ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Τῆ Κυριακή Πέμπτη ἀπό τοῦ Πάσχα, τήν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτήν ἑορτάζομεν.

Ἡ περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου (Ἰωαν. 4, 5 -42), πού διαβάζεται τήν Κυριακή αὐτή εἶναι ἀπό τά σπουδαιότερα καί ἐκλεκτότερα κείμενα τῆς Ἁγ. Γραφῆς.

Στόν διάλογο του μέ τήν Σαμαρείτιδα ὁ Κύριος δράττεται τῆς εὐκαιρίας νά ἀποκαλύψει τίς πιό ὑψηλές ἀλήθειες: ὅτι ὁ Θεός εἶναι “πνεῦμα”, καί ὅσοι τόν πιστεύουν πρέπει νά τόν λατρεύουν “ἐν πνεύματι καί ἀληθεία” καί ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ “Πατήρ” πού σώζει τούς ἀνθρώπους μόνον διά τοῦ “Μεσσίου” πού εἶναι ὁ Χριστός, (“ἐγώ εἰμί ὁ λαλῶν σοι”)