ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Τῆ Δευτέρα τῆς Πεντηκοστῆς, αὐτό τό Πανάγιον καί ζωοποιόν καί παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα, τόν ἔνα τῆς Τριάδος Θεόν, τό ὁμότιμον καί ὁμούσιον καί ὁμόδοξον τῶ Πατρί καί τῶ Υιῶ.

Εἶναι γεγονός ὅτι σήμερα οἱ πιστοί ἀγνοοῦν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Ὄχι σάν ὁρολογία, ἀλλά σάν Ζωή καί Φῶς καί Δύναμη. Σάν τό τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγ. Τριάδος, πού ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν καθημερινή ζωή μας περισσότερο ἀκόμη καί ἀπό τήν ἀναπνοή μας. Ἄν εἴμαστε χριστιανοί τό ὀφείλουμε στό Ἅγ. Πνεῦμα. Γιατί αὐτό τελεῖ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος. Ἄν ἀξιούμαστε νά κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἶμα τοῦ Κυρίου, στό Πνεῦμα τό Ἅγιο τό ὀφείλουμε ὄχι μόνο γιατί καθαγιάζει τά Τίμια Δῶρα, ἀλλά καί γιατί καθαρίζει τόν ἐσωτερικό μας κόσμο. Αὐτό μᾶς ὁδηγεῖ στήν μετάνοια, αὐτό δημιουργεῖ μέσα μας τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν ἀρετή, αὐτό ἀναδεικνύει τόν κάθε ἄνθρωπο ναό τοῦ Θεοῦ(Β’ Κορ. 6,16), τόν θεοποιεῖ, τόν ὁδηγεῖ στήν τελείωση καί στήν ἐκπλήρωση τοῦ προορισμοῦ του.

Καυχῶνται βέβαια σήμερα οἱ ἄνθρωποι γιά τίς δυνάμεις πού κατέχουν. Καί εἷναι πράγματι τεράστιες καί καταπληκτικές. Λησμονοῦν ὅμως ὅτι χωρίς τήν χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγ. Πνεύματος αὐτές μεταβάλλονται σέ δυνάμεις καταστροφῆς καί ὡμῆς βίας. Ἔχουμε πικρή πεῖρα αὐτοῦ ὅλοι μας. Πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί βεβαίωση τῆς ἱστορίας εἷναι ὅτι μόνο κάτω ἀπό τήν ζωοποιό χάρη τοῦ Ἁγ. Πνεύματος εἷναι δυνατόν νά ἀξιοποιηθοῦν τά χαρίσματα γιά τό καλό τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τοῦ κόσμου.