ὁ καιρός· προσέρχομαί σοι, τῷ πλαστουργῷ μου· ἆρον τόν κλοιόν ἀπ’ ἐμοῦ τόν βαρύν, τόν τῆς ἁμαρτίας, καί ὡς εὔσπλαχνός μοι δός παραπτωμάτων ἄφεσιν», (Α, 17), (Μέγας Κανών).

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθώς εὑρισκόμεθα στήν ἀρχή τοῦ «εὐπροσδέκτου καιροῦ» (Β’ Κορ. 6, 2) τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατανυκτικότερης περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, ἀκοῦμε σήμερα ὡς σάλπιγγα δυνατή καί ἀφυπνιστική τήν προτροπή τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας: «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή…» (Δοξαστικό αἴνων, Κυριακή τῆς Τυρινῆς). Ἀπό σήμερα τό βράδυ μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγγνώμης εἰσερχόμαστε στήν ψυχωφελῆ Τεσσαρακοστή, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας καλούμεθα ὅλοι μας νά κάνουμε μία νέα ἀρχή στόν πνευματικό μας ἀγώνα, πρός κάθαρσιν καί ἁγνισμόν ψυχῶν καί σωμάτων. Μέ ἐφόδια τήν προσευχή, τήν νηστεία, τό χαροποιόν πένθος, τήν νήψη, τήν περισυλλογή, τήν ἐλεημοσύνη, τήν μετάνοια, τήν μυστηριακή ζωή καί κυρίως τήν παντοδύναμη χάρη τοῦ Θεοῦ, εἰσερχόμαστε μέ ἀρχοντικό φρόνημα καί χαρά στό στάδιο τῶν ἀρετῶν, προσβλέποντες πρός τό κενό, ἀπαστράπτον μνημεῖον τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀπ’ ὅπου ἀενάως πηγάζει ἡ συγχώρησις, ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασις.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι μία πορεία ἐπιστροφῆς στό πατρικό μας σπίτι. Πορεία εὐλογημένη, λυτρωτική, ἁγία, πού μᾶς ὁδηγεῖ «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Ἡ ἁγία Τεσσαρακοστή παρέχει ἐξαιρετικές εὐκαιρίες βαθειᾶς καί γόνιμης περισυλλογῆς καί ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῶν προτεραιοτήτων τοῦ βίου μας μέ βάση τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μία στάση καί ἐπιλογή ζωῆς. Ἕνας σταυρός καί μία θυσία πού φέρνει ἀνάσταση καί ζωή. Τά κατανυκτικά κατευθυνθήτω τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, οἱ ποιητικές ἀναφορές τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου,τό θεολογικό ὕψος τοῦ Μεγάλου Κανόνος, οἱ πλήρεις λυρισμοῦ στάσεις τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τό ἀσκητικό καί νηπτικό ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τά λυτρωτικά δάκρυα, ὁ τελωνικός στεναγμός, ἡ θεάρεστη νηστεία, ἡ σιωπή καί ἡ ἐσωτερική ἐνατένιση, χαρίζουν δύναμη στήν ἀνθρώπινη ψυχή νά ἀγωνισθεῖ ἐνάντια στήν φθορά καί τόν θάνατο. Θάνατος λογίζεται ὁ χωρισμός μας ἀπό τόν Θεό, καί ἀνάστασις ἡ διά τῆς μετανοίας ἐπιστροφή μας στή ζωή. Ἡ ἐπίγνωση τῆς πνευματικῆς μας φτώχειας, ἡ συντετριμένη καρδιά, ἡ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀπόφαση ἐπιστροφῆς στόν «πατρικό μας Οἶκο» εἶναι οἱ πνευματικές συνιστῶσες αὐτῆς τῆς ὄμορφης προσπάθειας. Πρός αὐτή τήν σωτήρια κατεύθυνση μᾶς χειραγωγεῖ φιλοστόργως ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἐκκλησία προτείνει σέ ὅλους μας ἕναν τρόπο ζωῆς φιλόθεο καί φιλάνθρωπο, μέ στοιχεῖα πνευματικῆς ἐγρηγόρσεως καί ἀντιστάσεως στήν ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία γιά τόν ἄνθρωπο δέν εἶναι ἁπλῶς μία ἠθική πτώση καί ἀστοχία, ἀλλά μία τραγική, ὀντολογικοῦ χαρακτῆρος, ἀλλοτρίωση καί αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν, τήν πηγή τῆς ζωῆς καί τοῦ ἁγιασμοῦ. Γι’ αὐτό ἡ ἁμαρτία γεννᾶ θάνατο, παράγει σκοτάδι, ἀπεργάζεται τήν αἰώνια θλίψη καί τόν ἀπαράκλητο ὑπαρξιακό πόνο. Τό φρόνημα τῆς συνεχοῦς μετανοίας, ὡς ὑπόθεσις τῆς παρούσης ζωῆς καί προϋπόθεσις σωτηρίας, προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἐπιλογή καί ἄθλημα ἐλευθερίας. Ὅσοι ἀγαποῦν ἀληθινά τόν Χριστό, αὐτοί καί θά ἀγωνισθοῦν, αὐτοί καί θά στεφανωθοῦν ἀπό τόν ἀγωνοθέτη Κύριο.

