Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Καταφυγῆς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὡς καλῶς γνωρίζετε ὅλοι σας ἡ θεόσωστος Ἱερά Μητρόπολίς μας κοσμεῖται καί περιφρουρεῖται πνευματικῶς ἀπό περικαλλεῖς Ἱερούς Ναούς καί περίσεμνα μοναστικά ἱερά καθιδρύματα, πού ἀποτελοῦν ἁγίους Οἶκους τοῦ Θεοῦ, ἱερούς τόπους ἀδιαλείπτου προσευχῆς, ἀσκήσεως καί ἐν Χριστῷ τελειώσεως, λιμένας σωτηρίας, θεραπευτήρια ψυχῶν καί σωμάτων, χώρους ἁγιασμοῦ, φάρους φωτεινούς θείου φωτός καί ὀάσεις πνευματικές πρός ψυχικήν ἀνάπαυσιν καί παράκλησιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἀνάμεσα στίς περίπυστες Ἱερές Μονές τῆς ἐπαρχίας μας ἰδιαιτέραν πνευματικήν θέσιν ἔχει καί ἡ νεοσύστατη ἀνδρῶα Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν, πού συνεχίζει μία μακράν παράδοσιν ἁγιασμοῦ, ἔχουσα τίς ἱστορικές ρίζες της στήν βυζαντινήν ἐποχήν.

Στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς Σερρῶν, ἐκτός τῶν ἄλλων ἱερῶν σεβασμάτων, φυλάσσεται καί ἡ περίπυστος ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Καταφυγῆς, ὡς μόνιμη ἁγιαστική παρουσία καί εὐλογία τῆς μοναστικῆς Ἀδελφότητος, ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ Σερραϊκοῦ λαοῦ. Ἀπό τοῦ παρελθόντος ἔτους ὁρίσθηκε νά τιμᾶται ἡ ἐτήσιος μνήμη τῆς ἱερᾶς Συνάξεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου τῆς Καταφυγῆς κατά τήν δευτέραν ἡμέραν τῶν ἁγίων Χριστουγέννων, 26η Δεκεμβρίου ἐ. ἔ., πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ ἀξιοχρέως τό ὑπερευλογημένο πρόσωπο τῆς Ὑπερευλογημένης Παρθένου Μαρίας, ἡ ὁποία ὑπηρέτησε σεμνοπρεπῶς τό μυστήριο τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως πού ἑορτάζουμε αὐτές τίς ἡμέρες. Ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός θά τελεσθεῖ στήν ὡς εἴρηται Ἱερά Μονή τήν Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ἐνῶ τήν Τρίτη 26 Δεκεμβρίου θά τελεσθοῦν ὁ ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία.

Ἡ δε χάρις τοῦ δι’ ἡμᾶς νηπιάσαντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Καταφυγῆς, εἴη μετά πάντων ἡμῶν.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί ἀγάπης ἐν Κυρίῳ πολλῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Τά Τίμια Δῶρα τῶν Μάγων πρός τόν Θεῖον Βρέφος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ Ἀνατολῶν…ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν…». (Ματθ. 2, 1-12).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ προσκύνηση τῶν τριῶν Μάγων μαζὶ μὲ ἐκείνη τῶν ἁπλοϊκῶν Ποιμένων ἀποτελοῦν γιά τήν ἁγία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας γεγονότα μεγίστης πνευματικῆς σημασίας καὶ ἑρμηνεύονται ὡς μία ὑψηλοῦ συμβολισμοῦ προσφορά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους στὸν νεογέννητο Σωτήρα Χριστό. Οἱ ἔνδοξοι Βασιλεῖς τῶν Περσῶν ὑπῆρξαν μαζί μέ τούς ταπεινούς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ οἱ πρώτοι κήρυκες καί οἱ μάρτυρες τῆς ἐπί τῆς γῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Κυρίου μας. Ἐκεῖ στήν ἁγία Βηθλεέμ οἱ ἐξ ἀνατολῶν σοφοί βασιλεῖς προσῆλθαν μετά δώρων πολυτίμων νά δωροφορήσουν καί νά προσκυνήσουν τόν γεννηθέντα Χριστό. Σύμφωνα μέ τήν διήγηση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου οἱ Μάγοι ἀγαλλόμενοι ἐδόξασαν τόν γεννηθέντα Κύριο, προσκύνησαν Αὐτόν καί προσέφεραν χρυσό, λίβανο καί σμύρνα. Χρυσό στόν πραγματικό Βασιλέα καί Κύριο τοῦ κόσμου, λίβανο στόν μοναδικό καί αἰώνιο Θεό καί σμύρνα στόν θνητό ἄνθρωπο πού ἐπρόκειτο νά θυσιασθεῖ γιά τήν σωτηρία μας. Ἀντ’ αὐτῶν ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ μιμούμενοι τήν εὐλαβική διάθεση τῶν τριῶν Μάγων πρός τόν γεννηθέντα Σωτῆρα μας νά τοῦ προσφέρουμε ἀντί γιά χρυσό τίς πνευματικές μας ἀρετές καί τούς κόπους τῶν πνευματικῶν μας ἀγώνων, ἀντί γιά λίβανο τήν καθαρή προσευχή καί ζωή μας ὡς θυμίαμα εὔοσμο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἀντί γιά σμύρνα τήν νέκρωση τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν μας, πού μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν Θεό. Τά τίμια Δῶρα τῶν σοφῶν Μάγων καί Βασιλέων τῆς Περσίας εὑρίσκονται σήμερα στό Ἅγιον Ὄρος καί φυλάσσονται ὡς πολυτιμότατος πνευματικός θησαυρός στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου. Σύμφωνα μέ τήν ἱερά παράδοση, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος τά παρέδωσε στήν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ἀπ’ ὅπου ὁ Αὐτοκράτορας Ἀρκάδιος τά μετέφερε στήν Κωνσταντινούπολη (400 μ.Χ.). Ὅταν ἡ Πόλη κυριεύθηκε ἀπό τούς Σταυροφόρους τό 1204, τά τίμια Δῶρα μεταφέρθησαν στήν Νίκαια, ἀλλά μέ τήν ἀνακατάληψη τῆς Βασιλεύουσας ἐπέστρεψαν καί πάλι στή θέση τους, ὅπου καί παρέμειναν μέχρι τήν Ἅλωση. Μετά τήν Ἅλωση ἡ Μάρα ἤ Μάρω Μπράνκοβιτς – Καντακουζηνή, θυγατέρα τοῦ ἡγεμόνα τῆς Σερβίας Γεωργίου Μπράνκοβιτς καί τῆς Εἰρήνης Καντακουζηνῆς, τά μετέφερε στό Ἅγιον Ὄρος καί συγκεκριμένως στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀποβλέπουσα στήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί χαρά πνευματική θά ὑποδεχθεῖ τά Τίμια Δῶρα τῶν Μάγων πρός τόν Θεῖον Βρέφος ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους τήν Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Τά Τίμια Δῶρα θά εὑρίσκονται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἕως τήν Τετάρτη 27η Δεκεμβρίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ τιμητική προσκύνησις τῶν Τιμίων Δώρων αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων συνιστᾶ γεγονός μεγίστης ἁγιαστικῆς ἀξίας. Γι’ αὐτό ἄς ἀξιοποιήσουμε ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ εὐγνωμοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση νά προσκυνήσουμε τιμητικῶς τά Τίμια Δῶρα πού προσέφεραν οἱ Μάγοι στόν Κύριό μας καί Σωτῆρα καί Λυτρωτή Ἰησοῦ Χριστό.

Ἡ δε χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἄς εἶναι πάντοτε μαζί μας. Ἀμήν.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Απολογισμός Εράνου Αγάπης 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία τό Σάββατο 9, τήν Κυριακή 10 καί τήν Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία ὁ κατ’ ἐνορίες Ἔρανος Ἀγάπης. Συνολικῶς τό ποσό ἀπό τόν Ἔρανο Ἀγάπης ἀνῆλθε στίς 153.019 Εὐρώ. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι, παρά τίς ἐξωτερικές δυσμενεῖς συνθῆκες λόγῳ κυρίως τῆς συνεχιζομένης σφοδρῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ὁ ἐφετεινός Ἔρανος κινήθηκε σέ ἐξαιρετικά ἱκανοποιητικά ἐπίπεδα, παρουσιάζοντας ἀξιοσημείωτη αὔξηση σέ σχέση μέ τόν Ἔρανο Ἀγάπης τοῦ 2016.

Ὅλοι ἐσεῖς, ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός τοῦ Θεοῦ, ὑπό τήν σκέπην τῶν πνευματικῶν σας πατέρων, ἀνταποκριθήκατε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό καί εὐγενικό στό προσκλητήριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στηρίζοντας καί ἐνισχύοντας οὐσιαστικά τό ἔργο της, ἀποδεικνύοντας γιά ἀκόμη μία φορά ὅτι διατηρεῖτε ἄσβεστη τήν λαμπάδα τῆς ἀγάπης, τῆς φιλαδελφίας καί τῆς ἔμπρακτης συμπαράστασης στούς ἀδελφούς μας πού ἀντιμετωπίζουν μεγάλα καί σοβαρά προβλήματα. Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τῆς ἐλεύσεως τοῦ νέου ἔτους ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, θά συνεχίσει μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν συμπαράσταση ὅλων σας καί θά ἐντείνει περαιτέρω τήν φιλανθρωπική καί κοινωνική της δραστηριότητα, προσπαθώντας νά ἀνακουφίσει τόν πόνο τῶν ἀδύναμων ἀδελφῶν μας καί νά συμπαρασταθεῖ στούς φτωχούς, τούς ἡλικιωμένους καί ἀστέγους ἀδελφούς τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας.

Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες θά χορηγηθοῦν ἄμεσα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, ὅσο καί τά Ἐνοριακά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔκτακτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες ἀπό 1130 οἰκογένειες ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ὅπως αὐτές κατεγράφησαν ἀπό τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τους. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά διατεθεῖ μέσα στό Νέο Ἔτος γιά τήν μηνιαῖα τακτική καί ἔκτακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὡς Ἐπίσκοπός σας αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω ἐγκαρδίως ὅλους σας, τούς κληρικούς καί λαϊκούς πολύτιμους συνεργάτες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού μέ ζῆλο, αὐταπάρνηση καί πραγματική ἀγάπη διενεργήσατε καί τόν ἐφετεινό ἔρανο τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως τόν φιλόχριστο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν ἀνθρώπινο πόνο λαό τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική, εὐγενική καί ἐντυπωσιακή ἀνταπόκρισή του στό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ, εὐχόμενος σέ ὅλους σας εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος