Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Ανακοινώσεις

WebTV

Εγκύκλιοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Πρός τόν ἱερόν κλῆρον, τίς μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν φιλό­χριστον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τόν καλόν τῆς νηστείας ἀγῶνα». (Ἰδιό­μελον τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς).

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἡ φιλόστοργη πρόνοια τοῦ Κυρίου μᾶς ἀξιώνει καί πάλιν ἐφέτος νά δρασκελίσουμε τό κατῶφλι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σαρακοστῆς καί νά εἰσέλθουμε στό ὁλό­φωτο στάδιο τῶν ἁγίων ἀρε­τῶν, ὅπου μᾶς μυσταγωγεῖ ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, ὁ λόγος τῆς ὁποί­ας εἶναι ἕνα κάλεσμα πίστεως, ἀγάπης, μετα­νοίας καί σωτηρίας. Ἡ Ἐκκλησία μας μέ περισσή φροντίδα διαζώζει καί κηρύττει τούς λό­γους τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶπε: «Μετανο­εῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 17). Ὁ δε λόγος περί μετα­νοίας εἶναι λόγος ἀληθεί­ας, ἐλευθερίας, ζωῆς, δυνάμεως καί σωτη­ρίας καί ἀπευθύνεται σέ ὅλους μας, καθώς «οὐδείς καθα­ρός ἀπό ρύ­που κἄν μία ἡμέρα ἡ ζωή αὐ­τοῦ» (Ἰώβ 14, 4-5). Ἡ ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλη­σία διδά­σκει ὅτι ἡ ἁμαρτία, ὡς ὀντο­λογική ἀπομά­κρυνση καί ἀποξένωση ἀπό τόν Θεό, ὡς ἄρνη­ση τῆς ἀγάπης Του, ρυπαίνει, πληγώνει, σκοτίζει καί ἀρρωσταίνει τήν ἀν­θρώπινη ψυχή. Ὁ ρύπος αὐτός ἐμποδίζει τόν ἄνθρωπο νά προσεγγί­σει τόν ἅγιο Θεόν. Στό πολύ διδακτικό συνα­ξάριο τῆς ἁγί­ας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας δια­βάζουμε ὅτι ἡ ἁμαρτωλή ζωή της, τήν ἐμπόδιζε νά εἰ­σέλθῃ καί νά προσκυνήσῃ στόν Ναό τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ ἁμαρτία πράγματι ἐμποδίζει τόν ἄνθρωπο νά πλησιάσει τόν Θεό, γεμίζει τήν ψυχή του ταραχή, φυγαδεύει τήν εἰρήνη, ἀδρανο­ποιεῖ τήν προσευχή, ψυχραί­νει τήν ἀγάπη, καλλιεργεῖ τήν φιλαυτία καί ὅλα τά πάθη, τόν ἀποστερεῖ τῆς ζωογονούσης χάριτος καί τῆς εὐ­λογίας τοῦ Θεοῦ.

