30 Ἰουνίου – Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων

30 Ἰουνίου - Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει σήμερα τή μνήμη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων της. Ὑμνολογεῖ τή δωδεκάφωτη λυχνία τοῦ χριστιανικοῦ φωτός, πού ἐφώτισε μέ “τοῦ Εὐαγγελίου τό φῶς τό ὑπέρλαμπρον” πάντα τά πέρατα τῆς γῆς. Ἐνθυμεῖται τήν κλήση τους ἀπό τόν Κύριο καί τήν ἀποστολή τους στό δύσκολο ἀποστολικό ἔργο τους, πού τό ἐσφράγισαν σχεδόν ὅλοι μέ τό μαρτυρικό τέλος τους.

Μᾶς τά ὑπενθυμίζει αὐτά ἡ Ἐκκλησία μας γιά νά μᾶς στηρίξει στήν πίστη μας, νά μᾶς ἐνισχύσει στόν ἀγῶνα μας κατά τῆς ἀμαρτίας καί νά μᾶς ἀνάψει τήν ἱερή φλόγα τῆς διαδόσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ σ’ὅλο τόν κόσμο.

Ὁ Κύριος διάλεξε τούς δώδεκα μαθητές του ἀπό τά ἥσυχα ἀκρογιάλια τῆς Γεννησαρέτ μέ τούς γλυκύτατους λόγους Του: “Δεῦτε ὁπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων”. Οἱ ἁπλοί, ἀγράμματοι καί ἀσθενεῖς ψαράδες τῆς Γαλιλαίας “ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῶ”. Δέν ἦταν βέβαια σοφοί μέ ἀνθρώπινα κριτήρια, οὔτε δυνατοί, οὔτε εὐγενεῖς στήν καταγωγή, ἀλλά ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι. Αὐτούς διάλεξε ὁ Κύριος γιά νά ντροπιάσει τούς σοφούς καί δυνατούς. Τρία χρόνια συναναστρέφονται μαζί Του. Ἀκοῦν τή διδασκαλία Του, βλέπουν τά θαύματα Του, συμπάσχουν στό Θεῖο Πάθος ἀλλά καί χαίρονται γιά τήν τριήμερη ἐκ τῶν νεκρῶν Ἀνάσταση Του. Τόν προσκυνοῦν καί δέχονται τήν προτροπή Του: “πηγαίνετε καί κάνετε ὅλα τά ἔθνη μαθητές Μου, βαπτίζοντες αὐτούς στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…”.

Σ’Αὐτό τό ἱερό, ὑψηλό, μεγάλο καί τιτάνιο ἔργο τῆς διαδόσεως τοῦ μηνύματος τοῦ Σωτῆρος εἵχαν συμπαραστάτη τόν Παράκλητο, τή θεία χάρη πού τούς καθοδηγούσε καί ἐγκαθίδρυσαν ἐπί τῆς γῆς τήν ἐπουράνιο βασιλεία τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι στέλνουν σήμερα καί σέ μᾶς τήν προτροπή νά ἐργασθούμε γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Νά βοηθήσουμε καί μεῖς νά ἀποκτήσει φτερά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλον τόν κόσμο.