ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 265

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Διανύσαμε κατά τό μέγα μέρος του, μέ τήν χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καί Πατέρα μας τό πολυκύμαντο πέλαγος τῆς Ἁγί­ας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ὁδεύουμε πρός τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα διά νά προσκυνήσουμε τό σωτήριο Πάθος, τόν Σταυρό καί νά ἑορτάσουμε θεαρέστως τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι­στοῦ. Ἡ Μεγάλη ῾Εβδομάδα ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκκλησία μας τήν καρδιά καί τό κέντρο τῆς πνευματι­κῆς ζωῆς. Ἡ Ἐκκλησία βιώνει λυτρωτικῶς τό Πάθος τοῦ Σωτῆ­ρος Χριστοῦ καί μαρτυρεῖ ὅτι ὁ Κύριος «παρεδόθη διά τά παραπτώματα ἡμῶν καί ἠγέρθη διά τήν δικαίωσιν ἡμῶν» (Ρωμ. δ´ 25).

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πάσχα, πού σέ λίγες ἡμέρες, σύν Θεῷ, θά ἑορτάσουμε, μᾶς ὑπενθυμίζει μέ ἕναν συγκλονιστικό τρόπο τό χρέος τῆς ἀγάπης πού προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἡ ἀπάντηση τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας μας δηλαδή, στήν ἠθική, πνευματική καί οἰκονο­μική φτώχεια τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ἡ ὀλιγοπιστία, ἡ ἀδιαφορία περί τά πνευματικά, τό ἐγωιστικό φρόνημα, ἡ ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας ψύχρανση τῆς ἀγάπης στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, γεννοῦν στόν κόσμο τά φαινόμενα τῆς κοινωνι­κῆς ἀδικίας καί δημιουργοῦν συνθῆκες βαθειᾶς κρίσεως καί ἀνασφάλειας.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, ὡς τό μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου στήν ζωή μας, δίδει πάντοτε, ἰδιαιτέρως ὅμως αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, τήν εὐκαιρία νά καλλιεργήσουμε τά στοιχεῖα τῆς εὐγένειας τῆς ψυχῆς μας. Καλεῖ ὅλους μας νά προσφέρουμε ἀγάπη, αὐτή πού ἐδίδα­ξε καί ἔκανε πράξη ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, πού νοεῖται ὡς συνέχεια τῆς πίστεως, τῆς λατρείας, τοῦ κηρύγματος καί τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναπτύσσεται μέ σεμνότητα, πρω­τί­στως μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἀκολούθως μέ τήν ἰδική σας συμπα­ρά­σταση καί ἐμπιστοσύνη. Τά δύο τελευταῖα πικρά χρόνια ἡ τοπική μας Ἐκκλησία δέν ἔπαυσε οὔτε γιά μία στιγμή τήν λειτουργία ὅλων τῶν φιλανθρωπικῶν της δομῶν. Προσέφερε δέ γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου συνολικῶς τό ποσόν τοῦ 1.133.746 εὐρώ.

Ἀγαπητοί μου

Τά δύο καί πλέον τελευταία χρόνια ὁ Ἔρανος Ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, δέν πραγματοποι­ήθηκε ἀπό τά συνεργεῖα τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων λόγῳ τῆς σκληρᾶς ὑγειονομικῆς περιστάσεως καί τῶν περι­οριστικῶν μέτρων πρός ἀντιμετώπισιν τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19. Ἐφέτος μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά πραγματοποιη­θεῖ ὁ Ἔρανος Ἀγάπης ἀπό τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί πάλιν, ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Τετάρτης 20 ἕως καί τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 23 Ἀπριλίου. Προσερχόμενοι στούς ἱερούς ναούς μας γιά τήν συμμετοχή σας στίς ἱερές ἀκολουθίες τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν θά μπο­ρεῖ­τε, ἐφόσον τό ἐπιθυμεῖτε, νά προμη­θευτεῖτε ἀπό τά εἰδικά Συνεργεῖα πού θά εὑρίσκονται στόν αὔ­λειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τό εἰδικό κουπόνι τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης. Μέ αὐτό τόν τρόπο διενέργειας τοῦ ἐφετεινοῦ Ἐρά­νου Ἀγάπης ἐπιλύονται διάφορα προβλήματα τεχνικῆς φύσεως, ἐξασφα­λί­ζονται καλλίτερα οἱ ὅροι ὑγειονομικῆς προστασίας καί κυρίως βοηθοῦμε ὡς χριστιανοί τόν συνάνθρωπό μας πού ὑποφέρει καί δυστυχεῖ. Μέ τήν προσπάθεια αὐτή, τόν ἔρανο δη­λαδή, πού ἔχει τήν ἀρχή της στά Ἀποστο­λικά ἀκόμη χρόνια, ἐνισχύομεν τά Ἐνοριακά Ταμεῖα Φιλαν­θρω­πίας καί τό Κεντρι­κόν Ταμεῖον Φιλανθρωπίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε­ως, προκει­μένου νά μπορέσουν νά ἀ­νταπο­κριθοῦν εἰς τίς αὐ­ξημένες ἀνά­γκες τῶν ἁγίων ἡμε­ρῶν, κατά τίς ὁποῖες ὅλον καί περισσό­τεροι ἀδελφοί μας ζητοῦν ἀπό τήν ἁγίαν Ἐκκλη­σίαν μας βοήθεια καί ἔμ­πρακτη συμπαράσταση. Δέν ἁγ­νο­οῦμε ὅτι ἡ οἰκο­νομική δυσπρα­γία, ἡ ἀνεργία πού καλπάζει, ἡ καθήλωση μισθῶν καί συντάξεων, ἡ βαθειά ὕφεση στήν ἀγορά καί τόν ἀγρο­τικό τομέα, ἡ διεθνής ἀστάθεια καί ἀκαταστασία, ἔ­χουν δημιουργήσει πλη­θώρα οἰκονομι­κῶν προβλημάτων καί κυρίως αἰ­σθήμα­τα ἀνασφάλειας καί φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Συγχρόνως ὅμως ἔ­χουν αὐξηθεῖ δραματικά οἱ ἀνά­γκες καί οἱ ἐκκλήσεις συνανθρώπων μας γιά βοήθεια. Οἱ δυ­σμενεῖς ἐξωτερικές συνθῆκες δέν πρέπει ὅμως νά μᾶς ἀπο­τρέψουν ἀπό τό ἱερό κα­θῆκον τῆς ἀγά­πης. Ἄς προ­σφέρουμε ὅλοι μέ ἀρχο­ντική ἀγάπη καί ἱλα­ρότητα στόν ἐφετει­νό Ἔρανο Ἀγάπης τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλη­σίας μέ σκο­πό τήν στή­ρι­ξη τῶν πτωχῶν ἀ­δελ­φῶν μας. Τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται στήν τοπική μας Ἐκκλησία πο­λύ μέ τήν εὐλο­γία τοῦ Θεοῦ. Οἱ μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά μεγάλα ποτάμια. Κατά παρόμοιο τρό­πο καί οἱ προσφορές τῶν χρι­στιανῶν μας στόν Ἔρανο Ἀγά­πης δημιουργοῦν τόν εὐερ­γετικό ποταμό τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακου­φίζει, βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύγουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας. Ἡ χριστιανική ἀγάπη καί ἡ ἀδελφική ἀλληλεγ­γύη εἶναι ἡ μόνη λύση στήν κρίση τῶν ἡμερῶν. Παρα­καλῶ λοιπόν ὅλους σας, χριστιανοί μου, νά στηρίξετε τόν ἐφετεινό Ἔρανο Ἀγάπης μέ εὐγέ­νεια καί φιλότιμο, πίστη καί ἀρχοντική καρδιά, ὥστε νά κρατηθεῖ ἡ φλόγα στό κα­ντῆλι τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀνθρωπιᾶς, ζωντανή καί θαλερή.

Εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ὁ φιλάνθρωπος Κύριός μας νά σταθεῖ στό πλευρό ὅλων μας ὡς ὁδηγός καί ἀστείρευτη πηγή δυνάμεως στόν ἀγῶνα τῆς πνευματικῆς μας προετοιμασίας, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά προσκυνή­σουμε βιωματικῶς τά Ἅγια καί σωτήρια Πάθη καί τήν ἔνδοξη Ἀνά­στασή Του.

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐγκαρδίων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος