Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

WebTV

Εγκύκλιοι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 283

01/12/2023

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἄπειρος ἀγαθότητα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει καί ἐφέτος νά φθάσωμεν στά ἔνδοξα προεόρτια τῆς μεγάλης καί κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὁ Σωτῆρας καί λυτρωτής Κύριος μέσα στόν λειτουργικό χρόνο τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπισκέπτεται σωστικῶς τήν ἀνθρωπότητα μεταφέροντας τό μήνυμα τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ πρός τόν πάσχοντα καί δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο. Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἀνακαλεῖ μέ τόν πιό συγκλονιστικό τρόπο στήν μνήμη μας τό χρέος τῆς ἀγάπης πού προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἡ ἀπάντηση τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας μας δηλαδή στήν ἠθική καί πνευματική ἀνεστιότητα καί ἀδιαφορία τοῦ σύγχρονου κόσμου, ὁ ὁποῖος βιώνει καθημερινῶς τούς πικρούς καρπούς τῆς ἐγωϊστικῆς του αὐτονομήσεως ἀπό τόν Θεόν τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους. Αὐτή ἡ ἀπιστία γεννᾶ στόν κόσμο τά φαινόμενα τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, τοῦ χάους καί δημιουργεῖ συνθῆκες βαθειᾶς κρίσεως καί ἀποσταθεροποιήσεως.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας δίδει πάντοτε, ἰδιαιτέρως ὅμως αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, τήν εὐκαιρία νά ἀναδείξουμε τά στοιχεῖα τῆς εὐγένειας τῆς ψυχῆς μας. Καλεῖ ὅλους μας νά ἐκδηλώσουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη, πού ἐδίδαξε καί ἔκανε πράξη ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Νά προσφέρουμε ἀπό τό ὑστέ­ρημά μας, σέ ὃλους ἐκείνους, πού ἔχουν ἀνάγκη. Νά γίνει αὐτή ἡ προσφορά μας τροφή σέ αὐτούς πού τήν στεροῦνται, χαρά στό ὀρφανό, βάλσαμο στούς πονεμένους καί στούς στερημένους, ἐλπί­δα καί αἰσιοδοξία στούς ἀναγκεμένους. Ἡ Ἐκκλησία μας ποτέ δέν λησμονεῖ τό καθῆκον τῆς ἀγάπης, πού εἶναι θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς ταυτότητός μας ὡς χριστιανῶν. Ἀνελεήμων καί σκληρόκαρδος χριστιανός εἶναι κάλπικος χριστιανός. Τό καθῆκον τῆς ἀγάπης ἀφορᾶ ὅλους μας, ὅσο ὑπάρ­χει δί­πλα μας ἡ φτώχεια καί ὁ πόνος, τά ὁποῖα δυστυχῶς πλήττουν ὅλο καί πε­ρισσότερους συνανθρώπους μας. Ἰδιαιτέρως σήμερα γίνεται πιό ἐπίκαιρη ἡ ἀνάγκη τῆς ἐγρήγορσης, διότι αὐξάνει ἡ φτωχεία, ὁ εὐτελι­σμός τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ἡ ἀνεργία, ἡ κοινωνική ἀναταρα­χή καί ἡ ἀνασφάλεια. Σέ αὐτήν τήν τόσο κρίσιμη χρονική περίοδο ἡ Ἐκκλη­σία παραμένει ἡ βεβαία ἐλπίδα καί ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό τό φιλανθρωπικό ἔργο πού εἶναι συνέχεια καί φανέρωση τῆς πιστέως, τῆς λατρείας, τοῦ κηρύγματος καί τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπιτυγ­χάνε­ται πρω­τί­στως μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἀκολούθως μέ τήν ἰδικήν σας συμπα­ρά­σταση καί ἐμπιστοσύνη.
Συγκε­κριμένως ἀπό 1ης Νοεμβρίου 2022 μέχρι 31ης Ὀκτωβρί­ου 2023 προσεφέρ­θησαν ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία γιά τίς παρακάτω δράσεις φιλανθρωπικοῦ χαρα­κτῆρος τά παρακάτω ποσά:

α) γιά τακτικά μηνιαῖα βοηθήματα, (86.625 εὐρώ),
β) γιά ἔκτακτα μηνιαῖα βοηθήματα, (71.400 εὐρώ),
γ) γιά τό Κοινωνικό Φαρμακεῖο, νοσήλεια καί ἀγορά φαρμάκων ἀσθενῶν, (22.300 εὐρώ),
δ) γιά βοηθήματα Χριστουγέννων 2022 καί τοῦ Πάσχα 2023, (21.700 εὐρώ),
ε) γιά ἑτοιμασία καθημερινοῦ συσσιτίου 300 καί πλέον μερίδων ζεστοῦ φαγητοῦ, (187.350 εὐρώ),
στ) γιά ἐξόφληση λογαριασμῶν Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., θέρμανση, (38.020 εὐρώ),
ζ) γιά μαθητικά καί φοιτητικά δίδακτρα, ὑποτροφίες καί ἐνοίκια, (15.500 εὐρώ),
η) γιά ἀποφυλακίσεις κρατουμένων, (9.100 εὐρώ),
θ) γιά ἐξωτερική ἱεραποστολή, (7.500 εὐρώ),
ι) γιά ἐνίσχυση διαφόρων κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν συλλόγων, (7.500 εὐρώ),
ια) γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Κιβωτός Ἀγάπης», (192.500 εὐρώ),
ιβ) γιά τόν Ξενώνα φιλοξενίας «Στοργή», (10.600 εὐρώ),
ιγ) γιά τήν λειτουργία κατασκηνώσεων, (80.000 εὐρώ), καί
ιδ) γιά ἐνδύματα ἀπό τό κατάστημα «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» (70.000 εὐρώ).

Ἕως τέλους Ὀκτωβρίου τοῦ παρόντος ἔτους ἐδό­θη­σαν, εἴτε ὡς χρηματικά βοηθήματα, εἴτε ὡς προσφορά εἰδῶν πρώτης ἀνά­γκης, τόσον ἀπό τό Κεντρικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅσο καί ἀπό τά ἐνοριακά φιλόπτωχα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας περί τά 832.825 Εὐρώ γιά τήν κάλυψη τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐμπεριστά­των ἀδελφῶν μας. Εἶναι ἕνα συλλογικό ἐκκλησιαστικό ἔργο, γιά τό ὁποῖο ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐνημερώνεται ὑπευθύνως ὄχι πρός διαφήμισιν ἤ προβολήν, ἀλλ’ ὡς ἡ ὀφειλομένη μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας πρός κάθε ἄνθρωπο.

Ἀδελφοί μου,

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί ἐφέτος μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά πραγματοποιηθεῖ ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης ἀπό τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Κύριός μας θά κτυ­πήσει τήν πόρτα μας καί πάλιν τό Σάββατο 9, τήν Κυριακή 10 καί τήν Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου. Δέν ἁγνοοῦμε, ὅτι ἡ οἰκο­νομική δυσπρα­γία, ἡ ἀνεργία πού καλπάζει, ἡ δραστική ἄνοδος τῶν τιμῶν στά εἶδη πρώτης ἀνάγκης, ἔχουν δημιουργήσει πληθώρα οἰκονομικῶν προβλημάτων καί κυρίως αἰ­σθήμα­τα ἀνασφάλειας καί φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Συγχρόνως ὅμως ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικά καί οἱ ἀνά­γκες καί οἱ ἐκκλήσεις συνανθρώπων μας γιά βοήθεια. Οἱ δυσμενεῖς ἐξωτερικές συνθῆκες δέν πρέπει νά μᾶς ἀ­ποτρέψουν ἀπό τό ἱερό καθῆκον τῆς ἀγά­πης. Ἄς προ­σφέρουμε ὅλοι μέ ἀρχοντική ἀγάπη στόν ἐφετινό ΕΡΑΝΟ ΑΓΑ­ΠΗΣ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας μέ μοναδικό σκο­πό τήν στή­ρι­ξη τῶν ἀναξιοπαθού­ντων ἀδελ­φῶν μας, ὥστε νά μήν χα­θεῖ ἡ ἐλπί­δα καί ἡ ἀνθρωπιά ἀπό τόν λαό μας. Τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία πολύ μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά μεγάλα ποτάμια, ὃπως καί οἱ ἀσήμαντες σταγόνες τούς ὁρμητικούς καταρράκτες. Κατά παρόμοιο τρό­πο οἱ προσφορές τῶν χριστιανῶν μας στόν Ἔρανο Ἀγάπης δημιουργοῦν τόν εὐεργετικό καταρράκτη τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακου­φίζει, βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύγουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας. Ἡ χριστιανική ἀγάπη καί ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι ἡ μόνη λύση στήν κρίση τῶν ἡμερῶν.

Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί μέ πολλήν ἀγάπη ὁ Κύριός μας νά εὐλογῇ καί νά χαριτώνῃ τήν ζωή σας.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Δελτία Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

7-12-2023

Από την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης ανακοινώνονται τα εξής αναφορικώς με το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 9, τήν Κυριακή 10 καί τήν Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου θά πραγματοποιηθεῖ ὅπως κάθε χρόνο ὁ Ἔρανος Ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἡ προσπάθεια αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποσκοπεῖ στήν εὐαισθητοποίηση ὅλων μας στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας μέ ἀπώτερο καί μοναδικό σκοπό τήν στήριξη τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ὥστε νά μήν χαθεῖ ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀνθρωπιά ἀπό τόν κόσμο.

Συνεχίζονται στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου οἱ καθιερωμένοι Ἀρχιερατικοί Ἑσπερινοί μετά θείου κηρύγματος, πού τελοῦνται στήν ἀνδρώα ἱερά Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν. Τόν θεῖο λόγο στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου, 9 Δεκεμβρίου, θά κηρύξει ὁ αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμᾶς Τσιάγγας, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Τήν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Σκοτούσσης Σερρῶν.

Τήν Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν.

Τήν Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀποβλέπουσα στόν καλύτερο συντονισμό τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου στήν Μητροπολιτική μας παροικία, συγκαλεῖ τήν Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, στήν «Μυριόβιβλο» Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, γενική σύναξη Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ ὁμιλητή τόν πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰγνάτιο Μουρτζανό, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τήν εἰσήγησή του μέ θέμα: «Τό τάλαντο τοῦ νά εἶσαι Κατηχητής».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Ο Εμμανουήλ Παπάς, αξεπέραστο
πρότυπο φιλοθεΐας, ηρωϊσμού και φιλοπατρίας»

03-12-2023

Στον ιστορικό ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου της ομωνύμου, ηρωοτόκου γενετείρας του Σερραίου Αρχιστρατήγου της εθνικής μας παλιγγενεσίας του 1821, Εμμ. Παπά, ιερούργησε, σήμερα Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 202 ετών από της κοιμήσεως του μεγάλου Έλληνος εθνεγέρτου (+05-12-1821).

Κατά την διάρκεια της Αρχιερατικής θ. Λειτουργίας στον μνημειώδη αυτό Ναό με το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο, το οποίο συντηρήθηκε τελευταίως χάρις και στο φιλόκαλο ενδιαφέρον του Σεβ. κ. Θεολόγου και την συγκινητική οικονομική χορηγία της Αντιπεριφέρειας Σερρών, τελέσθηκε η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του ευλαβεστάτου Διακόνου π. Ραφαήλ Ρούσου, ο οποίος, προ εννέα μηνών έλαβε τον πρώτο βαθμό της ιερωσύνης και ενετάχθη οργανικώς, ως έγγαμος κληρικός, στο έμψυχο δυναμικό της Σερραϊκής Εκκλησίας.

Ο νέος Πρεσβύτερος, βαθειά συγκινημένος, προ της χειροτονίας του, απηύθυνε λόγους δοξολογίας προς τον άγιο Θεό, αλλά και ευγνώμονος ευχαριστίας προς τον σεπτό Ποιμενάρχη της Εκκλησίας των Σερρών, τον πνευματικό του πατέρα, την σεμνή σύζυγό του, τους κατά σάρκα οικογενείς του, τους κληρικούς και τον πιστό λαό, οι οποίοι συνήργησαν στην κατά Θεόν προκοπή του.

Στην ομιλία του προς τον νέο Πρεσβύτερο της Εκκλησίας των Σερρών, ο Σεβ. κ. Θεολόγος, απηύθυνε πατρικές νουθεσίες και πνευματικές προτροπές, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «Αγαπητέ Ιεροδιάκονε π. Ραφαήλ, ιδού ότι, μετά την παρέλευσιν τινός καιρού από της εις διάκονον χειροτονίας σου, νυν επέστη ο καιρός να προσέλθεις ενώπιον του Επισκόπου σου για να λάβεις τον δεύτερο βαθμό της αγίας ιερωσύνης, αυτόν του Πρεσβυτέρου. Να κατασταθείς δηλαδή με την χάριν του Παρακλήτου Πνεύματος, οικονόμος των μυστηρίων του Χριστού, να ευαγγελίζεσαι τον σωστικό Του λόγο, να αγιάζεις τον λαό Του διά της χάριτος των ιερών μυστηρίων, με έναν λόγο να είσαι ο ποιμήν ο καλός, εις τύπον Εκείνου, ο Οποίος την ψυχήν Του έδωσε υπέρ των προβάτων Του.

Να θυμάσαι, παιδί μου, ότι το έργο που αναλαμβάνεις σήμερον αποτελεί κάλεσμα Θεού, ουράνια δωρεά και χάρισμα, συνέχεια του έργου του Κυρίου μας, μετοχή κατά χάριν στην ιδική Του αιώνια και αμετάθετη ιερωσύνη. Είναι διακονία, αποστολή και μαρτυρία Ιησού Χριστού.

Εμάς τους Κληρικούς, ο Θεός κατά τις ανεξιχνίαστες βουλές Του, μας ξεχωρίζει, κατά τον Απόστολο Παύλο, εκ κοιλίας μητρός μας. Βάζει ανεξίτηλη τη σφραγίδα Του στην ύπαρξή μας, γι’ αυτό και από της μικρής μας ακόμη ηλικίας ζούμε, υπάρχουμε, αναπαυόμεθα κοντά στον Χριστό.

Καθήκον μας είναι να θυσιαζόμαστε καθημερινώς για την αγάπη Του, αφήνοντας πίσω ατέλειες που μας κρατούν στη γη. Καθήκον μας είναι να θυσιαζόμαστε για χάριν των αδελφών μας. Ο ιερεύς, όπως σημείωνε πολύ εύστοχα ο μακαριστός ρουμάνος Πρωτοπρεσβύτερος Βιργκίλ Γεωργίου είναι η θυσία ενός ανθρώπου, προστιθεμένη ελευθέρως στη μοναδική και λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου Χριστού, η μοναδική που σώζει, ιεροποιεί, ωραιοποιεί και αγιάζει τον άνθρωπο.

Έργο σου, παιδί μου, θα είναι πάνω στην ζωηφόρο πέτρα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το άγιο θυσιαστήριό Του, όπου ιερουργείται το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου, να οικοδομήσεις την ιερατική σου διακονία. Να μείνεις σ’ ολόκληρη τη ζωή σου χριστοκεντρικός, ταπεινός, πιστός και ενσυνείδητος αγωνιστής για χάρη του Χριστού και της αληθείας Του. Να μην φοβηθείς, να μην δειλιάσεις. Να γνωρίζεις ότι η δύναμη του Χριστού θα σε σκεπάζει και θα σου χαρίζει ουράνιες παρακλήσεις, ώστε και συ, ως τίμιος λειτουργός Του, να αναπαύεις και να καλλιεργείς την θεοσέβεια στις ψυχές των ανθρώπων».

Προ της απολύσεως της θ. Ιερουργίας τελέσθηκε το ιερό μνημόσυνο υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής του ενδόξου Αρχιστρατήγου Εμμ. Παπά, με την συμπροσευχτική παρουσία του Υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Ν. Δένδια, εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως, όλων των Βουλευτών του Ν. Σερρών, του Αντιπεριφερειάρχου Σερρών κ. Π. Σπυρόπουλου, του Δημάρχου Εμμ. Παπά κ. Δ. Νότα, αντιπροσωπειών των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών του τόπου καθώς και τμημάτων σχολικών μονάδων και πολιτιστικών συλλόγων με τις γαλανόλευκες σημαίες, τις παραδοσιακές φορεσιές και τα λάβαρά τους.

Ακολούθως, τον πανηγυρικό της ημέρας λόγο εξεφώνησε επιτυχώς η Φιλόλογος-Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής κ. Μ. Κρυστάλλη, η οποία αναφέρθηκε στον αγώνα του Αρχιστρατήγου, αλλά και στην πολυτίμητη έννοια της ελευθερίας.

Στη συνέχεια, ο Σεβ. Ποιμενάρχης της των Σερρών και Νιγρίτης Εκκλησίας κ. Θεολόγος, καλωσόρισε, στην ηρωοτόκο γενέτειρα του μεγάλου Δοβιστινού ήρωος και γόνου ιερατικής οικογενείας, Εμμ. Παπά, τον συμπροσευχητικώς παριστάμενο Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ν. Δένδια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Εξοχότατε κ. Υπουργέ, με αισθήματα βαθείας τιμής, σας υποδεχόμεθα σήμερον στον ένδοξο αυτό τόπο της Ελληνικωτάτης Μακεδονίας μας, στην γενέθλιον γην του ηρωϊκού Αρχιστρατήγου Εμμ. Παπά, του αγνού αυτού πατριώτου, ο οποίος, προσέφερε την περιουσία, την οικογένεια, την ζωή του ολόκληρη για την ελευθερία της Πατρίδος μας, της Ελλάδος, εμπνεόμενος από τις αρχές της φιλοθεΐας και της φιλοπατρίας, τις οποίες, ως γόνος ιερατικής οικογενείας εδιδάχθη εντός του ευλογημένου εκκλησιαστικού περιβάλλοντος.

Τα υπερούσια αυτά μεγέθη, η ορθόδοξος δηλαδή πίστη μας, η αγάπη στην μητέρα μας Εκκλησία και η αγνή φιλοπατρία, είναι αρρήκτως συνδεδεμένα, αλληλοπεριχωρούνται, συμβαδίζουν και φωτίζουν διαχρονικώς τη ζωή και τα έργα των Ελλήνων.

Η αγία ορθόδοξος Εκκλησία, ως κιβωτός διαφυλάξεως και καλλιεργείας των υψίστων ιδανικών, των αρετών και της ιστορικής συνέχειας του Έθνους μας, διέσωσε τον ευλογημένο αυτό τόπο στις περιπέτειες του εθνικού του βίου.

Κάτω από τους ευλογημένους θόλους Της, η αγία μητέρα Ορθόδοξος Εκκλησία, το θεότευκτο αυτό εργαστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων και η σώτειρα του ελληνικού Έθνους, καλλιεργεί και υπηρετεί την ορθόδοξο πίστη, το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο, την ευγένεια του λαού μας, την ιστορική του συνέχεια, την φιλοπατρία, το ηρωϊκό φρόνημα και την έως θυσίας προσήλωση στις υπερούσιες γι’ αυτόν τον τόπο αρχές της θεοσέβειας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης

Καλούμεθα να παραμείνουμε ενωμένοι και ομόψυχοι με αντοχές και υπομονές στις επάλξεις του χρέους στις δυσκολίες του εθνικού μας βίου. Όταν ο λαός μας πορεύεται με πίστη στον Θεό, αγάπη στην Πατρίδα, στολισμένος με υψηλές ηθικές αξίες και αρετές, ενωμένος και σύμψυχος, τότε πράγματι μεγαλουργεί!

Σήμερον, όλοι υποκλινόμεθα με σεβασμό ενώπιον της σεπτής μορφής του ενδόξου συντοπίτου μας, Εμμ. Παπά και αποδίδουμε τιμή στο αθάνατο ελληνικό πνεύμα, την πίστη, την ανδρεία, την φιλοθεΐα και την φιλοπατρία των Ελλήνων. Οι θυσίες των πατέρων μας παραμένουν πάντοτε ζωντανές στη μνήμη μας και πηγή εμπνεύσεως και διδαχής για τη ζωή και την πορεία του Έθνους μας!».

Τέλος, στον χώρο της κεντρικής πλατείας της κωμοπόλεως Εμμ. Παπά, ενώπιον της προτομής του Σερραίου ήρωος, εψάλη ιερό τρισάγιο, κατετέθησαν στέφανοι, ετηρήθη ενός λεπτού σιγή και ανεκρούσθη ο Εθνικός μας Ύμνος. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη παρέλαση από μαθητικά και στρατιωτικά τμήματα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Ἡ Νηστεία τῶν Χριστουγέννων
καί τό Σαρανταλείτουργο

Στὶς 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Πρόκειται γιὰ μιὰ περίοδο ἔντονης πνευματικῆς ἐργασίας καὶ ψυχοσωματικῆς προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.

Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἕως τὶς 17 Δεκεμβρίου (κατ’ ἄλλη παράδοση ἕως τὶς 12 Δεκεμβρίου) νηστεύουμε τὸ κρέας, τὰ γαλακτομικά καὶ τὰ αὐγά καὶ τρῶμε ψάρι (ἐκτὸς βεβαίως Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς, ποὺ νηστεύουμε αὐστηρά). Μετὰ τὶς 17 (ἢ 12) Δεκεμβρίου νηστεύουμε καὶ τὸ ψάρι.

Ἡ νηστεία ὅμως κατὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου μας ἔχει νόημα, ὅταν συνδυάζεται μὲ προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐντονότερη λειτουργικὴ ζωή καὶ ἀγαθοεργία.

Ἔτσι, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση προβλέπει γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὴν καθημερινὴ -ἂν οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέπουν- τέλεση τῆς θείας λειτουργίας, τὴν τέλεση δηλαδὴ σαρανταλείτουργου.

Ἡ τέλεση τοῦ σαρανταλείτουργου ἀποτελεῖ πολὺ μεγάλη εὐλογία. Εἶναι μιὰ θαυμάσια εὐκαιρία γιὰ βίωση τὴς μυστηριακῆς καὶ λατρευτικῆς ζωῆς, γιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸν πλοῦτο τῆς ὑμνολογίας καὶ τῆς ἀκροάσεως τῶν θείων Γραφῶν, γιὰ συχνότερη θεία κοινωνία, γιὰ συχνότερη συγκρότηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας.

Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος μᾶς λέει: «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται οἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ», δηλαδὴ «Προσπαθεῖστε μὲ σπουδὴ νὰ ἔρχεσθε ὅλοι μαζί στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), γιὰ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Θεὸ καὶ νὰ Τὸν δοξολογεῖτε. Διότι ὅταν συχνά ἔρχεσθε στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανᾶ καί λύεται κάθε ὀλέθρια ἐνέργεια του».

Ἡ δύναμη τῆς Θείας Λειτουργίας δὲν εἶναι μαγική. Εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητας ἐν Χριστῷ. Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς μαθαίνει νὰ συγχωροῦμε, νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε προσφέρουμε τὰ Δῶρα μας στὸ Θεό, τὸν Ἄρτο καὶ τὸν Οἶνο, προσευχόμενοι γιὰ ζῶντες καὶ κεκοιμημένους ἀδελφούς μας. Ἡ μνημόνευση τῶν ὀνομάτων τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημένων προσώπων (ἀνάγνωση τῶν «Διπτύχων») εἶναι ἔργο πολὺ σημαντικὸ καὶ ἱερό, ποὺ θεσμοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ ἐπιτελεῖται ἀδιάλειπτα μέσα στοὺς αἰῶνες.

Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Μυστήριο παράξενο καὶ παράδοξο ἀντικρύζω. Βοσκῶν φωνὲς φτάνουν στ’ αὐτιά μου. Δὲν παίζουν σήμερα μὲ τὶς φλογέρες τοὺς κάποιον τυχαῖο σκοπό. Τὰ χείλη τοὺς ψάλλουν ὕμνο οὐράνιο. Οἱ ἄγγελοι ὑμνολογοῦν, οἱ ἀρχάγγελοι ἀνυμνοῦν, ψάλλουν τὰ Χερουβεὶμ καὶ δοξολογοῦν τὰ Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν ὅλοι, βλέποντας τὸ Θεὸ στὴ γῆ καὶ τὸν ἄνθρωπο στοὺς οὐρανούς….

Γιά ποιό λόγο ἐνανθρώπησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὁ Πατήρ ἤ τό Πνεῦμα• καί ποιές οἱ συνέπειες τῆς ἐνανθρώπησης

Γιά ποιό λόγο ἐνανθρώπησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὁ Πατήρ ἤ τό Πνεῦμα• καί ποιές οἱ συνέπειες τῆς ἐνανθρώπησης Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ Ὁ Πατήρ δέν μεταπίπτει στόν Υἱό, παραμένει πάντα Πατήρ· ὁ Υἱός δέν μεταπίπτει στόν Πατέρα, παραμένει πάντα Υἱός· τό Πνεῦμα δέν μεταπίπτει στόν Πατέρα ἤ τόν Υἱό, παραμένει πάντα Πνεῦμα ἅγιο. Ἡ ἰδιότητα καθενός προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι σταθερή…

Εἰς τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν

Εἰς τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κων/λεως Φάνηκε ὁ Χριστός στόν κόσμο καί τόν ἄχαρο κόσμο στόλισε μ᾿ ἀπέραντη εὐφροσύνη. Σήκωσε πάνω Του τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, καί καταπάτησε γιά πάντα τόν ἐχθρό τοῦ κόσμου. Ἅγιασε τίς πηγές τῶν ὑδάτων καί φώτισε τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Θαύματα μίχθηκαν μέ μεγαλύτερα θαύματα. Σήμερα, ἀπό τή χαρά πού ἔφερε ὁ Σωτήρας μας Χριστός, χωρίστηκαν…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Πατερικό Θησαύρισμα

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ’ ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

Ἀλφαβητάριον παραινέσεων

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

• Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
• Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
• Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
• ∆ίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
• Ἔργοις δ’ ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
• Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
• Ἡττῶν σεαυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
• Θνητὸς δ’ ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
• Ἰχνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
• Καὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
• Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
• Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
• Νήφων προςεύχου τῷ Θεῷ καθ’ ἡμέραν.
• Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
• Ὁρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
• Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
• Ῥάβδον σεαυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
• Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
• Τὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
• Ὑπὲρ σεαυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
• Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
• Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
• Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει.
• Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναξάρι της Ημέρας

Ὀρθόδοξος Συναξαριστής - Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023
Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:

Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος ἐπίσκοπος Μεδιολάνων

Ὁ Ἀμβρόσιος, διακεκριμένος Ῥωμαῖος πολίτης, γεννήθηκε περίπου τὸ 340 μ.Χ. Σπούδασε ῥητορική, φιλοσοφία καὶ νομικά. Στὰ Μεδιόλανα ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικαστῆ. Φύλαττε μὲ λόγια καὶ ἔργα τὴν ἀλήθεια καὶ ἀπέδιδε ἀντικειμενικὰ τὴν δικαιοσύνη, ἂν καὶ δὲν εἶχε βαπτισθεῖ ἀκόμα χριστιανός. Ὅσον ἀφορᾷ σ᾿ αὐτὸ ὅμως, ἀπαντᾷ ὁ θεόπνευστος λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ἀλλ᾿ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστι». Δηλαδή, σὲ κάθε ἔθνος, ὅποιος σέβεται τὸ Θεὸ καὶ πολιτεύεται στὴ ζωή του μὲ δικαιοσύνη, εἶναι δεκτὸς ἀπ᾿ Αὐτὸν καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀρέσει σ᾿ Αὐτόν. Καὶ πράγματι, ὁ Ἀμβρόσιος μὲ τὴ ζωή του ἄρεσε στὸ Θεό. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸν ἀξίωσε νὰ βαπτισθεῖ χριστιανός, νὰ γίνει ἔπειτα ἀναγνώστης, καὶ ἀφοῦ μέσα σὲ λίγο χρονικὸ διάστημα πέρασε ὅλους τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς βαθμούς, μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ βασιλιᾶ Οὐαλεντιανοῦ τοῦ Α´, χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Μεδιολάνων. Σὰν ἐπίσκοπος, ὁ Ἀμβρόσιος ποίμανε ἄριστα τὸ ποίμνιό του, ἀγωνίστηκε κατὰ τῶν αἱρέσεων, ἀλλὰ καὶ τὸ βασιλιὰ Θεοδόσιο δὲν ἐπέτρεψε νὰ εἰσέλθει στὸ ναό, παρὰ μόνο ὅταν μετάνιωσε εἰλικρινὰ γιὰ τοὺς φόνους ποὺ ἔκανε στὸν Ἱππόδρομο τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ Ἀμβρόσιος πέθανε εἰρηνικὰ τὸ ἔτος 397 μ.Χ., σὲ ἡλικία 57 χρονῶν.

Ὁ Ἅγιος Ἀθηνόδωρος

Ὑπερβολικὰ θαυμαστὴ ὑπῆρξε ἡ εὐψυχία, μὲ τὴν ὁποία ὑπέφερε φρικιαστικὰ μαρτύρια, ἐπειδὴ ἐπέμενε στὴν ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Ἀθηνόδωρος καταγόταν ἀπὸ τὴν Μεσοποταμία καὶ μαρτύρησε ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Διοκλητιανὸς (290). Ἔτσι λοιπόν, στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔκαψαν τὶς σάρκες μὲ ἀναμμένες ἀπὸ ῥητίνη λαμπάδες. Ἔπειτα, τοῦ ἔβαλαν στὶς μασχάλες σιδερένιες πυρακτωμένες σφαῖρες. Καὶ στὴ συνέχεια τὸν ξάπλωσαν σὲ χάλκινο πυρωμένο τάπητα. Ἀλλ᾿ ἡ καρτερία ποὺ ἔδειξε σ᾿ ὅλα αὐτὰ τὰ μαρτύρια καὶ οἱ θερμὲς προσευχές του πρὸς τὸν Ὕψιστο, τράβηξαν στὴ χριστιανικὴ πίστη πενήντα εἰδωλολάτρες. Ἔτσι παρέδωσε τὴν ἁγία του ψυχή, ἀφοῦ προετοίμασε γιὰ τὸν οὐρανὸ καὶ ἄλλες ἐκλεκτὲς διὰ τῆς ἀληθινῆς ἀρετῆς ψυχές.

Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος

Μαρτύρησε διὰ πνιγμοῦ μέσα στὴ θάλασσα.

Ὁ Ἅγιος Δομέτιος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Οἱ Ἅγιοι Ἰσίδωρος, Ἀκεψιμᾶς καὶ Λέων

Μαρτύρησαν διὰ πυρός.

Ὁ Ὅσιος Ἀμμοῦν «ὁ τῆς Νιτρίας»

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ἀναφέρει ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος Ἅγιος με αὐτὸν τῆς 4ηςὈκτωβρίου, ἀλλ᾿ αὐτὸς λέγεται «ὁ ἐν Νιτρίᾳ», κατ᾿ ἄλλα δὲ Μηνολόγια (ἐσφαλμένα) ἐπίσκοπος Νιτρίας. Δηλαδή, τὰ λιγοστὰ βιογραφικά του στοιχεῖα δὲν εἶναι σαφῆ.

Οἱ Ἅγιοι Γάιος καὶ Γαϊανός

Μαρτύρησαν διὰ πυρός.

Οἱ Ἅγιοι 300 Μάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν στὴν Ἀφρική

Μαρτύρησαν τὸν 5ο αἰῶνα μετὰ Χριστὸν στὰ χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Ζήνωνα. Τότε στὴν Ἀφρικὴ δυὸ ἐπίσκοποι Μονοφυσῖτες, ὁ Κύριλλος καὶ ὁ Βαλινάρδης, ἔπεισαν τὸν ἄρχοντα Ὀνώριχο, μονοφυσίτη καὶ αὐτόν, νὰ κινήσει ἄγριο καὶ φονικὸ διωγμὸ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Οἱ ἐν λόγῳ λοιπὸν Μάρτυρες, καταγγέλθηκαν καὶ ἐπέμειναν στὴν ὀρθόδοξη ὁμολογία καὶ ἔτσι ὅλοι πέθαναν δι᾿ ἀποκεφαλισμοῦ. Μεταξὺ αὐτῶν, ἦταν γέροντες, νέοι καὶ οἰκογενειάρχες, ἀλλὰ ὅλοι ὑπέστησαν τὸ μαρτύριο γενναιότατα, ἀληθινοὶ ἥρωες τῆς θρησκείας τοῦ Σταυροῦ.

Ἅγιοι Ὀρθόδοξοι Μάρτυρες ποὺ κάηκαν μέσα σὲ Ναό

Αὐτοὶ κάηκαν ζωντανοὶ ἀπὸ τοὺς Ἀρειανοὺς στὴν Καρχηδόνα, τὴν στιγμὴ ποὺ ἦταν συναθροισμένοι στὸν Ναὸ καὶ προσεύχονταν.

Οἱ Ἅγιοι Δύο ἱερεῖς

Αὐτοὶ μαρτύρησαν στὴν Καρχηδόνα στὰ χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Ζήνωνα (474-476) καὶ ὅταν ἄρχοντας ἐκεῖ ἦταν ὁ Ὀνώριχος ὁ Ἀρειανός. Ἀφοῦ τοὺς συνέλαβαν, τοὺς θανάτωσαν μαρτυρικὰ μὲ πριόνισμα.

Οἱ Ἅγιοι 60 ἱερεῖς

Ἀφοῦ συνελήφθησαν μαζὶ μὲ τοὺς πιὸ πάνω Μάρτυρες, θανατώθηκαν, ἀφοῦ τοὺς ἔκοψαν τὶς γλῶσσες.

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη γυναίκα ποὺ μαρτύρησε στὴ Ῥώμη

Κάηκε ζωντανὴ στὴ Ῥώμη, ἐπειδὴ δὲν θέλησε νὰ δεχτεῖ τὸν Ἀρειανισμὸ καὶ προτίμησε τὴν Ὀρθοδοξία.

Ὁ Ὅσιος Ἰγνάτιος

Αὐτὸς λέγεται ὅτι μόναζε σ᾿ ἕνα κελὶ κοντὰ στὶς Βλαχερνὲς καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ὁ Ὅσιος Παῦλος ὁ Ὑποτακτικός

Ἀπὸ ποὺ ἦταν καὶ ποὺ μόναζε οἱ Συναξαριστὲς δὲν τὸ ἀναφέρουν. Ἀναφέρουν μόνο μερικὲς παράδοξες θαυματουργίες του, ὅτι δηλαδὴ ἔβαλε τὸ χέρι του μέσα σὲ καυτὴ πίσσα χωρὶς νὰ καεῖ καὶ ἄλλα παρόμοια. Ἀπὸ τὴν Μονή του, στὴν ὁποία εἶχε φήμη Ἁγίου καὶ θαυματουργοῦ, ἀναχώρησε στὰ Ἱεροσόλυμα καί, ἀφοῦ προσκύνησε τοὺς Ἁγίους Τόπους, πέρασε στὴν Κύπρο, ὅπου ἀσκήτευε πάνω σ᾿ ἕνα βουνὸ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια. Ἐπειδὴ ὅμως τὸν ἐνοχλοῦσαν οἱ προστρέχοντας σ᾿ αὐτόν, ἔφυγε στὴν Κωνσταντινούπολη καί, ἀφοῦ ἀνέβηκε μὲ θεία προσταγὴ στὸ ὄρος Παρηγοριά, ἀπεβίωσε μετὰ ἀπὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα.

Ὁ Ἅγιος Πρίσκος

Γιὰ τὸν Μάρτυρα αὐτὸν σημειώνεται μόνο, ὅτι συμμαρτύρησε μαζὶ μὲ τοὺς Μάρτυρες Μαρτίνο καὶ Νικόλαο καὶ ὅτι πέθανε μαρτυρικὰ ἀπὸ στέρηση τροφῆς. Γίνεται δὲ καὶ τῶν τριῶν ἡ πανήγυρης κοντὰ στὸ τεῖχος τῶν Βλαχερνῶν.

Ὁ Ἅγιος Μαρτῖνος

Μαρτύρησε, ἀφοῦ τὸν κομμάτιασαν μὲ τσεκοῦρι.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος

Μαρτύρησε διὰ πυρός.

Τὰ ἐγκαίνια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «ἐν τοῖς Κουράτορος»

Κατὰ τὸν Πατμιακὸ Κώδικα 266.

Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Ἡσυχαστής

Ἔζησε στὰ μέσα τοῦ 14 αἰῶνα μ.Χ. καὶ ὑπῆρξε κτήτορας τῆς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ σήμερα ὀνομάζεται Μονὴ Γρηγορίου, ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ κτήτορα. Ἔζησε ὁσιακὰ καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Νηστευτὴς «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ» (Ρῶσος)

Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ ἐξ Εὐρίπου (Εὐβοίας)

Ἱεραπόστολος τῆς Ἑλλάδας κατὰ τοὺς χρόνους τῆς φραγκοκρατίας (μέσα 13ου αἰῶνα - περὶ τὸ 1320). Γεννήθηκε στὴ νῆσο Εὔριπο (Εὔβοια) ἀπὸ πλούσιους καὶ εὐγενεῖς γονεῖς. Οἱ γονεῖς τοῦ Γερασίμου κατάγονταν ἀπὸ τὴν δυτικὴ φραγκικὴ οἰκογένεια τοῦ Ῥήγα Φάτζου. Κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 13ου αἰῶνα, ὁ Γεράσιμος ἦλθε στὸ Σινᾶ, στὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἐκεῖ γνώρισε τὸ «ὑπερβάλλον» τῆς ἀρετῆς τοῦ Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, προσκολλήθηκε σ᾿ αὐτὸν καὶ ἔγινε ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητές του. Ἔτσι ἔφθασε σὲ μεγάλο ὕψος πράξεως καὶ θεωρίας, ὥστε νὰ γίνει γιὰ τοὺς ἄλλους «ὑπόδειγμα καὶ ἀρχέτυπον τῶν καλῶν ἁπάντων» καὶ «ἐκμαγεῖον ἀρετῶν». Ὅταν ὁ Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης ἐγκατέλειψε τὸ Σινᾶ, ὁ μαθητής του Γεράσιμος τὸν ἀκολούθησε καὶ ὅταν ἔφθασαν στὴν Ἑλλάδα, στάθμευσαν γιὰ λίγο στοὺς Καλοὺς λιμένες τῆς Κρήτης, ἀπὸ ὅπου ὁ μὲν Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης κατευθύνθηκε στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὁ δὲ Γεράσιμος ἀποβιβάστηκε στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ὅπου καὶ ἔδρασε ἱεραποστολικά. Τελικά, ἐπέστρεψε ὡς μοναχὸς Γεράσιμος Σιναΐτης στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τὴν Εὔβοια.

Ημερολόγιο 2023

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115
E-Mail: [email protected]

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]