ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Τῆ Κυριακῆ ἕκτη ἀπό του Πάσχα, τό εἰς τόν ἐκ γενετῆς Τυφλόν ἐορτάζομεν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ θαῦμα.

Τήν Κυριακή αὐτή ἔχουμε τήν θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ (Ἰωαν. 9, 1-38). Ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός μέ τήν πίστη στήν καρδιά βρίσκει ὄχι μόνο τό φῶς τῶν ματιῶν του, ἀλλά καί τό πνευματικό φῶς τῆς θεογνωσίας. “Πιστεύω, Κύριε-ὡμολόγησε- καί προσεκύνησεν αὐτῶ”. Ἀντίθετα οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι μέ τά μάτια ὀρθάνοικτα, παρά τό ἀδιαφιλονίκητο θαῦμα, πού τό εἶχαν διαπιστώσει καί ἐξακριβώσει μέ κάθε λεπτομέρεια, μένουν στό πνευματικό σκοτάδι καί στήν ἄρνηση τοῦ φωτός. Αὐτό ἀποδεικνύει γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι ἡ πίστη στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι θέμα ἀποδείξεων, πειστηρίων καί λογικῶν ἐπιχειρημάτων, ἀλλά θέμα καθαρότητος τῆς καρδιᾶς καί ἀγνῆς διαθέσεως.