108 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου Τερπνῆς ἀνεγέρθηκε τό 1740, ὅπως μαρτυρεῖται στό ἐγκαίνιο τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ὁ Ναός κάηκε καί καταστράφηκε ἐπί τουρκοκρατίας καί ἀνεγέρθηκε ἐκ νέου σέ ρυθμό τρίκλιτης βασιλικῆς. Εἶναι κατάγραφος ἀπό ἁγιογραφίες τοῦ 18ου αἰώνα καί στήν ξύλινη ὀροφή φέρει ὡραῖα διακοσμητικά σχέδια. Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου χρονολογοῦνται στήν εἰκοσαετία 1865-85 καί ἔχουν καταγραφεῖ ἀπό τήν ἁρμόδια Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων. Πρόσφατα ἔγιναν ἐργασίες συντήρησης τοῦ Ναοῦ καί ἐπενδύθηκε μέ πέτρα ἡ ἐξωτερική ἀνατολική πλευρά.

Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίαςἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση. Στήν ἐνορία ἀνήκουν δύο Ἱερά Παρεκκλήσια: τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόμος Δημήτριος Μεργιανιώτης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 24 χλμ.
Τηλ. (23220) 23142
Τ.Κ.62200