Ανακοινώσεις – Επιστημονικό Σεμινάριο (2-10-2020)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1-10-2020

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης, στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς Της μέριμνας ὑπέρ τοῦ κατ’ ἄμφω καταρτισμοῦ, τῆς γνωριμίας μέ τούς πνευματικούς θησαυρούς τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς πολιτιστικῆς μας παραδόσεως καί κληρονομίας καί τῆς προαγωγῆς τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως, προγραμματίζει, σέ συνεργασία μετά τοῦ «St. Neophytos Lab», Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Παλαιογραφίας καί Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου «Νεάπολις» τῆς Πάφου, τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ καί Ἐπικοινωνιακοῦ Ἰδρύματος «Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας» καί τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν ὀργάνωση καί λειτουργία Ἐπιστημονικοῦ Σεμιναρίου μέ γενικό θεματικό τίτλο: «Στοιχεῖα Ἑλληνικῆς Παλαιογραφίας μέ ἀνάγνωση χειρογράφων», χρονικῆς διάρκειας ἐπτά μηνῶν (Ὀκτώβριος 2020 – Μάϊος 2021).

Στόχος τοῦ ἐπιστημονικοῦ αὐτοῦ Σεμιναρίου εἶναι ἡ γνωριμία, κατανόηση καί ἐξοικείωση τῶν συμμετεχόντων μέ τόν κόσμο τῆς ἑλληνικῆς χειρογράφου παραδόσεως στήν διαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς σκέψεως, γλώσσης καί γραφῆς. Οἱ συμμετέχοντες θά ἔχουν τήν δυνατότητα, μέσῳ τῶν διαδικτυακῶν διαλέξεων, τῶν παρουσιάσεων Power Point, τῶν video καί τῶν ὀμαδικῶν Projects, νά γνωρίσουν ἀπό κοντά τά χειρόγραφα ὡς ὑλικά ἀντικείμενα, ἐνῶ παραλλήλως θά μποροῦν νά ἐξασκηθοῦν μέ ἀντιπροσωπευτικά δείγματα σέ μία σειρά ζητημάτων, ὅπως τά ὑλικά γραφῆς, ἡ χρονολόγηση τῶν χειρογράφων κ.τ.λ.. Τό Σεμινάριο ἀπευθύνεται σέ Κληρικούς, Ἐκπαιδευτικούς (Φιλολόγους, Ἱστορικούς, Θεολόγους), Ὑποψηφίους Διδάκτορες, Ἐρευνητές, Σπουδαστές κλασικῆς κατεύθυνσης, Φοιτητές προπτυχιακῶν καί μεταπτυχιακῶν σπουδῶν, λαϊκά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς καί σέ μέλη διοικητικοῦ προσωπικοῦ Μουσείων καί ἄλλων Πολιτιστικῶν Φορέων.

Διδάσκοντες εἰς τό ὡς εἴρηται Σεμινάριο θά εἶναι διακεκριμένοι Καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου «Νεάπολις» Πάφου, μέ κύριο ὑπεύθυνο τόν Ἐπίκουρο Καθηγητή Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί Διευθυντή τοῦ «St. Neophytos Lab», Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Κωνσταντῖνο Κωστάκη. Τά μαθήματα τοῦ Σεμιναρίου θά πραγματοποιοῦνται διαδικτυακῶς μία φορά τόν μῆνα, ἑνῶ ἐνδιαμέσως θά δίδονται στούς συμμετέχοντες ἀσκήσεις ἐφαρμογῆς. Ὁ ἀκριβής προγραμματισμός τῶν συναντήσεων θά καθορισθεῖ κατά τήν πρώτη ἐναρκτήρια συνάντηση τοῦ Σεμιναρίου.

Ἡ συμμετοχή εἶναι δωρεάν καί μέ τήν ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμματος θά δοθεῖ σέ ὅλους τούς συμμετέχοντες ἀναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Παρακολουθήσεως.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἐγγραφοῦν στό Σεμινάριο ὑποβάλλοντας ἡλεκτρονικῶς τήν Δήλωση Συμμετοχῆς τους στήν ἡλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ἤ ἰδιοχείρως στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Κύπρου 10, τηλ. ἐπικοινωνίας: 23210-68103), ἕως τήν 15η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ..

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δήλωση Συμμετοχής

Πληροφορίες Σεμιναρίου