ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τῆ Ἁγία καί Μεγάλη Τετάρτη τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρω πόρνης γυναικός μνείαν ποιεῖσθαι οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν, ὅτι πρό τοῦ Σωτηρίου Πάθους μικρόν τοῦτο γέγονε.

Ἡ Μ. Τετάρτη εἶναι ἀφιερωμένη σέ δύο γεγονότα.
Στήν προδοσία τοῦ Ἰούδα πρῶτα, ὁ ὁποῖος συμφωνεῖ μέ τούς Ἀρχιερεῖς νά παραδώσει τόν Ἰησοῦ ἀντί 30 ἀργυρίων. Ὁ μαθητής γίνεται προδότης. Ὁ ἐλεύθερος γίνεται δοῦλος. Ὁ μακάριος γίνεται ἀνάξιος καί παράδειγμα πρός ἀποφυγήν. Ἀντίθετα τό δεύτερο γεγονός εἶναι πολύ ἐνθαρρυντικό γιά ὅλους μας. Πρόκειται γιά τήν ἁμαρτωλή ἐκείνη γυναῖκα, τήν ὁποία ἀναφέρουν τά Ευαγγέλια, πού ἄλειψε μέ μύρα τόν Κύριο. Μέ τήν ἐξαίρετη αὐτή πράξη τῆς συντριβῆς καί τῆς εὐγνωμοσύνης, ἡ ἁμαρτωλή λυτρώνεται καί καθαρίζει ἡ ψυχή της ἀπό τόν βόρβορο τῆς ἁμαρτίας.

Ἐνῶ ὅλοι στέκονται μέ θαυμασμό μπροστά στήν μετάνοια τῆς γυναίκας, μιλοῦν με πόνο και ὀδύνη ἀλλά καί ἀποτροπιασμό γιά τόν προδότη μαθητή.