Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Στήν περιοχή τῆς Κάτω Καμενίκιας, στά δυτικά τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας. Πότε ἀκριβῶς ἀνεγέρθηκε δέν τό γνωρίζουμε. Ἡ περιοχή Ἄνω καί Κάτω Καμενίκια ἀναφέρεται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Βυ ζαντίου. Ἐπί Τουρκοκρατίας ἡ Κάτω Καμενίκια ὀνομαζόταν Κριστιάν (Χριστια νική) Καμενίκια, γεγονός πού μαρτυρεῖ πώς πρέπει νά ὑπῆρχε Ἱερός Ναός ἀπό πολύ παλιά ἐκεῖ. Δέν ὑπάρχουν ἐπίσης στοιχεῖα γιά τήν ἡμερομηνία τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τό παλαιότερο στοιχεῖο πού ἀναφέρεται μέ συγκεκριμένη ἡμερομηνία εἶναι μία εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τό 1817. Πολλές ἐπισκευές ἀναφέρονται γιά τή συντήρησή του. Στό ὑπέρθυρο τῆς νό τιας μεσαίας θύρας ὑπῆρχε μέ ἔκτυπα ἀνάγλυφα γράμματα ἡ ἐπιγραφή «ΑΝΗ ΓΕΡΘΗΟ ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΩ 1881 ΜΑΡΤΙΟΥ».

Πιθανόν νά ἀνακαινίσθηκε τό 1881. Μικροκαταστροφές ἔγιναν στό διάβα τῶν ἐτῶν, ἀλλά πάντοτε γινόταν ἐπιδιορθώσεις. Τό 1933 ἐπιδιορθώθηκαν οἱ ἁψίδες μέ μαρμαροκονίαμα. Τό 1944 ἀνακεραμώθηκε ἡ στέγη καί περιφράχθηκε τό προαύλιο μέ τοῖχο. Ἡ σημερινή μορφή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι τρίκλιτη βασιλική, μέ σχῆμα σχεδόν τετράγωνο (18,30X17,80), ἔγινε σέ τρία στάδια, τά ἔτη 1962, 1971 καί 1984. Τό 1962 ἐπισκευάσθηκε μέρος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στό πρῶτο στάδιο, ἀλλά οἱ ἐργασίες δέν ὁλοκληρώθηκαν. Στίς 13 Ἰουλίου τοῦ 1907, στό παλαιό κωδωνοστάσιο τοῦ Ναοῦ, ἔγινε ἡ μάχη τοῦ Μακεδονικοῦ ἀντάρτικου σώματος τοῦ Καπετάν Μητρούση μέ τούς Τούρκους. Ἐκεῖνο τό ἱστορικό κωδωνοστάσιο δυστυχῶς κατεδαφίστηκε τό 1926 καί ἀντικαταστάθηκε ἀργότερα μέ μεγαλύτερο καί ἐπιβλητικότερο, πού δεσπόζει σ’ ὅλη τήν περιοχή.

Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ πραγματοποιήθηκε σέ δύο χρονικές περιόδους. Ἡ πρώτη τό 1979-1982, ἀπό τόν ἁγιογράφο Γεώργιο Ζλατάνη. Τότε ἁγιογραφήθηκαν τό ἱερό Βῆμα καί ἕνα μικρό τμῆμα τοῦ κυρίως Ναοῦ. Κατά τήν δεύτερη, τό 1996-1998, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἀπό τούς ἁγιογράφους ἀδελφούς Βλάχου καί Ἀντώνιο Λαδιᾶ. Τό 2007 ἄρχισε ἡ ἐπένδυση τοῦ Ναοῦ μέ πέτρα. Ὁλοκληρώθηκε τό κωδωνοστάσιο, τό ἀνατολικό τμῆμα καί ἡ νότια πλευρά τοῦ Ναοῦ.

Στό βόρειο τμῆμα τοῦ αὔλειου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τό 1991, ἀνεγέρθηκε Παρεκκλήσιο πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Χριστό φορου. Ἡ πνευματική δράση τῆς ἐνορίας εἶναι ἀξιόλογη. Λειτουργοῦν κατηχητικά μέσου καί κατώτερου σχολείου. Γίνεται κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Τό ἴδιο ἀξιόλογη εἶναι καί ἡ φιλανθρωπική δράση καί τό κοινωνικό ἔργο τῆς ἐνορίας στήν ὁποία λειτουργεῖ συσσίτιο ἀγάπης, ὅπου προσφέρεται φαγητό σέ 70-80 ἄτομα καθημερινά. Προσφέρονται δέματα ἀγάπης καί ἐνδύματα σέ τακτά χρονικά διαστήματα σέ ἀπόρους.

Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Αρχιμ. Δαυΐδ Σταυρινός καί ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Φωτιάδης.

Διεύθυνση: Σέρρες, Παρ. Τουρλεντέ. Τ.Κ. 62125
Τηλ. 23210 45876.