Τῆ ΚΣΤ’ τοῦ μηνός Ἰουλίου, Μνήμη της Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς.

Τῆ ΚΣΤ' τοῦ μηνός Ἰουλίου, Μνήμη της Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς.

Τή σημερινή μέρα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἑρμολάου, Ἑρμίππου καί Ἑρμοκράτη. Ἰδιαίτερα ὅμως τιμοῦμε τή μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς στό ὁμώνυμο Παρεκκλήσι πού ὑπάρχει στήν πόλη τῶν Σερρῶν.

Ἡ Ἁγία Παρασκευή γεννήθηκε στή Ρώμη, ὅταν αὐτοκράτορας ἧταν ὁ Ἀντιμῆνος (138 – 160 μ.Χ.). Ἦταν κόρη τοῦ Ἀγάθωνα καί τῆς Πολιτείας. Χριστιανοί καί οἱ δύο, ἀνέθρεψαν τήν κόρη τους ἐν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου, διότι δέν εἶχαν παιδί καί εὐχήθηκαν, ἄν ἀποκτήσουν, νά τό ἀφιερώσουν στό Θεό. Πράγματι, ὁ Θεός τούς χάρισε παιδί καί γεννήθηκε ἡμέρα παρασκευή. Καί ἐπειδή ἦταν κόρη, ἔδωσαν τό ὄνομα τῆς ἡμέρας αὐτῆς. Μετά τό θάνατο τῶν γονέων της ἡ Παρασκευή μοίρασε τά ὑπάρχοντα της στούς φτωχούς, καί αὐτή, ἐμπνεόμενη ἀπό θερμή ἀγάπη πρός τό Χριστό, γύριζε τή Ρώμη καί τά χωριά, κηρύττοντας τό Εὐαγγέλιο. Ἡ δράση της, ὅμως προκάλεσε τόν εἰδωλολάτρη βασιλιά Ἀντωνῖνο, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ τή συνέλαβε, τῆς ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἔχει πολλά ἐπίγεια ἀγαθά καί ἀπολαύσεις, ἄν θυσιάσει στούς Θεούς. Τότε ἡ Ἁγία, ὀρθά-κοφτά ἀπάντησε μέ τά λόγια τοῦ προφήτη Ἱερεμία: “Θεοί οἵ τόν οὐρανόν καί τήν γῆν οὐκ ἐποίησαν, ἀπολέσθωσαν ἐκ τῆς γῆς”. Δηλαδή, θεοί πού δέν δημιούργησαν τόν οὐρανό καί τή γῆ, ἄς χαθοῦν ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς! Τότε ὁ Ἀντωνῖνος διέταξε καί τήν ἔβαλαν σ’ἕνα λέβητα μέ καυτό λάδι καί πίσσα. Ἐπειδή ὅμως εἶδε τήν Ἁγία ἄθικτη, ράντισε τό πρόσωπο του μέ τό ὑγρό αὐτό, γιά νά δοκιμάσει ἄν πράγματι εἶναι καυτό καί ἀμέσως τυφλώθηκε. Ἀλλά ἡ Ἁγία μέ προσευχή ἔδωσε στόν Ἀντωνῖνο τό φῶς του, μέ ἀποτέλεσμα νά πιστέψει στό Χριστό. Ἀργότερα, ἡ Ἁγία Παρασκευῆ ἀξιώθηκε μαρτυρικοῦ θανάτου μέ ἀποκεφαλισμό.