108 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου Τερπνῆς, εἶναι κτισμένος σέ περίοπτη θέση, στο ὑψηλότερο μέρος τοῦ τοπικοῦ διαμερίσματος, περιβεβλημένος ἀπό καταπράσινες λεύκες καί κυπαρίσσια. Ὀ ἀρχιτεκτονικός του ρυθμός εἶναι τρίκλητη βασιλική μέ σαμαρωτή στέγη. Ἀνεγέρθηκε τό 1640, ὅπως μαρτυρεῖται στό ἐγκαίνιο τῆς Ἁγίας Τραπέζης καθώς ἐπίσης καί στό ἐξωτερικό μέρος τῆς κόγχης. Τό ἔτος 1750 καταστράφηκε ὁλοσχερῶς ἡ στέγη τοῦ Ναοῦ καί ἐπανακατασκευάσθηκε τό ἔτος 1754. Εἶναι κατάγραφος ἀπό ἁγιογραφίες τοῦ 18ου αἰώνα καί στήν ξύλινη ὀροφή φέρει ὡραῖα διακοσμητικά σχέδια. Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου χρονολογοῦνται στήν εἰκοσαετία 1865-85 καί ἔχουν καταγραφεῖ ἀπό τήν ἁρμόδια Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων. Πρόσφατα ἔγιναν ἐργασίες συντήρησης τοῦ Ναοῦ καί ἀναδείχθηκε ἡ παλαιά τοιχοδομή του, ἡ ὁποία μᾶς ἀποκάλυψε πολλές ἐπιγραφές καί ἱστορικές φάσεις του ἀνά τούς αἰώνες.

Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση. Στήν ἐνορία ἀνήκουν δύο Ἱερά Παρεκκλήσια: τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυροφόρος Οἰκονόμος π. Δημήτριος Μεργιανιώτης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 24 χλμ.
Τηλ. (23220) 23142. Κιν. 6980250364
Τ.Κ.62200