Τῆ Κ’ τοῦ μηνός Ἰουλίου, Μνήμη τῆς εἰς οὐρανούς πυρφόρου ἀναβάσεως τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἠλιού τοῦ θεσβίτου.

Τῆ Κ' τοῦ μηνός Ἰουλίου, Μνήμη τῆς εἰς οὐρανούς πυρφόρου ἀναβάσεως τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἠλιού τοῦ θεσβίτου.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τή σημερινή μέρα τιμᾶ τή μνήμη τοῦ προφ. Ηλιού τοῦ θεσβίτου. Ὁ προφήτης Ἠλίας ἧταν γιός τοῦ Σωβάκ καί καταγόταν ἀπό τήν θέσβη, γι’ αὐτό καί ὀνομάστηκε θεσβίτης. Κατοικοῦσε στή γῆ Γαλαάδ καί ἔδρασε στά χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Ἀχαάβ πρίν 816 χρόνια πρό Χριστοῦ.

Ὁ Ἠλίας ὑπῆρξε προφήτης πολύ δραστήριος, μέ φλογερή ψυχή καί καρδιά τολμηρή, ἄξιος ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ. Εἷναι αὐτός πού κατέβασε τρεῖς φορές φωτιά ἀπό τόν οὐρανό, κάνοντας τούς Ἰσραηλίτες μέ μιά φωνή νά ποῦν: “ἀληθῶς Κύριος ὁ Θεός, αὐτός ὁ Θεός”. Δηλαδή, ἀληθινά! Ὁ Κύριος, ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ, αὐτός εἷναι ὁ μόνος πραγματικός καί ἀληθινός Θεός. Ὁ Ἠλίας, ἐπίσης, εἷναι ἐκεῖνος πού μέ τή γλώσσα του ἐμπόδισε τή βροχή καί δέν ἔβρεξε ὁ οὐρανός τρισήμισυ χρόνια. Εἷναι ἐκεῖνος πού ἀνέστησε τό νεκρό γιό τῆς Σεραφθίας χήρας, πού κατέκαυσε τούς ἐκατό ἀνθρώπους πού ἔστειλε ὁ βασιλιάς Ὀζοχίας. Εἷναι ἐκεῖνος πού στό ὄρος χωρήβ εἷδε τό Θεό, ὅσο εἷναι δυνατό, βέβαια, νά Τόν δεῖ ἄνθρωπος. Εἷναι ἐκεῖνος πού ἔσχισε τόν Ἰορδάνη ποταμό καί ἀνελήφθη μέ πύρινη ἄμαξα στόν ούρανό. Τέλος, εἷναι ἐκεῖνος πού στή Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ στάθηκε δίπλα Του μαζί μέ τόν Μωϋσῆ. Ὅλα αὐτά δείχνουν μέ πόσο ζῆλο ὑπηρέτησε ὁ προφήτης Ἠλίας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.