Ἐκεῖνος εἶναι ἡ δόξα καί τό τρισμακάριο ἔπαθλο τῶν φιλοτίμων ἀγωνιστῶν. Ὁ πνευματικός μας ἀγώνας αὐτῆς τῆς ἁγίας περιόδου θά μᾶς δώσει τήν δυνατότητα νά ζήσουμε πραγματικά τό Πάσχα ὡς τό τέλος «τοῦ παλαιοῦ» μέσα μας καί ὡς τήν ἀπαρχή μιᾶς νέας ζωῆς «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Κάθε ἔτος ἡ ἁγία Τεσσαρακοστή μᾶς ὑπενθυμίζει μέ τόν πιό διδακτικό τρόπο ὅτι μόνον ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή μας καί μόνο μέσα ἀπό τήν κοινωνία μαζί Του μποροῦμε νά ζήσουμε πραγματικά. Ἡ μετάνοια «ὡς ἀνάκλησις βαπτίσματος, ὡς συνθήκη πρός Θεόν δευτέρου βίου, ὡς συνειδότος καθαρισμός» (Ἁγίου Ἰωάννου, Κλῖμαξ, 5, 2), εἶναι ἡ ὁδός πού πρέπει νά βαδίσουμε καί ὁ τρόπος ζωῆς πού καλούμεθα νά ζήσουμε. Εὔχομαι πατρικῶς στό τέλος αὐτῆς τῆς ἁγίας πορείας νά συναντηθοῦμε ὅλοι μας, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, «λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι» στήν ἀνείπωτη χαρά τοῦ Πάσχα, στήν ὁποία μᾶς μυσταγωγεῖ ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας, τό μυστικό καί αἰώνιο Πάσχα. Ἔχετε ὅλοι σας τήν ὁλόθυμη Ἐπισκοπική μου εὐλογία. Ζητῶ καί ἐγώ τήν δική σας προσευχή! Ὁ Κύριος μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

Εὐλογημένη καί σωτήρια Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Καλή Ἀνάσταση.

Διάπυρος εὐχέτης ὅλων σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (15-2-2018)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

15-2-2018

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά εὐλογήσει τήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλειόπιτας τῆς Ἑνώσεως Θεολόγων Σερρῶν, πού θά λάβει χώρα στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, μετὰ τὸ τέλος τῆς θ. Λειτουργίας.

Ἀκολούθως, στίς 11:30 τό πρωΐ, ὁ Σεβ. μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 105ης ἐπετείου τῆς ἱστορικῆς μάχης στά «Πλατανούδια», θά τελέσει ἐπιμνημόσυνη δέηση στό ἡρῶο τῆς Τερπνῆς.

Στίς 6:00 τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θὰ χοροστατήσει στὸν Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινό, πού θὰ τελεσθεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Τὸν θεῖο λόγο στὸν Ἑσπερινὸ αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θὰ κηρύξει ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κόρμπος, Ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Μαρίνης καὶ Ἀντωνίου Σερρῶν.

Τὴν Κυριακὴ 18 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβ. θὰ ἱερουργήσει στὴν θ. Λειτουργία, πού θὰ τελεσθεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Κάτω Καμήλας.

Ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς (18 Φεβρουαρίου) καί κάθε Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, θά τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ μέ Ἀρχιερατική χοροστασία σέ διαφορετικό κάθε φορά Ἱερό Ναό καί μέ ἐκλεκτό ὁμιλητή, πού θά ἀναπτύσσει θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Ἡ Ἀκολουθία αὐτή μέ τούς ὡραιότατους ὕμνους περί νηστείας, μετανοίας καί ταπεινοφροσύνης, καλλιεργεῖ στήν ψυχή τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν τό ἀγωνιστικό φρόνημα καί τήν ἀγάπη πρός τόν Νυμφίο Χριστό.

Αὐτή τήν Κυριακή 18 Φεβρουαρίου καί συγκεκριμένα στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, θά τελεσθεῖ μέ χοροστασία καί ἐποικοδομητική ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν ὁ Α’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται καί Ἑσπερινός τῆς Συγγνώμης, ἐπειδή στό τέλος τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας ἀνταλλάσεται μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσπασμός τῆς ἀγάπης καί τῆς συγχωρήσεως πρίν τήν εἴσοδο στήν ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Τήν Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, στίς 11:00 τό πρωΐ, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στήν Δοξολογία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης, μέ ἀφορμή τήν 105η ἐπέτειο ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως.

Στὶς 7:30 τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θα ἱερουργήσει στὴν ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, πού θά τελεσθεῖ στὴν ἀνδρώα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2018
ἤτοι
Ἀρχιερατικές Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς – Χαιρετισμούς καί
Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες σέ Θεῖες Λειτουργίες
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Πανηγύρεων
καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς.

15-2-2018

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

1. Κυριακή 18-2-2018 (Κυριακή Τυρινῆς)
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Καμήλας.
β.Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.). Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2. Τετάρτη 21-2-2018
Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

3. Παρασκευή 23-2-2018
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

4. Σάββατον 24-2-2018
Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν.

5. Κυριακή 25-2-2018 (Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν – Ὀρθοδοξίας).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἄνθιμος Ρεγγίδης. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.)

6. Παρασκευή 2-3-2018
Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λευκῶνος. (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

7. Κυριακή 4-3-2018 (Β’ Κυριακή Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος Κάρμας, Γραμματέας Ἱερᾶς Συνόδου. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

8. Τετάρτη 7-3-2018
Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Χριστός. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

9. Παρασκευή 9-3-2018
Ἀκολουθία Γ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεγάλων Ταξιαρχῶν Μελενικιτσίου. (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

10. Κυριακή 11-3-2018 (Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός Κιαμέτης, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

11. Παρασκευή 16-3-2018
Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Μητρουσίου. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

12. Κυριακή 18-3-2018 (Κυριακή Δ’ Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Μητρουσίου.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὁμιλητής: Ὁσιολ. Ἱερομόναχος π. Ἀντύπας Ἁγιορείτης. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

13. Τετάρτη 21-3-2018
Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς ὁμωνύμου χωρίου. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

14. Παρασκευή 23-3-2018
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

15. Σάββατο 24-3-2018
Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

16. Κυριακή 25-3-2018 (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν)
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.
β. Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00 π.μ.)
γ. Μεθέορτος Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου, Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. (Ὥρα 6:00’μ.μ.).

17. Σάββατο 31-3-2018 (Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν.

18. Κυριακή 1-4-2018 (Κυριακή τῶν Βαΐων)
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (9-2-2018)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

9-2-2018

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά ἱερουργήσει στὴν θ. Λειτουργία, πού θὰ τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Α’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Στίς 11:00 π.μ. θά τελέσει ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος πατέρων καί ἀδελφῶν στό Στρατιωτικό Κοιμητήριο, πού βρίσκεται στό χῶρο τοῦ Α’ Κοιμητηρίου Σερρῶν.

Στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θὰ χοροστατήσει στὸν Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινό, πού θὰ τελεσθεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. Τὸν θεῖο λόγο στὸν Ἑσπερινὸ αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θὰ κηρύξει ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κελεμπέκης, Προϊστάμενος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης.

Τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θὰ ἱερουργήσει στὴν θ. Λειτουργία, πού θὰ τελεσθεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Δημητρίου Τερπνῆς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως