200 Χρόνια – Template 1

1821-2021

200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση

Ἐμμανουήλ Παπάς

«Γιός ἱερέα, αὐτός ὁ τολμηρός Ἐμμανουήλ ἄφησε τίς Σέρρες, τή γενέτειρά του, ἀγωνιζόμενος κατά τῶν τυράννων γιά νά σώσει τήν ἀγαπημένη Ἑλλάδα καί νά τῆς δώσει δόξα ὅμως μαχόμενος ἐκτελώντας τό καθῆκον του ἀπροσδόκητα πέθανε. Τό σῶμα του κράτησε ἡ Ὕδρα ἐνῶ τό πνεῦμα του ὁ οὐρανός»

1821 Δεκεμβρίου 5

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης

Μάχου ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος.
Ἡ ὥρα ἦλθεν,ὦ ἄνδρες Ἕλληνες!…
Ἄς ἑνωθῶμεν λοιπόν μέ ἐνθουσιασμόν!
Ἡ Πατρίς μᾶς προσκαλεῖ!…