σύναξις τῆς Ἁγίας κόνεως, τῆς ἐκπεμπομένης ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (σύναξις τῆς Ἁγίας κόνεως, τῆς ἐκπεμπομένης ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ)

Τῆ ὀγδόη τοῦ μηνός Μαΐου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, ἐπιστηθίου φίλου, ἠγαπημένου καί παρθένου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἤτοι, ἡ σύναξις τῆς Ἁγίας κόνεως, τῆς ἐκπεμπομένης ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ, ἤγουν τό μάννα.

Ὁ Ευαγγελιστής Ἰωάννης, ὁ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Κυρίου, εἶναι ἐκεῖνος πού ἔγραψε τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, τίς, τρεῖς Καθολικές ἐπιστολές καί τήν Ἀποκάλυψη. Ἡ σημερινή ἑορτή συνδέεται μέ τήν ἀνάδυση θαυματουργικῆς κόνεως ἀπό τόν τάφο τοῦ Εὐαγγελιστῆ, μέσω τῆς θαυματουργικῆς ἐπενέργειας τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, πού οἱ ντόπιοι τήν ἀποκαλοῦσαν “ἐπίγειο μάννα”.

Χαίρει σήμερα καί ἡ τῶν Σερρῶν Ἐκκλησία διότι τό ὄνομα τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τοῦ ἀγαπημένου αὐτοῦ μαθητοῦ τοῦ Κυρίου φέρει καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Θεολόγος, τοῦ ὁποίου εὐχόμαστε ταπεινῶς ὅπως ὁ Κύριος τοῦ χαρίζει πολλά ἔτη γιά μία μακρά καί καρποφόρο ποιμαντορία ἐπ’ ἀγαθῶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τῆς ἐν γένει Ἐκκλησίας.