Στόν πνευματικό μας αὐτόν ἀγώνα δέν εἴμεθα ὅμως μόνοι. Ἐνισχυόμεθα καί ἐμπνεόμεθα ἀπό τήν χάριν τοῦ Θεοῦ. Θεμέλιο αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος εἶναι ἡ ἀρετή τῆς μετανοίας. Αὐτή ξεκινᾶ ἀπό τήν συνειδητοποίηση ὅτι ἡ μακράν τοῦ Θεοῦ ἄσωτος ζωή εἶναι γιά τόν ἄνθρωπο μία ἐπικίν­δυνη καί καταστροφική περιπέτεια, πού μόνο συμφορές, ἀπογοήτευση, ὑπαρξια­κή μο­ναξιά, ἐνοχές, πνευματικό κατακερματι­σμό καί θρῆνο τοῦ προ­σφέρει. Ὁ ἄνθρωπος φεύγοντας μακριά ἀπό τό σπίτι τοῦ οὐρανίου Πατέρα του, στήν ξένη χώρα τῆς ἁμαρτίας, ἀγριεύει κατά τήν ψυχήν, ἐκδαπανᾶται σέ ἄσκο­πες περι­πλανήσεις, χρεωκο­πεῖ πνευματικῶς καί σωματικῶς, λιμοκτονεῖ, πληγώνει καί πληγώ­νεται, ἀσχημονεῖ πρός τήν φύση καί τόν συ­νάνθρωπο, ἀμαυρώνει τήν ἔσωθεν εὐγένεια καί ἐν τέλει ἀποκτηνώ­νε­ται καί δαιμονοποιεῖ­ται. Ἡ μετάνοια ὡς ἐπιλογή ἐλευθερίας προϋ­ποθέτει βαθειά γνώση τοῦ ὕψους γιά τό ὁποῖο πλαστήκαμε ἀλλά καί τοῦ ὑπαρξιακοῦ βάθους πού μᾶς ἔριψε ἡ ἁμαρτία. Ἡ πραγματι­κή με­τάνοια εἶναι μία ὑπεύ­θυ­νη καί βαθειά συνειδητοποιημένη στα­ση ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας, πού ἐκφράζεται στήν πράξη μέ τήν εἰλικρινῆ ὁμολογία καί παραδοχή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τῆς ἀποτυχίας μας νά πραγματώ­σουμε τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας, μέ τό χαροποιόν πένθος, τήν συν­τρι­βή καί τά καθαρτικά δάκρυα πού προέρχονται ἀπό τήν πραγματική ἐπίγνωση τῆς πνευ­ματι­κῆς μας φτώχειας, μέ τήν ἀληθῆ ταπεινο­φροσύνη πού συν­τρί­βει τόν ψυχοκτόνο ἐγωισμό, μέ τήν ἀπόφαση ἐπιστροφῆς στό πα­τρικό μας σπίτι, μέ τήν ἐμπιστο­σύνη μας στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς περιμένει πάντοτε μέ ἀνοιχτή ἀγκαλιά.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τό πνευματικό στάδιο τῶν ἀρετῶν ἄνοιξε. Ἡ ἁγία μας Μη­τέρα Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους μας νά εἰσέλθουμε σ’ αὐτό τό στάδιο, μέ χα­ρά, γενναῖο φρό­νημα, πνευματική φιλοτιμία καί νά ἀγωνι­σθοῦμε γιά τήν σωτηρία μας. Ἡ θεάρεστος νηστεία, ἡ θερμή προ­σευχή, ἡ φι­λάδελφη ἐλεημοσύνη, ἡ καθαρή ἐξομολόγηση, ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ καρδιακή συμμετοχή μας στό πλούσιο λει­τουργικό πρό­γραμμα τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως στήν ψυχοτρόφο Τράπεζα τοῦ Κυρίου, ἡ ἀνεξικακία καί συγχω­ρητικότητα πρός ὅλους, ἡ ἀπο­φυγή τῆς κατά­κρίσεως καί προπάντων ἡ πρός τόν Θεόν πίστη καί ἀγάπη, ἀποτε­λοῦν τό πνευματικό μας ὁπλοστάσιο μέ τό ὁποῖο θά μπορέσουμε, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, νά ἀντιμετω­πίσουμε νικη­φόρα τίς μεθο­δεῖες καί τά ἔργα τοῦ πονηροῦ.

Εὔχομαι, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα, διά τῆς πανσθενουργοῦ χάριτος τοῦ Κυρίου μας νά διέλθετε ὅλοι σας τήν ψυχωφελῆ καί σωτήριο αὐτή περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους μέ ἀπερικλόνητη ὑγεία, πνευματική καί σωματική, μέ δύ­ναμη, ὑπομονή καί εἰρήνη στήν καρδιά σας. Ὁ δε φιλάν­θρωπος Δε­σπότης καί Κύριος τῆς ζωῆς μας ἄς εἶ­ναι ὁ ἐμπνευστής, βοηθός, σκεπαστής καί συμπαραστάτης σ’ αὐ­τή τήν ἁγία πορεία, πού ἔχει ὡς τελικό προορισμό τό κοσμοσωτήριο Πάθος καί τήν λαμπρο­φόρο Ἀνάστασή Του, ὅπου εἴθε ὅλοι μας νά συναντηθοῦμε εὐφραι­νόμενοι καί ἀπα­στράπτοντες τήν καλήν καί εὐπρεπεστάτην ἀλλοίωσιν. Ἀμήν.

Εὐλογημένη καί σωτήρια Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Καλή Ἀνάσταση!

Διάπυρος εὐχέτης ὅλων σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Δελτία Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Οι ιερές εικόνες μας
μυσταγωγούν στο κάλλος της εν Χριστώ κτίσεως»

 

01-04-2023

Με αισθήματα δοξολογίας προς τον άγιο Θεό, η Εκκλησία των Σερρών υποδέχθηκε την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, στις 7:00 το από­γευ­μα, στα προπύ­λαια του ιερού Μη­τροπολιτικού Ναού Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, την περίτεχνη και υψηλής καλλιτεχνι­κής αξίας μεταβυζαντινή εικό­να της Παναγίας έν­θρονης Βρεφοκρατού­σας με την προσωνυμία η «Πανύ­μνητος», η οποία πλαισιώ­νεται με μορ­φές αρχαγγέλων, αγίων και οσίων και αποτελεί έργο πολύ σημαντικού αγιο­γράφου των αρχών του 16ου αιώνος, που ανήκει στην λεγομένη κρητική σχολή ζωγραφικής.

Η ιερά και σεβά­σμια εικό­να, που αποτελεί κειμήλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, απεκαλύφθη κάτω από επάλληλα στρώματα νεοτέρων επιζωγραφί­σεων έπει­τα από την ανα­γκαία συντήρησή της, η οποία ολοκλη­ρώθηκε προσφάτως με δα­πάνες της Εκκλησίας, από εξειδικευμένο εργαστή­ριο συντηρή­σεως έργων τέ­χνης και ευρίσκεται πλέον μονίμως σε περίτεχνο προ­σκυ­νητάρι στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, προς ευλογία των πιστών και ενίσχυση του λαού του Θεού στον πνευματικό του αγώ­να.

Αμέσως μετά την υποδοχή τελέσθηκε η ακο­λουθία του Ακαθίστου Ύμνου προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ιερά αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, ο οποίος  ομίλησε επικαίρως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα για την φιλόστοργη παρουσία και σκέπη της Παναγίας στην ζωή και τον προσωπικό πνευματικό μας αγώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Όλες οι εορτές της Εκκλησίας μας, ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν στο υπερύμνητο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου έχουν πολύ χάριν και ευλογίαν, αποτελούν τονωτικές ενέσεις πνευματικής ενισχύσεως για την ζωή και τον πνευματικό μας αγώνα. Η σημερινή εορτή του Ακαθίστου Ύμνου προς την Μητέρα του Θεού του Υψίστου, την χαρά της πονεμένης Ρωμιοσύνης κατά τον μεγάλο Έλληνα στοχαστή Φώτη Κόντογλου, βιούται από όλους τους ευσεβείς και φιλοπάρθενους χριστιανούς ως άνοιξη μέσα στον πενθηρό χειμώνα της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστή, αλλά και ως προανάκρουσμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας.

Μέσα στον κυκεώνα των πολλών προβλημάτων τα οποία όλο και περισσότερο ογκούνται στην ζωή των ανθρώπων, η Παναγία μας είναι το σταθερό εκείνο θεμέλιο, το φωτεινό μετέωρο, η ακατάβλητος δύναμις, από την Οποία όλοι μας αντλούμε έμπνευσιν, αγιασμόν και χάριν. Και μόνον το άγιο όνομά Της, προφερόμενο με ευλάβεια, προσφέρει μία μυστική ανακούφιση, μία παρηγορία, μία μυστική ενατένηση προς τα άνω, που δεν εκφράζεται με τα ανθρώπινα χείλη, δεν μπορεί να αποτυπωθεί με τα ανθρώπινα μέσα, καθώς είναι της καρδίας βίωμα και έκφραση.

Όταν ομιλούμε για το πανάμωμο πρόσωπο της Παναγίας μας στο οποίο εποίησε μεγαλεία ο Δυνατός Θεός θα πρέπει να στεκόμεθα με ιερό φόβο ενώπιόν Της. Είναι τόλμημα η εξύμνησις του μυστηρίου του θεομητορικού προσώπου Της. Το μυστήριο αυτό κατά τους ιερούς πατέρες της Εκκλησίας μας προσεγγίζεται μόνον με πίστη, σεμνότητα, ταπείνωση, αγάπη και σεβασμό προς Εκείνη, η Οποία εφανέρωσε την ύψιστη ευγένεια της θεοπλασθείσης ανθρωπίνης φύσεως. Ο άνθρωπος στο πανάγιο πρόσωπό Της αξιώνεται με την παντοδύναμη χάριν του Θεού να γεννήσει τον ίδιον τον Θεόν. Κατορθώνει να φθάσει στον ύψιστο σκοπό και προορισμό του, την κατά χάριν θέωσή του. Η Παναγία μητέρα ως φωτεινός οδοδείκτης δείχνει αυτόν τον ευλογημένο δρόμο και κυρίως τον τρόπο να φθάσουμε στην ευλογημένη και σωτήρια αυτή συνάντηση με τον δημιουργό μας, την αληθή θεοκοινωνία. Μέσα στην πάναγνη κοιλία Της ενώθηκε η θεία με την ανθρώπινη φύση και ως αληθής Θεοτόκος εγέννησε τον ίδιον τον Θεόν.

Τούτο το μέγιστο μυστήριο της Υπερευλογημένης Μαρίας, που οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας προσέγγισαν θεολογικώς, ο ιερός χρωστήρας της εκκλησιαστικής ευλαβείας το αποτύπωσε με σεμνοπρεπή εκφραστικότητα στις ιερές εικόνες Της. Οι ιερές εικόνες δεν αποτελούν ένα εικαστικό δημιούργημα της ανθρώπινης καλλιτεχνίας, αλλά φανέρωση και έκφραση των ακαταλήπτων για την πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια μυστηρίων του Θεού, κυρίως δε του μυστηρίου της θείας ενανθρωπήσεως και του δοξασμού του θεουμένου ανθρώπου. Αποτελούν την διά χρωμάτων αποτύπωσιν της σωζούσης και αγιαζούσης αληθείας της πίστεώς μας. Οι ιερές εικόνες της Εκκλησίας μας ανοίγουν ένα παράθυρο στην αιωνιότητα, φανερώνουν το κάλλος και την λαμπρότητα της καινής εν Χριστώ κτίσεως, την οποία εικονίζουν και στην οποία μας μυσταγωγούν.

Η Παναγία μας ηθέλησε σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς να ευλογήσει τον τόπο μας αποκαλύπτουσα το ιερό εικόνισμά Της, τον ορατό αυτόν σύνδεσμο με την ευσέβεια και την πίστη των πατέρων μας σ’ αυτόν τον ευλογημένο και μαρτυρικό τόπο. Πρόκειται για ένα πραγματικό αριστούργημα πίστεως, αλλά και βυζαντινής τέχνης του πρώτου μισού του 16ου αιώνος (1530), το οποίο ευρίσκεται ενώπιόν μας, με την ονομασία ‘’Πανύμνητος’’ και μας καλεί με μυστικές φωνές να αντλήσουμε χάρι, δύναμη, έμπνευση και κουράγιο από την σεπτή μορφή Της. Την ένθρονο Βασίλισσα ουρανού και γης, την πανύμνητο Θεοτόκο στην ιερά αυτή εικόνα περιστοιχίζουν τιμητικώς οι αρχιστράτηγοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, ο τίμιος Πρόδρομος, οι άγιοι Ιεράρχες Νικόλαος και Χρυσόστομος, οι μάρτυρες Αρτέμιος, Προκόπιος, Τρύφων και οι όσιοι Σάββας ο ηγιασμένος, Πέτρος ο Αθωνίτης και Ονούφριος. Είναι πράγματι ένα αριστούργημα πίστεως και καλλιτεχνικής δημιουργίας».

Η ιερά εικόνα, η οποία θα αποτελεί σημείο πνευματικής και προσευχητι­κής αναφοράς για την πόλη και την Ιερά Μητρόπολη, αποθησαυρισμένη πλέον στον πανίερο Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, θα εορτάζει εφεξής επισήμως την εορτή του Ακαθίστου Ύμνου, καθώς η προ­σωνυμία της «Πανύμνητος» παραπέμπει στον τελευ­ταίο οίκο του Ακαθί­στου Ύμνου, «Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ…».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30-03-2023

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Με αἰσθήματα δοξολογίας προς τον ἅγιο Θεό ἡ τοπική μας Εκκλησία θά ὑποδεχθεῖ, σύν Θεῷ, τήν Παρασκευή 31 Μαρτίου στίς 7:00 τό ἀπό­γευ­μα στά προπύ­λαια τοῦ ἱεροῦ Μη­τροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, τήν περίτεχνη καί ὑψηλῆς καλλιτεχνι­κῆς ἀξίας μεταβυζαντινή εἰκό­να τῆς Παναγίας ἔν­θρονης Βρεφοκρατού­σας με τήν προσωνυμία ἡ «Πανύ­μνητος», ἡ ὁποία πλαισιώ­νεται μέ μορ­φές ἀρχαγγέλων, ἁγίων καί ὁσίων και ἀποτελεῖ ἔργο πολύ σημαντικοῦ ἁγιο­γράφου τῶν ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰῶνος, πού ἀνήκει στήν λεγομένη κρητική σχολή ζωγραφικῆς. Ἀμέσως μετά θά τελε­σθεῖ ἡ Ἀκο­λουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας θά ἀκολουθήσει ἱερά ἀγρυπνία.

Ἡ ἱερά καί σεβά­σμια εἰκό­να, πού ἀποτελεῖ κειμήλιο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀπεκαλύφθη κάτω ἀπό ἐπάλληλα στρώματα νεοτέρων ἐπιζωγραφί­σεων ἔπει­τα ἀπό τήν ἀνα­γκαῖα συντήρησή της, ἡ ὁποία ὁλοκλη­ρώθηκε προσφάτως μέ δα­πάνες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό ἐξειδικευμένο ἐργαστή­ριο συντηρή­σεως ἔργων τέ­χνης, και θά εὑρίσκεται μονίμως σέ περίτεχνο προ­σκυ­νητάρι στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, πρός εὐλογία τῶν πιστῶν καί ἐνίσχυση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στόν πνευματικό του ἀγῶ­να.

Ἡ ἱερά εἰκόνα, ἡ ὁποῖα θά ἀποτελεῖ σημεῖον πνευματικῆς και προσευχητι­κῆς ἀναφορᾶς γιά τήν πόλη καί τήν τοπική μας Ἐκκλησία, θα ἑορτάζει ἐφεξῆς ἐπισήμως τήν ἑορτή τοῦ ἈκαθίστουὝμνου, καθώς ἡ προ­σωνυμία της «Πανύμνητος» παραπέμπει στόν τελευ­ταῖο οἶκο τοῦ Ἀκαθί­στου Ὕμνου, «Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ».

Τήν Κυριακή 2 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά ἱερουργήσει στὴν θ. Λειτουργία, πού θὰ τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Χρυσοῦ.

Στίς 6:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Στ’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Προφ. Ἠλιού Σερρῶν. Προσκεκλημένος ὁμιλητής εἶναι ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάννης Καλαϊτζῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

Τήν Τετάρτη 5 Ἀπριλίου, στίς 11:00 τό πρωΐ, στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Βασιλείου Κ. Λευκῶνος, θά πραγματοποιηθεῖ Γενική Σύναξη ὅλων τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Τήν Πέμπτη 6 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. θά μεταβεῖ στό Ἅγιον Ὄρος, προσκεκλημένους τοῦ Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου, πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νικοδήμου, προκειμένου νά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική ἀγρυπνία, μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κατά τό Ἰουλιανό ἡμερολόγιο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Ἀρχὴ πνευματικῶν ἀγώνων

Ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἶναι ἡ πιὸ κατανυκτική, ἡ πιὸ πνευματική, ἡ πιὸ ὡραία περίοδος τοῦ ἔτους.

Καλούμαστε πιὸ σοβαρά, πιὸ ὑπεύθυνα, πιὸ ὥριμα νὰ δοῦμε τὸ σπουδαῖο θέμα τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ προετοιμασθοῦμε γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, γιὰ ἕναν ἀληθινὸ καὶ πνευματικὸ ἑορτασμό.

Ἕνας ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ συγ­κεκριμένα τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς ἀρχίζει μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή…». Λίγο πρὶν οἱ ὕμνοι μᾶς παρουσίασαν τὴ Μεγάλη Τεσσαρα­κοστὴ ὡς στάδιο ἀρετῶν, στὸ ὁποῖο ὅσοι θέλουν μποροῦν νὰ εἰσέλθουν καὶ ν᾿ ἀγωνισθοῦν. Καὶ τώρα μᾶς λέει ὁ ὑμνωδὸς πὼς ἔφθασε ὁ καιρὸς γιὰ ν᾿ ἀρχίσουν οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες, τὰ πνευματικὰ ἀθλήματα.

Μιὰ ἀπορία κυριαρχεῖ στὸ ἐσωτερικό μας: Τώρα ξεκινοῦν οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες; Σ᾿ ὅλη του τὴ ζωὴ ὁ πιστὸς δὲν καλεῖται ν᾿ ἀγωνίζεται; Γιατί ἄραγε ἡ Ἐκ­κλησία μᾶς καλεῖ τώρα σὲ ἀρχὴ πνευματικῶν ἀγώνων;

Ἀσφαλῶς ὁ πιστὸς Χριστιανὸς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ βαπτίζεται, μπαίνει μέσα στὴν Ἑκκλησία καὶ ἀρχίζει ν᾿ ἀγωνίζεται· καὶ ἀ­γωνίζεται σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς του. Λέει χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Ὥστε ὅσον καιρὸ βρισκόμαστε σ’ αὐτὸν ἐδῶ τὸν κόσμο, εἶναι ἀνάγκη νὰ παλεύουμε, καὶ ὅταν βρισκόμαστε στὸ σπίτι καὶ ὅταν πηγαίνουμε στὴν ἀγορὰ καὶ ὅταν τρῶμε καὶ ὅταν εἴμαστε ἄρρωστοι καὶ ὅταν εἴμαστε ὑγιεῖς» (ΕΠΕ 5, 240).

Καλεῖται λοιπὸν ὁ καθένας μας νὰ βαδίσει τὸν δύσκολο καὶ ἀνηφορικὸ δρόμο, νὰ περάσει μέσα ἀπὸ τὴ «στενὴ πύλη» καὶ τὴν «τεθλιμμένη ὁδό», νὰ σηκώσει τὸν σταυρό του «καθ᾿ ἡμέραν» (Ματθ. ζ΄ 14, Λουκ. θ΄ 23) καὶ ν᾿ ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, νὰ παλεύει μὲ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτὸ καὶ νὰ περιφρονεῖ τὸ φρόνημα τοῦ κόσμου.

Ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἔχει καὶ τὶς στιγμὲς τῆς ἀδυναμίας, κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ ψυχὴ λυγίζει, χαλαρώνει, κάποιες φορὲς ἀποπροσ­ανατολίζεται, ἀναστατώνεται μπροστὰ στὶς πολυποίκιλες παγίδες τοῦ πονηροῦ καὶ σταματᾶ. Χρειάζεται τότε μιὰ καινούργια ἀρχή, ἕνα νέο ξεκίνημα.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ὁ κατάλληλος καιρὸς γιὰ μιὰ τέτοια ἀρχή. Διότι τὴν περίοδο αὐτὴ ὅλα βοηθοῦν ὥστε ἡ ψυχὴ νὰ ξεκινήσει πιὸ ἐντατικά, πιὸ συστηματικά. Νὰ ξεκινήσει καὶ πάλι αὐτὸν τὸν ἀγώνα καὶ ν᾿ ἀνεβεῖ πνευματικά. Νὰ θέσει στόχους συγκεκριμένους ποὺ θέλει νὰ ἐπιτύχει μὲ τὶς κατάλληλες συμβουλὲς τοῦ Πνευματικοῦ της καὶ νὰ προχωρήσει.

Ἔπειτα βοηθᾶ ἡ νηστεία τῆς περιόδου αὐτῆς, νηστεία στὰ ὑλικὰ καὶ στὰ πνευματικά. Ἡ προσπάθειά μας νὰ ἐγκρατευθοῦμε σὲ ὅλα μᾶς κάνει προσεκτικότερους στὸν ἑαυτό μας, εὐάρεστους στὸν Θεό.

Τὸ κατὰ Χριστὸν πένθος γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, χωρὶς ὅμως ἀπογοήτευση ἀλλὰ μὲ τὴν ἐλπίδα μας πάντοτε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, μᾶς βοηθᾶ νὰ φθάσουμε στὴν ἀληθινὴ μετάνοια.

Ἀκόμη οἱ πολλὲς καὶ ποικίλες ἱερὲς Ἀκολουθίες μὲ τοὺς κατανυκτικοὺς ὕμνους, ἀλλὰ καὶ τὰ Ἀναγνώσματα μὲ τὰ πλούσια καὶ δυνατὰ μηνύματά τους μᾶς ἀνεβάζουν ψηλότερα.

Ἡ σκέψη πὼς ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ὅλοι οἱ πιστοί, βρίσκονται σὲ ἀγώνα αὐτὴ τὴν περίοδο «μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες» (Φιλιπ. α΄ 27), ἐνισχύει τὸν ἀγώνα μας. Ἕνας πνευματικὸς συναγερμὸς ἔχει ξεσηκώσει ὅλους. Αὐτὴ ἡ πνευματικὴ συνάθληση παρακινεῖ καὶ τοὺς πιὸ νωθροὺς κάτι νὰ κάνουν, κάτι νὰ προσφέρουν στὸν προσωπικό τους ἀγώνα.

Ἔφθασε λοιπὸν ὁ καιρὸς γιὰ νὰ γίνει «ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή». «Πρὸ τῶν ἐπάθλων ἀθλεῖν», πρὶν ἀπὸ τὰ βραβεῖα ἀπαιτεῖται ἀγώνας (ΕΠΕ 25, 126), θὰ μᾶς ὑπενθυμίσει τὸ χρυσὸ στόμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «οὗτος ὁ τῶν σκαμμάτων καιρὸς καὶ τῶν ἀγώνων, ἐκεῖνος δὲ τῶν στεφάνων καὶ τῶν βραβείων» (ΕΠΕ 5, 178).

Τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ὅλοι μας ἂς τὴν ἐκμεταλλευθοῦμε γιὰ νὰ κάνουμε ἕνα βῆμα μπροστὰ καὶ ἕνα ἅλμα στὴν πνευματικὴ ζωή, γιὰ νὰ φθάσουμε λαμπροφόροι στὴν Ἀνάσταση ποὺ προσμένουμε!

Πηγή: https://www.osotir.org/

Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου: Λόγος περί ἐλεημοσύνης

Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου: Λόγος περί ἐλεημοσύνης Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος Ἀδελφοί καί Πατέρες Θά ἔπρεπε βέβαια νά μήν τολμῶ καθόλου νά ὁμιλῶ καί νά κρατῶ τή θέση τοῦ διδασκάλου καί καθοδηγητῆ ἐνώπιον τῆς ἀγάπης σας. Ἀλλά καί σεῖς γνωρίζετε ὅτι τό μουσικό ὄργανο, πού κατασκευάστηκε ἀπό τόν τεχνίτη, ἀποδίδει τόν ἦχο καί γεμίζει τά αὐτιά ὅλων μας…

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία εἰς τήν E΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία εἰς τήν E΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἰδού ἡ πέμπτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Κυριακή [πού σφραγίζει τήν ἑβδομάδα] τῶν μεγάλων ἀγρυπνιῶν καί τῶν μεγάλων ἀσκήσεων, τήν ἑβδομάδα τῶν μεγάλων θρήνων καί ἀναστεναγμῶν, ἡ Κυριακή τῆς πιό μεγάλης μεταξύ τῶν ἁγίων…

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά: Ομιλία στην Ε΄ Κυριακή των Νηστειών

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά: Ομιλία στην Ε΄ Κυριακή των Νηστειών Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς Υπάρχουν μερικά θαλάσσια μέρη που τρέφουν μεγάλα κητώδη θηρία. Όσοι λοιπόν πλέουν σ’ αυτά τα μέρη κρεμούν κώδωνες στα πλευρά των πλοίων, ώστε τα θηρία τρομαγμένα από τον ήχο τους να φεύγουν. Και του δικού μας βίου η θάλασσα τρέφει πολλά και φοβερώτερα θηρία, τα πονηρά πάθη δηλαδή…

Ἁγίου Ἰωάννου «Τῆς Κλίμακος»: ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ

Ἁγίου Ἰωάννου «Τῆς Κλίμακος»: ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ Ἁγίου Ἰωάννου «Τῆς Κλίμακος» 1.-.Ἡ βεβαία πίστις εἶναι μητέρα τῆς ἀποταγῆς. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. Ἡ ἀκλόνητη ἐλπίδα εἶναι ἡ θύρα τῆς ἀπροσπαθείας. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν εἶναι αἰτία τῆς ξενιτείας. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. 2.-. Τήν ὑποταγή τήν…

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στην Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στην Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς Πολλές φορές ωμίλησα προς την αγάπη σας περί νηστείας και προσευχής, ιδιαιτέρως μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες· εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν στους εραστάς των και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σ’ αυτούς που τις ασκούν, πράγμα που επιβεβαιώνεται γι’ αυτές…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Πατερικό Θησαύρισμα

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ’ ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

Ἀλφαβητάριον παραινέσεων

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

• Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
• Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
• Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
• ∆ίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
• Ἔργοις δ’ ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
• Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
• Ἡττῶν σεαυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
• Θνητὸς δ’ ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
• Ἰχνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
• Καὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
• Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
• Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
• Νήφων προςεύχου τῷ Θεῷ καθ’ ἡμέραν.
• Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
• Ὁρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
• Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
• Ῥάβδον σεαυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
• Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
• Τὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
• Ὑπὲρ σεαυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
• Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
• Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
• Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει.
• Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναξάρι της Ημέρας

Ὀρθόδοξος Συναξαριστής - Σάββατο 01 Απριλίου 2023
Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:

Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγύπτια

«Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν». Δὲν ἦλθα νὰ καλέσω αὐτοὺς ποὺ νομίζουν τοὺς ἑαυτούς τους δικαίους, ἀλλὰ ἦλθα νὰ καλέσω τοὺς ἁμαρτωλούς, γιὰ νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ σωθοῦν. Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Κυρίου μας βρίσκει πλήρη ἐφαρμογὴ στὴ ζωὴ τῆς Μαρίας τῆς Αἰγύπτιας, καὶ νὰ γιατί: ἡ Ὁσία Μαρία γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο τὸ 345 (κατὰ τὸν Μ.Ι. Γαλανό). Ἀπὸ νωρὶς ἀναπτύχθηκε ἡ ὡραιότητα τοῦ σώματός της, καὶ παρὰ τὶς συμβουλὲς γονέων καὶ ἱερέων, ἔπεσε στὴ διαφθορὰ τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς γιὰ 17 ὁλόκληρα χρόνια. Ὅμως, ὁ πολυεύσπλαγχνος Κύριος ὄχι μόνο τὴν ἀνέχθηκε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια της ἀσωτίας της, ἀλλὰ ἐνήργησε καὶ τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας της. Ὁδήγησε τὰ βήματά της στοὺς Ἁγίους Τόπους. Ἡ Μαρία προσπάθησε νὰ μπεῖ στὴν Ἐκκλησία, νὰ προσκυνήσει τὸν Τίμιο Σταυρό. Μάταια, ὅμως. Εἶχε «καρφωθεῖ» στὴν εἴσοδο καὶ δὲν μποροῦσε νὰ κάνει βῆμα μπροστά. Ἡ ἀλλαγὴ στὰ βάθη τῆς ψυχῆς της ἤδη εἶχε ἀρχίσει. Παρακάλεσε τὴν Παναγία νὰ τῆς ἐπιτρέψει νὰ μπεῖ νὰ προσκυνήσει καὶ ἡ ζωή της ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἐμπρὸς θὰ ἦταν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Υἱοῦ της. Ἔτσι καὶ ἔγινε. Ἡ Μαρία μὲ πόνο ψυχῆς καὶ δάκρυα στὰ μάτια μπῆκε καὶ προσκύνησε τὸν Τίμιο Σταυρό. Ἔπειτα, μὲ θεία νεύση πῆγε στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη, ὅπου ἐξομολογήθηκε, κοινώνησε τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸν ἀσκητὴ Ζωσιμᾶ (4 Ἀπριλίου) καὶ ἀσκήτεψε ἐκεῖ 50 ὁλόκληρα χρόνια, μὲ αὐστηρὴ νηστεία καὶ προσευχή. Ἔκαψε, ἔτσι, τὸ ἁμαρτωλὸ παρελθόν της καὶ συγχρόνως ἔγινε μεγάλο παράδειγμα μετανοίας. Μετὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν ἀσκητὴ Ζωσιμᾶ καὶ ὕστερα ἀπὸ ἕνα χρόνο, ὁ ἴδιος ἀσκητὴς ἐπανῆλθε γιὰ νὰ τὴν συναντήσει. Ἀλλὰ τὴν βρῆκε πεθαμένη καὶ τὴν ἔθαψε ἐκεῖ, στὰ μέρη ποὺ ἀσκήτευσε ἡ Ἁγία.

Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ ὁμολογητὴς ἡγούμενος ἱερᾶς Μονῆς Πελεκητῆς

Ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 8ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 9ου αἰῶνα μ.Χ. Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ὀνομαζόταν Χριστοφόρος. Μικρὸς ἀκόμα, ἔχασε τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα του. Τὸν ἀνέθρεψε ἕνας θεῖος του, μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια καὶ στοργή. Ἡ προκοπή του στὰ γράμματα ὑπῆρξε θαυμάσια, καὶ ἡ ζωή του ἦταν γεμάτη σωφροσύνη καὶ χρηστότητα, ὑπόδειγμα σὲ πολλοὺς συνομηλίκους του. Ὅταν ὡρίμασε στὴν ἡλικία, ἔφυγε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ πῆγε στὸ μοναστήρι τῆς Πελεκητῆς, ποὺ βρίσκεται στὴν Τρίγλεια τῆς Προῦσας. Ἐκεῖ ἔγινε μοναχὸς καὶ μετονομάστηκε Μακάριος. Ἡ παιδεία του, καὶ οἱ ὑπέροχες προσωπικὲς καὶ διοικητικὲς ἀρετές του, δὲν ἄργησαν νὰ τὸν ἀναδείξουν ἡγούμενο τῆς Μονῆς, μετὰ ἀπὸ θερμὴ παράκληση τῶν μοναχῶν. Ὁ δὲ Πατριάρχης Ταράσιος, ὅταν ἄκουσε ὅτι ὁ Μακάριος θεράπευε μὲ τὴν προσευχή του ἀσθενεῖς, τὸν προσκάλεσε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου θεράπευσε ἕνα πατρίκιο, τὸν Παῦλο. Ἐκτιμῶντας τὴν προσωπικότητα τοῦ Μακαρίου ὁ Ταράσιος, τὸν χειροτόνησε ὁ ἴδιος Ἱερέα. Ἀργότερα, ἐπὶ αὐτοκρατόρων Λέοντος τοῦ Ἀρμενίου καὶ Μιχαὴλ τοῦ Τραυλοῦ, φυλακίστηκε καὶ ἐξορίστηκε ποικιλοτρόπως. Τελικὰ πέθανε ἐξορισμένος στὸ νησὶ Ἀφουσία, ὑπέρμαχος τοῦ ὀρθοῦ δόγματος τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ Ἅγιοι Γερόντιος καὶ Βασιλείδης

(ἢ κατ᾿ ἄλλους Βασιλειάδης). Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

Ὁ Δίκαιος Ἄχαζ

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ὁ Ἅγιος Πολυνίκης

Ἡ μνήμη του ἀναφέρεται ἐπιγραμματικὰ στὸ «Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασματάριον», ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας 1956, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες. Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀναφέρεται ἡ μνήμη του.

Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος Σαυζδαλίας

Ὁ θαυματουργός, Ῥῶσος.

Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ νεομάρτυς, ὁ Ῥῶσος

Διὰ Χριστὸν σαλός.

Οἱ Ἅγιοι Ἀλέξανδρος, Διονύσιος, Ἰνγενιανή. Πάκερος (ἢ Πάνταινος), Παρθένιος καὶ Σατουρνῖνος

Μαρτύρησαν στὴ Θεσσαλονίκη, πιθανότατα κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους.

Ημερολόγιο 2023

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115
E-Mail: [email protected]

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]