ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Τῆ Κυριακῆ, ἑβδόμη ἀπό τοῦ Πάσχα, τήν ἐν Νικαία Πρώτην Οἰκουμενικήν Σύνοδον ἑορτάζομεν τῶν τριακοσίων δέκα καί ὁκτώ θεοφόρων Πατέρων.

Κατά τήν Κυριακή αὐτή ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικής Συνόδου (τό 325 μ.Χ.). Τό Συναξάριο λέει ὅτι ἡ ἑορτή τῶν ἁγ. Πατέρων τοποθετήθηκε τήν Κυριακή αὐτή μετά τήν Ἀνάληψη, γιατί οἱ Πατέρες μέ τήν διακήρυξη τους ὅτι ὁ Κύριος εἶναι “ὁμοούσιος, ὁμότιμος καί συνάναρχος τῶ Πατρί” μᾶς βεβαιώνουν ὅτι ὁ Κύριος ἀνελήφθη ὡς τέλειος Θεός ἀλλά καί ὡς τέλειος ἄνθρωπος καί ὅτι ὄντως ἡ ἀνθρώπινη φύση μας ἀνῆλθε μέχρι τοῦ οὐρανοῦ.

Ἐξαιρετικά τιμητικό γιά τούς Πατέρες εἶναι τό Δοξαστικό τῶν Αἴνων, (“Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός”), τό ὁποῖο τούς μακαρίζει γιατί ἐδογμάτισαν τήν ὀρθή σχέση τοῦ Χριστοῦ πρός τόν Πατέρα καί τούς ἀνθρώπους καί διατύπωσαν τήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας.