Εγκύκλιον Σημείωμα – 1ο Φεστιβὰλ Χορωδιῶν Θρησκευτικῆς Μουσικῆς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐκτός τοῦ καθαρῶς ἁγιαστικοῦ καὶ πνευματικοῦ της ἔργου, ἐργάζεται φιλοπόνως καὶ πρός τήν κατεύθυνση τῆς καλλιεργείας, ἀναδείξεως καί προβολῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου μας. Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια συνδιοργανώνει, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Σερρῶν, τὸ 1ο Φεστιβὰλ Χορωδιῶν Θρησκευτικῆς Μουσικῆς, πού θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 16 καί τήν Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, στήν αἴθουσα ‘’ΑΣΤΕΡΙΑ’’ τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τῆς πόλεώς μας. Σκοπός τῆς συγκεκριμένης ἐκδηλώσεως εἶναι ἡ προαγωγὴ καὶ καλλιέργεια τῆς πολιτιστικῆς, πνευματικῆς καὶ μουσικῆς παραδόσεως, ἰδιαιτέρως μάλιστα τῆς παραδοσιακῆς βυζαντινῆς παραδόσεώς μας, σὲ τοπικό, ἐθνικὸ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Τὸ 1ο Φεστιβὰλ Θρησκευτικῆς Μουσικῆς εἶναι μία εὐκαιρία γιά καταξιωμένους ἐργάτες τῆς βυζαντινῆς ὑμνωδίας καί τῆς χορωδιακῆς θρησκευτικῆς μουσικῆς νά προσφέρουν στό φιλόμουσο κοινό τῆς πόλεώς μας, γιὰ δύο ἡμέρες, μία μουσική πανδαισία, ἀπό τὸν ἀδαπάνητο πλοῦτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί θρησκευτικῆς μουσικῆς καὶ ποιήσεως. Ἡ πόλις μας ἐπίσης, μέσα ἀπό τέτοιες πρωτοβουλίες συνέργιας καί συμπορεύσεως, μπορεῖ νά γίνει πόλος ἕλξεως ἐπισκεπτῶν, ποὺ θὰ θελήσουν νὰ ζήσουν τὴν ἰδιαίτερη ἀτμόσφαιρα τῶν ἐκδηλώσεων πολιτισμοῦ καί τέχνης, ἀλλὰ καὶ νὰ γνωρίσουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν ἱστορία, τό φυσικό κάλλος καί τήν πνευματικότητα ποὺ προσφέρει ὁ εὐλογημένος τόπος μας. 

Ἀναλυτικότερα τὸ πρόγραμμα τοῦ 1ου Φεστιβὰλ Χορωδιῶν Θρησκευτικῆς Μουσικῆς ἔχει ὡς ἑξῆς:

Τὸ Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, στὶς 7:30 τὸ ἀπόγευμα, στήν αἴθουσα ‘’ΑΣΤΕΡΙΑ’’ τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν θὰ παρουσιασθοῦν κατά σειρά τὰ παρακάτω μουσικά χορωδιακά σύνολα:

  1. Ἡ Παιδικὴ Ὀρχήστρα – Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Χρήστου Καλλία.
  2. Ἡ Σερραϊκὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ‘’Ἰωάσαφ ὁ Διονυσιάτης’’, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Ἰωάννου Παπαχρόνη.
  3. Ἡ Παραδοσιακὴ Χορωδία τῆς «Θρακικῆς Ἑστίας» Σερρῶν.

Τὴν Κυριακὴ 17 Δεκεμβρίου 2017, θὰ τελεσθεῖ Ἀρχιερατικὴ θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας θὰ τελεσθεῖ ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ κ. Ἀθανασίου Καμπερίδη. Στὴν θ. Λειτουργία θὰ ψάλλει ὁ Βυζαντινός Χορός ‘’Οἱ Δομέστικοι τῆς Δράμας’’, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ.

Ἀκολούθως, στὶς 11.30 τὸ πρωϊ τῆς ἴδιας ἡμέρας, στήν αἴθουσα ‘’ΑΣΤΕΡΙΑ’’ τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν θὰ ἐμφανισθοῦν οἱ παρακάτω χορωδίες:

  1. Ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς τοῦ Κρατικοῦ Ὠδείου Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Πέτρου Παπαεμμανουήλ.
  2. Ἡ Χορωδία τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Σερρῶν, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Χρήστου Καραμάνη.
  3. Ἡ Χορωδία Νέων ‘’Ἀγγέλων Φωνὲς’’ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς χοράρχου κ. Μαρίας Κουβακλῆ.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ τήν συμμετοχή ὅλων μας σ’ αὐτή τήν ὄμορφη πρωτοβουλία τοῦ Δήμου Σερρῶν καί τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀφ’ ἑνός μέν θά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά χαροῦμε τήν πνευματική ὀμορφιά τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί θρησκευτικῆς ὑμνωδίας καί μουσικῆς πού οἰκοδομεῖ, ξεκουράζει καί ψυχαγωγεῖ τόν ἄνθρωπο, ἀφετέρου δε νά τιμήσουμε τούς κόπους καί τίς προσπάθειες ὅλων ἐκείνων πού ἐργάζονται φιλόπονα γιά τήν διαφύλαξη τοῦ πατρογονικοῦ πλούτου τῆς ἐκκλησιαστικῆς θρησκευτικῆς μουσικῆς.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος στήν ἀγάπην σας, παρακαλῶ ὅλους σας πατρικῶς νά παρακολουθήσετε τήν σπουδαῖα αὐτή ἐκδήλωση καί τίς δύο ἡμέρες καί ἐπικαλούμενος σέ ὅλους σας πλουσίαν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ, διατελῶ

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Έρανος Αγάπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 244

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, πού σέ λίγες ἡμέρες, σύν Θεῷ, θά ἑορτάσουμε, ἀνακαλεῖ μέ τόν πιό συγκλονιστικό τρόπο στήν μνήμη μας τό χρέος τῆς ἀγάπης πού προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἡ ἀπάντηση τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας μας δηλαδή, στήν ἠθική, πνευματική καί οἰκονομική φτώχεια τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ἡ ὀλιγοπιστία καί ἀδιαφορία τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου γεννοῦν στόν κόσμο τά φαινόμενα τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καί δημιουργοῦν συνθῆκες βαθειᾶς κρίσεως καί ἀποσταθεροποιήσεως.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας δίδει πάντοτε, ἰδιαιτέρως ὅμως αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, τήν εὐκαιρία νά καλλιεργήσουμε τά στοιχεῖα τῆς εὐγένειας τῆς ψυχῆς μας. Καλεῖ ὅλους μας νά προσφέρουμε ἀγάπη, αὐτή πού ἐδίδαξε καί ἔκανε πράξη ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Νά προσφέρουμε μέ ἀρχοντική καρδιά καί ταπεινό φρόνημα ἀπό τό ὑστέρημά μας σέ ὃλους ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκη. Νά γίνει αὐτή ἡ προσφορά μας τροφή σέ αὐτούς πού τήν στεροῦνται, χαρά στό ὀρφανό, βάλσαμο στούς πονεμένους καί στούς στερημένους, ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία στούς ἀπελπισμένους. Ἡ Ἐκκλησία μας ποτέ δέν λησμονεῖ τό χρέος τῆς ἀγάπης. Ἰδιαιτέρως σήμερα γίνεται πιό ἐπίκαιρη ἡ ἀνάγκη ἐπίτασης τῆς ἀγάπης, καθώς αὐξάνουν ἀνεξέλεγκτα ἡ δυστυχία, ὁ εὐτελισμός τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ἡ ἀνεργία, ἡ κοινωνική ἀναταραχή καί ἡ ἀνασφάλεια. Σέ αὐτήν τήν τόσο κρίσιμη χρονική περίοδο ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὡς ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, παραμένει ἡ βέβαια ἐλπίδα καί ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Αὐτό τό φιλανθρωπικό ἔργο, πού νοεῖται ὡς συνέχεια τοῦ κηρύγματος καί τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναπτύσσεται μέ σεμνότητα καί ἀγωνία, πρωτίστως μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἀκολούθως μέ τήν ἰδική σας συμπαράσταση καί ἐμπιστοσύνη. Συγκεκριμένα ἀπό 1ης Νοεμβρίου 2016 μέχρι 31ης Ὀκτωβρίου 2017 προσεφέρθησαν ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία γιά τίς παρακάτω δράσεις φιλανθρωπικοῦ χαρακτῆρος τά παρακάτω ποσά:

α) γιά τακτικά μηνιαῖα βοηθήματα, (101.448 εὐρώ),
β) γιά ἔκτακτα μηνιαῖα βοηθήματα, (82.080 εὐρώ),
γ) γιά τό Κοινωνικό Φαρμακεῖο, νοσήλεια καί ἀγορά φαρμάκων ἀσθενῶν, (87.775 εὐρώ),
δ) γιά βοηθήματα Χριστουγέννων 2016 καί τοῦ Πάσχα 2017, (23.791 εὐρώ),
ε) γιά ἑτοιμασία καθημερινοῦ συσσιτίου 300 καί πλέον μερίδων ζεστοῦ φαγητοῦ, (138.460 εὐρώ),
στ) γιά ἐξόφληση λογαριασμῶν Δ.Ε.Η. καί Ο.Τ.Ε., (28.782 εὐρώ),
ζ) γιά θέρμανση, (19.460 εὐρώ),
η) γιά μαθητικά καί φοιτητικά δίδακτρα, ὑποτροφίες καί ἐνοίκια, (31.292 εὐρώ),
θ) γιά ἀποφυλακίσεις κρατουμένων, (7.102 εὐρώ),
ι) γιά ἐξωτερική ἱεραποστολή, (13.102 εὐρώ),
ια) γιά ἐνίσχυση διαφόρων κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν συλλόγων, (5.678 εὐρώ),
ιβ) γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, (155.592 εὐρώ),
ιγ) γιά τόν Ξενώνα φιλοξενίας «Στοργή», (2.300 εὐρώ),
ιδ) γιά τίς κατασκηνώσεις, (32.000 εὐρώ), καί
ιε) γιά ἐνδύματα ἀπό τό κατάστημα «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» (71.989 εὐρώ).

Εἰδικότερα, μέχρι τό τέλος Ὀκτωβρίου τοῦ παρόντος ἔτους ἐδόθησαν, εἴτε ὡς χρηματικά βοηθήματα, εἴτε ὡς προσφορά εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, τόσον ἀπό τό Κεντρικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅσο καί ἀπό τά ἐνοριακά φιλόπτωχα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας περί τά 800.531 Εὐρώ γιά τήν κάλυψη τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας. Εἶναι ἕνα συλλογικό ἔργο, γιά τό ὁποῖο ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐνημερώνεται ὑπευθύνως ὄχι πρός διαφήμισιν ἤ προβολήν, ἀλλ’ ὡς ἡ ὀφειλομένη μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας πρός κάθε ἄνθρωπο.

Ἀδελφοί μου,

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί ἐφέτος μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά πραγματοποιηθεῖ ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης ἀπό τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Κύριός μας θά κτυπήσει τήν πόρτα μας καί πάλιν τό Σάββατο 9, τήν Κυριακή 10 καί τήν Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου. Δέν ἁγνοοῦμε ὅτι ἡ οἰκονομική δυσπραγία, ἡ ἀνεργία πού καλπάζει, ἡ δραστική μείωση μισθῶν καί συντάξεων, ἡ βαθειά ὕφεση στήν ἀγορά καί τόν ἀγροτικό τομέα, ἔχουν δημιουργήσει πληθώρα οἰκονομικῶν προβλημάτων καί κυρίως αἰσθήματα ἀνασφάλειας καί φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Συγχρόνως ὅμως ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικά καί οἱ ἀνάγκες καί οἱ ἐκκλήσεις συνανθρώπων μας γιά βοήθεια. Οἱ δυσμενεῖς ἐξωτερικές συνθῆκες δέν πρέπει νά μᾶς ἀποτρέψουν ἀπό τό ἱερό καθῆκον τῆς ἀγάπης. Ἄς προσφέρουμε ὅλοι μέ ἀρχοντική ἀγάπη καί ἱλαρότητα στόν ἐφετινό ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέ σκοπό τήν στήριξη τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας, ὥστε νά μήν χαθεῖ ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀνθρωπιά ἀπό τόν λαό μας. Τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία πολύ μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά μεγάλα ποτάμια. Κατά παρόμοιο τρόπο οἱ προσφορές τῶν χριστιανῶν μας στόν Ἔρανο Ἀγάπης δημιουργοῦν τόν εὐεργετικό ποταμό τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακουφίζει, βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύγουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας. Ἡ χριστιανική ἀγάπη καί ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι ἡ μόνη λύση στήν κρίση τῶν ἡμερῶν.

Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί μέ πολλήν ἀγάπη ὁ Κύριός μας νά εὐλογῇ καί νά χαριτώνῃ τήν ζωή σας.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Πλημμυροπαθείς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τίς τελευταῖες ἡμέρες, ζοῦμε ὅλοι μας ἔντονα τό δράμα τῶν κατοίκων τῆς Μάνδρας Ἀττικῆς, οἱ ὁποῖοι τόσο ἀναπάντεχα κτυπήθηκαν ἀπό τήν καταστροφική μανία σφοδρῶν πλημμυρῶν, ἡ ὁποῖα ἄφησε πίσω της 21 θύματα, ἑκατοντάδες ἀστέγους πού ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη πνευματικῆς, ἀνθρωπιστικῆς καί ἐπισιτιστικῆς βοηθείας, περιθάλψεως καί στεγάσεως καί πολλές ὑλικές ζημιές.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία κινουμένη πάντοτε στό πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης πρός κάθε ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας, συμμετέχει ἐμπράκτως στήν ὡραία πρωτοβουλία ἀνθρωπιᾶς καί ἀλληλεγγύης, πού ἀνέλαβε ἡ ΕΡΤ Σερρῶν σέ συνεργασία καί μέ τούς Δήμους τῆς περιοχῆς μας, γιά τήν συγκέντρωση καί ἀποστολή εἰδῶν διατροφῆς, οἰκιακοῦ καθαρισμοῦ καί κλινοσκεπασμάτων στούς πλημμυροπαθεῖς ἀδελφούς μας τῆς Μάνδρας Ἀττικῆς.

Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους μας σέ μία συστράτευση ἀγάπης γιά τήν ἐνίσχυση τῶν ἀδελφῶν μας πού δοκιμάζονται. Διά τοῦτο ὡς Ἐπίσκοπός σας κάνω ἔκκλησιν στά φιλάνθρωπα αἰσθήματά σας καί σᾶς παρακαλῶ νά βοηθήσετε στήν ἀνθρωπιστικοῦ χαρακτῆρος πρωτοβουλία τῆς ΕΡΤ Σερρῶν, πού ξεκινᾶ ἀπό σήμερα καί μέχρι τήν Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου ἐ. ἔ. . Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν καί στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης θά γίνονται δεκτά τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, εἴδη πρώτης ἐπισιτιστικῆς ἀνάγκης καί κλινοσκεπάσματα, μέ στόχο, ἐν ὄψει μάλιστα καί τῶν ἑορτῶν τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων, τήν ἔγκαιρη ἀποστολή τους γιά τήν ἐνίσχυση τῶν κατοίκων τῆς πληγείσης περιοχῆς τοῦ Ἀττικοῦ λεκανοπεδίου. Γνωρίζοντας τήν προθυμία σας γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας ἀλλά καί τήν ποιότητα τῆς ψυχῆς σας, πού κλείνει μέσα της ἀγάπη καί συμπόνια γιά κάθε ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας, σᾶς παρακαλῶ, στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, νά συνδράμετε σ’ αὐτήν τήν ὡραία πρωτοβουλία. Κυρίως ὅμως, παρακαλῶ ὅλους σας, ὡς κοινότητα προσευχῆς καί πίστεως νά ἑνώσουμε τίς δεήσεις μας πρός τόν ἅγιο Θεό ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς πρωτοφανοῦς αὐτῆς καταστροφῆς καί πνευματικῆς ἐνισχύσεως τῶν πληγέντων ἀδελφῶν μας.

Εὔχομαι πατρικῶς ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου μας νά σκεπάζουν τή ζωή καί τά ἔργα σας.

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐγκαρδίων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος