Ἅγιος Κάλλιστος

Ἅγιος Κάλλιστος

Τῆ εἰκοστῆ τοῦ μηνός Ἰουνίου, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν, Καλλίστου τοῦ Α’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ λοιμικῆ νόσω ἐν τῆ πόλει τῶν Σερρῶν τελειωθέντος ἐν ἔτει χιλίω τριακοστῶ ἑξηκοστῶ τετάρτω (1364) ἀπόγεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἅγιος Κάλλιστος ὑπῆρξε λόγιος ἱερομόναχος Ἁγιορείτης, πού ἀσκήτευε στή Σκήτη Μαγουλᾶ τῆς Μονῆς Ἰβήρων, καί τόν ὁποῖο ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης Κατακουζηνός, ἀνύψωσε στόν οἰκουμενικό θρόνο τό 1350, διάδοχο τοῦ Ἰσιδώρου Μετά τέσσερα χρόνια πατριαρχείας, ἀναγκάστηκε νά παραιτηθεῖ καί ἀποσύρθηκε στή Μονή τοῦ Ἁγίου Μάμαντα καί ἀπό ᾿κεῖ στήν Τένεδο. Ἀλλά τόν κάλεσαν γιά δεύτερη φορά στόν οἰκουμενικό θρόνο (1355-1363) μετά τήν πτώση τοῦ Πατριάρχη Φιλοθέου. Ὅταν ὅμως ἧταν ἀπεσταλμένος στήν ἡγεμονίδα τῆς Σερβίας Ἐλισάβετ καί ἧρθε στίς Σέρρες στίς ἀρχές Ἰουνίου τοῦ 1364. Ὅμως, ὁ Πατριάρχης Κάλλιστος Α’ ἀσθένησε ἀπό λοιμώδη νόσο καί τελείωσε τό βίο του ἀπρόοπτα στήν πόλη τῶν Σερρῶν.

Ἡ ἡγεμόνας Ἐλισάβετ ἐνταφίασε μέ μεγαλοπρέπεια τόν Πατριάρχη στή Μητρόπολη τῶν Σερρῶν. Ἀσφαλεῖς ἐνδείξεις βεβαιώνουν πώς τό μεγαλοπρεπές παρεκκλήσι, ἀριστερά τῆς εἰσόδου τοῦ Ἱ. Προσκηνηματικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγ. Θεοδώρων, στεγάζει τόν τάφο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Α’.

Ἡ Ἐκκλησία μας συγκατέλεξε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Κάλλιστο Α’, μεταξύ τῶν ἁγίων της καί ὅρισε ἡ μνήμη του νά ἑορτάζεται στίς 20 Ἰουνίου.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη μας τιμᾶ καί πανηγυρίζει τήν ἱερή μνήμη του μέ πανηγυρικό Ἑσπερινό καί Πανηγυρική Θ. Λειτουργία πού τελοῦνται στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγ. Θεοδώρων.