ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, Σαββάτω πρό τῶν Βαΐων του ἁγίου καί δικαίου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου τοῦ τετραημέρου.

Μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, ὁ Κύριος προϋπογράφει τήν θαυμαστή του νίκη κατά τοῦ θανάτου καί προδηλώνει τήν δική του Ἀνάσταση. Ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ ὁ Λάζαρος ἀποτελεῖ τήν προσωποποίηση τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί ἡ βηθανία, ὅπου βρίσκεται τό σπίτι του, εἶναι σύμβολο ὁλόκληρης τῆς οἰκουμένης, ὁ τόπος ὅπου κατοικεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος.

Τήν μεγάλη χαρά γι’ αὐτή τήν πιστοποίηση τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου, τοῦ Κυρίου και ὅλων τῶν πιστῶν, τήν ἐκφράζει θαυμάσια τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Λαζάρου.

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες,
σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου».