Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (11-11-2021)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11-11-2021

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τήν Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Σερρῶν, μέ ἀφορμή τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, προστάτου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου 13 Νο­εμ­βρί­ου, ὁ Σεβ. θὰ με­τα­βεῖ στὴν πό­λη τοῦ Λαγκαδᾶ, ὡς Τοποτηρητής Μητροπολίτης, γιά τήν ἐν­θρό­νι­ση τοῦ νέου Μη­τρο­πο­λί­του Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτωνος.

Ἡ το­πική μας Ἐκκλησία ἔχει καθιερώσει ἀπό τριετίας τόν κοινό λειτουργικό ἑορτασμό, τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους, τῆς Συνάξεως ὅλων τῶν οὐρανίων προστατῶν Της, οἱ ὁποῖοι μέ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο συνδέονται μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες καί τή Νιγρίτα. Ἐφέτος ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Σέρραις ἁγίων θά τιμηθεῖ, μέ προσεκτική βεβαίως τήρηση ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων ἐκ τῆς πανδημίας Covid-19, τό Σάββατο 13 καί τήν Κυριακή 14 Νοεμ­βρίου ἐ. ἔ., στόν ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν. Οἱ λατρευτικές συνάξεις θά ξεκινήσουν μέ τήν τέλεση τοῦ πανηγυρικοῦ, Ἀρχιερατικοῦ Ἑσ­περινοῦ, τό Σάββατο 13 Νοεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευ­μα καί θά ὁλο­κληρωθοῦν τήν Κυριακή 14 Νοεμ­βρίου ἐ. ἔ., μέ τήν πανηγυρική, Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς θά εἶναι ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Πορφύριος Μπαρμπούτης, προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εγκύκλιος του Σεβ. για τον εορτασμό πάντων των εν Σέρραις διαλαμψάντων Αγίων (10/11/2021)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 264

Ἐν Σέρραις τῇ 10ῃ Νοεμβρίου 2021

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπό­­λεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἀκένωτο πνευματικό θησαυροφυλάκιο τοῦ πλούτου τῆς παντοδυνάμου χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί διδακτήριο καί ἐργαστήριο ἁγι­ότητος εἶναι ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ὁ ἁγιασμός, ὡς χαρισμα­τι­κή δωρεά καί κλῆσις τοῦ ἁγίου Θεοῦ, ἀποτελεῖ τόν τελι­κό προορισμό τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί συναρτᾶται ἄμεσα ἀπό τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διά τοῦ ἁγί­ου Βαπτίσματος καί τῶν λοιπῶν ἱερῶν μυ­στηρίων, ἐξαιρέτως δέ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐνσωμάτωση, παραμο­νή καί πρόοδο τοῦ ἀνθρώ­που μέσα στό πα­νάγιο Σῶμα τοῦ Κυρίου, τήν Ἐκκλησία.

Ἡ ἀρχαι­οπαράδοτος παράδοσις τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων καλλιεργεῖται ἀπό τήν Ἐκ­κλησία καί διά τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέ σεμνοπρεπῆ καύχηση μπορεῖ ὡς μητέρα φιλόστοργος νά λέγει «ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγε­λίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα». Οἱ ἐκκλησιαστικές ἑορτές ἀπο­τελοῦν πρωτί­στως ἔκφραση τῆς κοινῆς λατρείας τῆς θρησκευομένης κοινότητος πρός τόν ἐν ἁγίοις θαυ­μαστόν Θεόν, τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τούς γνησίους Αὐ­τοῦ θεράποντες. Ἡ ἡμέρα τοῦ μαρ­τυρίου ἤ τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεως ἑνός ἁγίου εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα του. Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα ἡ Ἐκ­κλησία τοῦ Χρι­στοῦ συνέρχεται λατρευτικῶς πρός δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ, πρός ἔπαι­νον τοῦ μάρτυρος, πρός διδαχήν πνευ­ματικήν, πρός στερέωσιν τῆς πίστε­ως, πρός ἁγιασμόν, πρός μαρτυρίαν «τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος», πρός γονιμότητα τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν.

Ἀκολουθοῦσα αὐτή τήν μακραίωνη ἐκκλησιαστική παράδοση ἡ το­πική μας Ἐκκλησία ἔχει καθιερώσει ἀπό τριετίας τόν κοινό λειτουργικό ἑορτασμό, τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους, τῆς Συνάξεως ὅλων τῶν οὐρανίων προστατῶν της, οἱ ὁποῖοι μέ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο συνδέονται μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες καί τή Νιγρίτα. Στήν κορυφή τῆς τιμητικῆς αὐ­τῆς ἑορτολογικῆς Συνάξεως προκάθηται πρε­σβευτικῶς καί φι­λοστόργως ἡ παναμώμη­τος Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ ἁγία Θεοτόκος Πονολύ­τρια, τῆς ὁποίας τό πάντιμο καί θαυματουργό εἰκόνι­σμα, ἐνθρονι­σμένο ἀπό αἰῶνες στόν περικαλλῆ καί
παλαίφατο Ἱερό Κα­θεδρικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ἀπο­τελεῖ τό ἱερό παλλάδιο τῶν Σερρῶν, τήν ἀστείρευτη πηγή τοῦ θείου ἐλέ­ους καί τῶν θαυμάτων. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, κατέχει ἀξιοχρέως στήν λειτουργική καί ἑορτο­λογική μας παράδοση τά δευτερεῖα τῆς τιμῆς καί τοῦ σεβασμοῦ. Σεμνύνε­ται ἐν Κυρίῳ ἡ κατά Σέρρας καί Νιγρίτα Ἐκ­κλη­σία γιά τούς ἡλιομόρφους καί θείους Ἀρχιστρατήγους τῶν οὐρανίων δυνάμεων, Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ὅπως καί γιά τούς πανευφήμους Ἀποστόλους Παῦλο, Ἀνδρέα καί Ἰω­άννη τόν Θεολόγο, ἔνθερμο προστάτη καί σωτήρα τῆς πόλεως. Καυχᾶται ὅλως ἰδιαιτέ­ρως ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν γιά τούς δύο πανενδό­ξους μεγα­λομάρτυ­ρες Θεοδώρους, τόν Τήρωνα καί τόν Στρατηλάτη, τούς φιλόστορ­γους κη­δεμόνες τῆς πόλεώς μας, τόν μεγαλομάρτυρα καί τροπαιο­φόρο Γε­ώργιο, τόν ὅσιο Ἰωάννη τόν κτήτορα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν, τούς στρατιωτικούς Σερραίους ἁγίους Ἀδρι­ανό, Πολύευκτο, Πλά­τω­να καί Γεώργιο, τόν ἅγιο Παράμονο ἐκ τῆς Βισαλ­τίας, τόν Μᾶρκο Ἐπί­σκοπο Ἀρεθουσίων, τόν ἅγιο Κάλλιστο, τούς ἁγίους νεομάρτυρες Ἰωάν­νη τόν Σερραῖο, Νικήτα τόν νέο, Βενέδι­κτο, τόν ἱερο­μάρτυρα, Ραφαήλ τόν θαυματουργό, Ἀκάκιο, Πάτρουλα, Μανόλη Μπο­σταντζόγλη καί Ἀλεξαν­δρῆ Ταταρχάνη πού ὑπέστησαν μαρτυρικό θά­νατο ἐπί Τουρκο­κρατίας στήν πόλη τῶν Σερρῶν. Στό πάντιμο χορό τῶν Σερραίων νεομαρ­τύρων συναριθμεῖται καί ὁ ἐθνοϊερομάρτυς Μητροπο­λίτης Κυδωνιῶν Γρη­γόριος (1922), ὁ ὁποῖος ἐπί ἑπταετίαν ὑπηρέτησεν ὡς ἱεροκήρυξ καί διδάσκαλος στήν Ἐκκλησία καί τήν πόλη τῶν Σερρῶν καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος Καλλίδης, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε διάκονος στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν.

Ἡ λειτουργική ζωή εἶναι ὁ βαρύτιμος καί ἀνεξάντλητος πνευματι­κός θησαυρός τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος καί ζωῆς. Οἱ ἅγιοι, πού ἀποτελοῦν φανερώσεις τῆς δόξης τοῦ Χρι­στοῦ, ἔζησαν τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως καί σωτηρίας ἐντός τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ κοινός συνεορ­τασμός τους, πού ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει καθιερώσει ἀπό τριετίας, εὔχομαι νά ἀπο­τελέσει μία εὐλογημέ­νη ἀφορ­μή γιά ὅλους μας, ὥστε, γνωρίζοντας τόν χριστοειδῆ βίο, τό μαρτύριο, τήν ὁσιακή πο­ρεία καί μαρτυρία τους, νά ἐμπνευσθοῦμε στήν ζωή μας, νά στηριχθοῦμε στόν πνευματικό μας ἀγώνα καί νά ἀγαπήσουμε ὡς ἐκείνοι τόν Ἰησοῦν Χρι­στόν, τόν Κύριον καί Σωτῆρα μας. Ἐφέτος ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Σέρραις ἁγίων θά τιμηθεῖ, μέ προσεκτική βεβαίως τήρηση ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων ἐκ τῆς πανδημίας covid-19, τό Σάββατο 13 καί τήν Κυριακή 14 Νοεμ­βρίου ἐ. ἔ. στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. Οἱ λατρευτικές συνάξεις θά ξεκινήσουν μέ τήν τέλεση τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσ­περινοῦ τό Σάββατο 13 Νοεμβρίου στίς 6:00 τό ἀπόγευ­μα καί θά ὁλο­κληρωθοῦν τήν Κυριακή 14 Νοεμ­βρίου ἐ. ἔ. μέ τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φροντίζει μέ πολύ ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη γιά τήν πνευματική τροφοδοσία καί ἐνίσχυση ὅλων μας, ὥστε μέ τήν χάριν τοῦ Θε­οῦ καί τήν σκέπη τῶν ἁγίων μας νά ἐπιτελοῦμε τόν προορισμόν μας, δηλαδή «ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β’ Κορ. ζ, 1), νά ὡριμάζουμε πνευμα­τικῶς, νά ἀντιμετω­πίζουμε νι­κηφόρα τά προβλήματα, τίς δυσκολίες, τίς δοκιμασίες καί τούς ποικίλους πειρασμούς τῆς παρούσης ζωῆς. Στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἐπαφί­εται πλέον, ἐάν καί πῶς θά ἀξιοποιήσουμε αὐτήν τήν δυνατότητα πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν φιλόστοργη μητέρα μας, Ἁγία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (5-11-2021)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5-11-2021

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 6 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, θά τελέσει ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρ­χι­μαν­δρί­του Εὐ­σε­βί­ου Βίτ­τη, στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Μαρίνης καί Ἀν­τω­νί­ου Σερρῶν, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση δώδεκα ἐτῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας του.

Συνεχίζονται στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου οἱ καθιε­ρωμένοι Ἀρχιερατικοί Ἑσπερινοί μετά θείου κηρύγματος, πού τελοῦνται στόν ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Τόν θεῖο λόγο στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου, θά κηρύξει ὁ πανοσιολ. Ἀρ­χι­μ. π. Νεκτάριος Καϊ­μακάμης, προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμ. Ταξι­αρχῶν Σερρῶν.

Τήν Κυριακή 7 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ., θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουρ­γία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Νικήτα Σερρῶν.

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα, πνευματική κατάνυξη καί τήν προ­σήκουσα ἱεροπρεπῆ σεμνότητα καί προσοχή, λόγῳ τῆς παρατηρουμένης ἐξάρσεως τῆς πανδημίας Covid-19, θά ἑορτασθεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ἡ πανευφρόσυνη ἱερά μνήμη τῶν ἐφόρων καί ἀγρύπνων φρουρῶν τῆς ἱστορικῆς πόλεως καί πρωτεύου­σας τοῦ Νομοῦ Σερρῶν καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ αὐτῆς, Παμμ. Ταξι­αρχῶν. Τήν τοπική μας θρησκευτι­κή πα­νήγυρη θά λαμπρύνει, εἰδικῶς γιά ἐφέτος μόνον, ὁ Σεβ. Μητροπο­λίτης Καλαβρύτων καί Αἰ­γι­α­λεί­ας κ. Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος.

Στίς 6:30 τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 7 Νοεμβρίου, στόν ἑορτάζο­ντα ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, θά τελεσθεῖ ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπο­λίτου Καλαβρύτων καί Αἰ­γι­α­λεί­ας κ. Ἱ­ε­ρωνύμου. Τό πρωΐ δέ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας, Δευτέ­ρα 8 Νοεμβρίου, θά τελεσθεῖ πανηγυρικό Ἀρχιερατικό συλλείτουργο. Εἰδικῶς γιά ἐφέτος, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, πού ἐπικρατοῦν καί στήν πατρίδα μας, ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, δέν θά πραγματοποιηθεῖ στήν πόλη τῶν Σερρῶν, ἡ καθιερωμένη λιτάνευση τῆς εἰ­κό­νος τῶν Παμμ. Ταξιαρχῶν.

Τήν Τρίτη 9 Νοεμβρίου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τοῦ θαυματουργοῦ, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στὸ ἑ­ορ­τά­ζον ἱε­ρὸ παρεκκλήσιο Ἁγ. Νε­κτα­ρί­ου Σερρῶν.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στήν ἱερά Μονή Προφ. Ἠλιού Ἁγ. Πνεύματος Σερρῶν, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου θά τελέσει τήν κουρά μοναχῆς.

Τήν Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ο Σεβ. θά τελέσει την ἀκολουθία τοῦ Ἀγιασμοῦ, μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ «Κέντρου Δομῶν Ὑγείας» τοῦ Δήμου Σερρῶν.

Τήν Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στό ἑορτάζον ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγ. Μηνᾶ Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Σερρών Θεολόγος: «Το ήθος των αγίων, φιλόθεο, φιλάνθρωπο, φιλεκκλήσιο» (27-10-2021)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Το ήθος των αγίων,
φιλόθεο, φιλάνθρωπο, φιλεκκλήσιο»

27-10-2021

Στον εορτάζοντα ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Σερρών, ιερούργησε τήν Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος.

Στο τέλος της θ. Ιερουργίας, στην οποία συμμετείχαν συμπροσευχητικώς οι Βουλευτές του Νομού Σερρών κ. κ. Φ. Αραμπατζή, Θ. Λεονταρίδης και Αν. Χατζηβασιλείου, ο Αντιδήμαρχος Σερρών κ. Δ. Σιαμάγκας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σερρών κ. Δ. Καρυπίδης, καθώς και πλήθος ευλαβών πιστών, τηρούντων μετ’ ακριβείας τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, ο Σεβ. κ. Θεολόγος, ανέφερε, στο χριστοκεντρικό και εποικοδομητικό κήρυγμά του και τα εξής:

«Μας ηξίωσε, αγαπητοί μου αδελφοί, το έλεος του αγίου Θεού, να συναχθούμε και πάλιν στο Πανάγιο Όνομά Του, στην ευχαριστιακή αυτή λειτουργική Σύναξη της Εκκλησίας μας, δια της οποίας φανερούται και βιούται, στον συγκεκριμένο μάλιστα τόπο και χρόνο, το αγιώτατο μυστήριο του Χριστού. Ζώντας μέσα στην αγία Εκκλησία του Χριστού, ως μέλη του Παναγίου Σώματός Του, κατά την διάρκεια μάλιστα της θ. Λειτουργίας, όλα τα σωτηριώδη γεγονότα της θ. Οικονομίας, ως ένα δυναμικό παρόν, αντλούμε ως από ακένωτη και αθάνατη πηγή, δύναμη, έμπνευση, φωτισμό, ευλογία, αγιασμό, αποκτούμε δηλαδή εμπειρία παραδείσιας ζωής για την οποία ηγωνίσθησαν και τώρα απολαμβάνουν οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, ως ο σήμερον λαμπρώς εορταζόμενος μεγαλομάρτυς Δημήτριος.

Η ακλόνητος πίστις στον ένα και μοναδικό Θεό, Παντοκράτορα, Δημιουργό και Πατέρα, η απόλυτος εμπιστοσύνη στον λόγο της αληθείας και της δικαιοσύνης Του, ο συνεχής αγώνας «έως ου μορφωθή» ο Χριστός στην ζωή τους, το φιλάνθρωπο ήθος και χαρακτήρας, η απόλυτος αφοσίωσή τους στην πνευματική τους μητέρα και τροφό Εκκλησία, αποτελούσαν τον κανόνα της ζωής των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι άγιοι, με την δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που ενεργούσε μέσα τους, κατέθεσαν στον κόσμο αυθεντικώς την μαρτυρία της πίστεως, που ζωογονεί, φωτίζει, αγιάζει και ισχυροποιεί τον άνθρωπο. Αυτή η πίστη, τους χάρισε την εν Χριστώ αφοβία. Με την δύναμη αυτής της πίστεως στον Σωτήρα Ιησού Χριστό, αψήφησαν και τον ίδιο τον θάνατο. Εστάθησαν αγέρωχοι ενώπιον των τυράννων, άφοβοι και ατρόμητοι ενώπιον του μαρτυρίου, δια του οποίου ενώθησαν αιωνίως με τον γλυκύτατο Νυμφίο τους Ιησού Χριστό.

Το ακέραιο και φιλάνθρωπο ήθος τους, κατά μίμηση του παντελεήμονος Θεού, ήταν το στοιχείο που χαρακτήριζε την ζωή των αγίων της πίστεώς μας. Αυτή η αγάπη, αγκάλιαζε τους πάντες, ακόμη και αυτούς τους διώκτες τους, υπέρ των οποίων εκτενώς προσευχόνταν. Η αμετάπτωτη αγάπη των αγίων για τον πλησίον τους, κατ’ εφαρμογή της ευαγγελικής εντολής, φανερώνεται και πιστοποιείται και μέσα από τις συνεχείς θαυματουργίες τους και όσο ζούσαν και μετά την μακαρία κοίμησή τους. Οι άγιοι της πίστεώς μας, ως μετέωρα φωτεινά, λάμπουν στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας και μας δείχνουν με ασφάλεια τον δρόμο προς τον ουρανό. Μας ξεκουράζουν, ως λιμένες ασφαλέστατοι στις τρικυμίες της ζωής μας.

Αυτό είναι το ήθος των αγίων, φιλόθεο, φιλεκκλήσιο, φιλάνθρωπο, φιλόπατρες. Σ’ αυτούς προστρέχουμε, τους μεγαλυτέρους αδελφούς μας, κατασπαζόμενοι τις ιερές εικόνες και τα χαριτόβρυτα λείψανά τους και εκζητούντες, δι’ αυτών, το μέγα έλεος του Θεού. Θάρρος, λοιπόν, αδελφοί! Έχουμε φίλους πιστούς και αδελφούς φιλοστόργους, πρεσβευτές ακοιμήτους στον ουρανό, αξεπέραστα πρότυπα χριστοζωής, συνοδοιπόρους συνεπείς στον αγώνα της ζωής μας, τους ενδόξους αγίους μας, των οποίων η χάρις, είθε να μας σκεπάζει όλους».

Τέλος, ο Σεβ. κ. Θεολόγος, επικαλέσθηκε πατρικώς την κραταιά προστασία και σκέπη του Αγ. Δημητρίου, τόσο στον προσφάτως κατασταθέντα Προϊστάμενο του ιερού Ναού, πανοσιολ. Αρχιμ. π. Πορφύριο Μπαρμπούτη, ο οποίος μαζί με τους καλούς του συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς, εργάζονται φιλοτίμως στον λατρευτικό, φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και κατηχητικό τομέα της πολυαρίθμου αυτής ενορίας της πόλεως των Σερρών, όσο και στον ευλαβή λαό του Θεού, για την ιδιαιτέρως συγκινητική συμμετοχή του και στην εφετεινή πανήγυρη.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως